Združenia a zväzy

Organizačná štruktúra poľovnícky a rybárskych organizácií

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIA

Slovenský poľovnícky zväz je dobrovoľná spoločenská organizácia združujúca občanov SR, ktorí vykonávajú právo poľovníctva. Sídlom SPZ je Bratislava. Organizačnými jednotkami SPZ sú:
Ústredie SPZ Záujmové kluby SPZ Okresné organizácie SPZ
Základné organizácie SPZ - poľovnícke združenia Ústredie SPZ tvoria:
1.  Vrcholné orgány SPZ:
snem SPZ, rada SPZ, prezídium SPZ, dozorná rada SPZ
2.  Kancelária SPZ
Snem SPZ - najvyšší orgán SPZ, riadny snem sa zvoláva raz za 5 rokov, volí na 5 rokov menovite prezidenta, tajomníka a predsedu dozornej rady, ďalej volí členov prezídia a členov dozornej rady, potvrdzuje za členov rady delegátov OkO zvolených do zboru zástupcov a predsedu kynologickej rady SPZ, ktorého potvrdzuje i do funkcie člena prezídia SPZ, určuje zásady činnosti SPZ v ďalšom období, určuje výšku členského, schvaľuje výsledky hospodárenia SPZ, rozhoduje o zmene stanov.
Rada SPZ - tvorí ju zbor zástupcov zvolených okresnými snemami SPZ (za každú OkO jeden zástupca), predseda kynologickej rady a členovia prezídia SPZ, ktorí nie sú členmi zboru zástupcov, je najvyšším orgánom zväzu medzi snemami, riadi činnosť zväzu, spravuje majetok ústredia, zriaďuje stále alebo dočasné odborné komisie, schvaľuje výsledky hospodárenia ústredia a rozpočet na nasledujúci rok, schvaľuje znak SPZ, udeľuje vyznamenania a čestné uznania, v odvolacom konaní rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prezídia SPZ o uložení trestov.
Prezídium SPZ - medzi zasadnutiami rady sa stará o všetky záležitosti SPZ, pôsobí ako prvostupňový kárny orgán, udeľuje čestné členstvo SPZ,
Dozorná rada SPZ - sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných a zväzových predpisov, kontroluje plnenie uznesení, vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov, preveruje finančné hospodárenie, metodicky riadi dozorné rady organizačných jednotiek SPZ, za svoju činnosť zodpovedá snemu.
Kancelária SPZ je odborný a výkonný útvar, ktorý zabezpečuje zasadnutia a akcie vrcholných orgánov SPZ, realizuje prijaté uznesenia, spravuje majetok ústredia, poistenie členov zväzu, kanceláriu vedie tajomník, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá prezídiu a rade SPZ.
Záujmové kluby - prijíma rada a eviduje kancelária SPZ, kynologické kluby riadi a usmerňuje kynologická rada SPZ.
Okresné organizácie SPZ - tvoria PZ v obvode ich pôsobnosti.
Orgány OkO - okresný snem, okresná rada, predstavenstvo OkO, dozorná rada OkO.
Okresný snem SPZ - zhromaždenie delegátov PZ, volí na 5 rokov predstavenstvo OkO, dozornú radu OkO, delegátov na snem SPZ, schvaľuje plán činnosti OkO, rozhoduje o výške účelových príspevkov a ďalších závažných záležitostí OkO.
Okresná rada SPZ -je najvyšším orgánom OkO medzi zasadnutiami okresných snemov, tvorí ju zbor zástupcov zvolených priamo PZ, zriaďuje pre svoju činnosť odborné komisie, rozhoduje medzi snemami vo všetkých záležitostiach OkO, rozhoduje o odvolaniach fyzických osôb proti rozhodnutiu o neprijatí do SPZ.
Predstavenstvo OkO SPZ - v období medzi zasadnutiami rady OkO obstaráva všetky záležitosti OkO, spravuje jej majetok, zabezpečuje plnenie uznesení, prijíma členov, organizuje skúšky z poľovníctva, ako odvolací orgán rozhoduje s konečnou platnosťou o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení z PZ.
Dozorná rada OkO SPZ - sleduje dodržiavanie všeobecne platných a zväzových predpisov, preveruje finančné hospodárenie, poskytuje metodickú pomoc, kárny senát môže uložiť tresty: vážne varovanie, peňažná pokuta do 1000 Sk, odvolanie z funkcie v SPZ, dočasné vylúčenie zo SPZ (1-10 rokov), trvalé vylúčenie zo SPZ.
Poľovnícke združenie - základná organizácia SPZ
Orgány PZ - členská schôdza, výbor PZ, dozorná rada (kontrolór)
Členská schôdza PZ - rozhoduje o všetkých záležitostiach života PZ, volí na 5 ročné obdobie výbor a dozornú radu (kontrolóra), prijíma a vylučuje členov, volí delegátov na okresný snem.
Výročná členská schôdza schvaľuje správu výboru o činnosti, správu dozornej rady, rozhoduje o použití výnosu hospodárenia, schvaľuje plán poľovníckeho hospodárenia a lovu a finančný rozpočet, výšku členských podielov.
Výbor PZ - je výkonným orgánom PZ, skladá sa z predsedu, tajomníka, poľovníckeho hospodára a ďalších 2 až 8 členov.
Dozorná rada (kontrolór) - je kontrolný orgán PZ nezávislý na výbore, zodpovedá či. schôdzi. Dozornú radu volí členská schôdza PZ.

