Poľovnícke združenie Brežiny

IČO:

37941216

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Brežiny

Dátum vzniku:

26.05.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pavlovce 125, Pavlovce, 09431

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528960 - Pavlovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený