Rybárske zväzy

Definíciu lovu a privlastnenia rýb.

„Lovom rýb pre účely zákona je akákoľvek cieľavedomá činnosť smerujúca k uloveniu rýb, vrátane vytvárania podmienok na ich ulovenie. Za privlastnenie ryby je považované jej usmrtenie, obmedzenie návratu do vody alebo prevedenie na inú osobu, okrem do časného obmedzenia návratu do vody v rámci rybárskych pretekov, plnenia opatrení na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách , vykonávania ichtyologického prieskumu, odlovu generačných rýb na účely ich reprodukcie, odlovu rýb v chovných rybárskych revíroch alebo hospodárskeho odlovu rýb vykonávaného užívateľom a odlovu rýb pre vedeckovýskumné úlohy vykonávaného na základe osobitného povolenia „Navrhovaná definícia stanovuje, že lovom rýb nie je iba nahodenie udice , ale aj napríklad vytváranie lovného miesta, budovanie zariadení na lov rýb a podobne. Definícia jednoznačne vymedzí, že lov a privlastnenie nie sú totožné pojmy a že nie je možné lov rýb automaticky považovať za ich privlastnenie .Zavedenie jednoznačného vymedzenia privlastnenia ryby uľahčí prácu rybárskej stráži i orgánom činným v trestnom konaní. Legálne umožní v rámci rybárskych pretekov prechovávať ulovené ryby až do vyhodnotenia súťaže. Zamedzí poniektorým rybárom loviacim v revíroch  bez privlastnenia úlovku, prechovávať ryby ulovené v noci v sieťkach do ďalšieho dňa, aby ich mohli lepšie vyfotografovať, a následne to odôvodňovať tvrdením, veď ich aj tak pustia. Formulácia lovu vychádza z výkladu k § 310 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z autor JUDr. Peter Sepeši, formulácia privlastnenia vychádza z výkladu k § 130 ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z autor JUDr. Ján Šanta PhD.

 

Definíciu plavidla

„ Plavidlom pre účely zákona je plavidlo pre športové a rekreačné využitie, bez ohľadu na konštrukciu a spôsob pohonu, s maximálnou dĺžkou 10 metrov “ V žiadnom prípade neodkazovať na Zákon o vnútrozemskej plavbe. Takáto definícia zahrnie okrem bežných člnov využívaných pre rybolov aj bellyboaty, skútre, vodné bicykle, prípadne podobné zariadenia. Odstráni skutočnosť, že v prípade zadefinovania plavidla podľa zákona o vnútrozemskej plavbe by sa prípadný zákaz lovu z plavidiel netýkal plavidiel do 2,5 m. A dozrieť aby to legislatívna rada nezmenila z dôvodu že niečo také je už definované v Zákone o vnútrozemskej plavbe!

 

Definícia miesto lovu

Zadefinovať pojem stanovište loviaceho používať ho namiesto pojmu miesto lovu napr.: „Stanovišťom loviaceho je miesto z ktorého vykonáva lov rýb. V prípade lovu z pobrežného pozemku zahrnuje stanovište loviaceho aj jeho okolie maximálne do vzdialenosti 20 metrov„  Odstránia sa tým pochybnosti o tom, či miestom lovu je celý revír alebo skutočne iba miesto z ktorého sa vykonáva lov, čo má následne vplyv aj na ďalšie ustanovenia zákona a vyhlášky ( prítomnosť, osvetlenie, poriadok). Odstráni sa určitá asociácia s bežne používaným pojmom lovné miesto tj. miesto kde je uložená nástraha a kde sa vykonáva vnadenie. Vymedzenie vzdialenosti je prirodzene iba orientačné.

 

Definícia pobrežný pozemok

V zákone špecifikovať pojem „pobrežný pozemok„. Je nepravdepodobné, že rybár bude hľadať jeho definíciu v Zákone o vodách. Zároveň je nutné presne vymedziť práva a povinnosti rybára, ktorý využíva pobrežný pozemok na výkon rybárskeho práva a práva vlastníka takéhoto pozemku. Súčasné znenie § 5 Zákona to vymedzuje nedostatočne. V reálnej praxi dochádza k tomu, že vlastník si ohradí svoj pozemok a znemožní tým aj prístup na pobrežný pozemok. Kto je v práve ? Rybár, ktorý v súlade s § 4 ods. 1 a § 5 ods.1 má právo využívať pobrežný pozemok na výkon rybárskeho práva alebo vlastník pozemku, ktorý má právo chrániť si svoje vlastníctvo?

 

Mapa CHVÚ a ÚEV s vyznačením prevádzok akvakultúry