 

RYBÁRSKE ZVÄZY

Zväz sa organizačne člení na:

- miestne organizácie

- mestské orgabizácie - obvodné organizácie a obočky (Bratislava)

ktoré predstavujú základnú organizačnú zložku

 

Založenie miestnej organizácie:

Miestna organizácia (ďalej len MO) je základnou organizačnou zloţkou SRZ.

MO vzniká tam, kde sa najmenej 350 záujemcov rozhodne zaloţiť základnú organizáciu. Záujemcovia o zriadenie MO vytvoria najmenej 5 - členný prípravný výbor, ktorého zloženie potvrdí Rada SRZ. Rada prerokuje ţiadosť prípravného výboru, posúdi dôvody o založení MO. Po schválení založenia MO prípravný výbor zvolí predsedu a tajomníka, určí termín ustanovujúcej členskej schôdze a zostaví listinu kandidátov. Zaloţenie novej MO s uvedením termínu konania ustanovujúcej členskej schôdze písomne oznámi Rada príslušnému obecnému alebo mestskému úradu, v obvode ktorého má miestna organizácia.

Rada SRZ na ustanovujúcom zasadnutí schváli vznik novej MO a pridelí jej rybársky revír. Ustanovujúca členská schôdza sa môže konať až po súhlase Rady.

 

Mestská organizácia

Mestská organizácia môže vzniknúť tam, kde členská základňa miestnej organizácie presahuje hranicu 500 členov. Jej vznik taktiež podlieha schváleniu Rady. Za účelom zlepšenia organizačnej a riadiacej práce môžu mestské organizácie v rámci svojej pôsobnosti vytvárať obvodné organizácie. Tieto obvodné organizácie sú nižšími organizačnými útvarmi mestskej organizácie s funkčnou náplňou a pôsobnosťou, ktorú im vymedzí výbor mestskej organizácie. Nemajú však postavenie základnej organizácie. V Bratislave sa vytvárajú mestské organizácie v okresoch Bratislava 1 - 5. Každá mestská organizácia si vytvára odbočky s pôsobnosťou, ktorú im určí výbor mestskej organizácie. Odbočky nemajú postavenie základnej organizácie

 

Obvodné organizácie

Obvodné organizácie, vytvorené v rámci mestskej organizácie nemajú právnu subjektivitu, to znamená že nemôžu sami vlastným menom nadobúdať práva ani sa zaväzovať. Obvodné organizácie nemôžu byť ani samostatnou hospodáriacou a produkčnou jednotkou, nemôžu mať pridelené do užívania rybárske revíry.

Územné obvody obvodných organizácií vymedzuje výbor mestskej organizácie. Práva a povinnosti, vyplývajúce z členstva v mestskej organizácii zostávajú u členov obvodnej organizácie nedotknuté a členovia ich vykonávajú priamo alebo prostredníctvom nimi zvolených zástupcov. Výbor mestskej organizácie, v zmysle organizačného poriadku, môže preniesť plnenie niektorých úloh, ktoré prislúchajú ZO na obvodné organizácie. Toto zvláštne poverenie nemôže mať však taký charakter a rozsah, ktorý by znamenal úplné osamostatnenie sa obvodnej organizácie. Mestská organizácie riadi činnosť obvodných organizácií prostredníctvom výborov obvodných organizácií. Aj pri rozšírení právomoci obvodnej organizácie zostáva výboru mestskej organizácie právo a povinnosť riadiť, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať všetku činnosť obvodných organizácií a nesie aj zodpovednosť za ich konanie. Obvodná organizácia si volí 3 - 9 členný výbor na obdobie 4 rokov úmerne podľa počtu členov tak, aby všetky obvodné organizácie v mestskom výbore boli spravidla rovnako zastúpené. Predseda obvodnej organizácie musí byť členom výboru mestskej organizácie. Predseda obvodnej organizácie je povinný informovať výbor obvodnej organizácie a prostredníctvom neho členskú základňu o uzneseniach orgánov mestskej organizácie a o úlohách uložených obvodnej organizácii. Mestské organizácie a ich obvodné organizácie sa vo svojej činnosti riadia týmto organizačným poriadkom.

 

Orgány miestnej (mestskej) organizácie

  • členská schôdza (mestská konferencia)
  • predsedníctvo výboru
  • kontrolná komisia