Pravidlá portálu

 I. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

 1. Účelom týchto pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb na portáli PreLovca.sk, spôsob pridávania inzerátov, práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľom sa rozumie PreLovca.sk, ktorý prostredníctvom týchto pravidiel určuje podmienky využívania služieb.
 3. Užívateľom sa rozumie každá zaregistrovaná i nezaregistrovaná osoba, ktorá využíva služby portálu PreLovca.sk.
 4. Administrátorom sa rozumie osoba, ktorú poveril prevádzkovateľ, aby dohliadal na dodržiavanie týchto pravidiel užívateľmi.
 5. Službou sa rozumie súhrn činností, ktoré má užívateľ na stránkach portálu PreLovca.sk možnosť realizovať.
 6. Registračná e-mailová adresa je e-mailová adresa, na ktorú je viazaný účet užívateľa na portáli PreLovca.sk.
 7. Heslo je neverejný kód, ktorý slúži spolu s registračnou e-mailovou adresou na identifikáciu užívateľa pri prihlasovaní.

 II. Pridávanie a publikovanie inzerátov a ponuky lovu

 1. Pridanie inzerátu sa vykoná vyplnením a odoslaním formuláru pre pridanie nového inzerátu príslušnej kategórie.
 2. Povinné údaje pri pridávaní inzerátu do kategórie "INZERCIA / PONUKA LOVU" sú:
  • názov tovaru / služby,
  • druh inzerátu (predám, kúpim, vymením, ponuka lovu),
  • typ tovaru / služby (poľovnícky / rybársky),
  • popis inzerátu / služby,
  • samotný text inzerátu,
  • obrázok (súbory musia mať menej ako 500 KB. Povolené typy súborov: png gif jpg jpeg)
  • kontaktné údaje, ktoré budú uvedené pri inzeráte - e-mail, telefonický kontakt

 

 1. Odoslaním formuláru užívateľ prehlasuje, že si prečítal tieto pravidlá, že im v plnom rozsahu porozumel, že si je vedomý všetkých zodpovedností a zaväzuje sa, že ich bude bezvýhradne dodržiavať.

 

III. Užívateľský účet a prihlásenie

 1. Užívateľský účet umožňuje editovať a mazať pridané inzeráty, komentovať príspevky vo fóre, diskutovať v rýchlej diskusii, pridávať fotky, články, ponuky lovu, recepty, denník lovca. Užívateľský účet vzniká pri registrácií užívateľa. Užívateľský účet je viazaný na zadanú e-mailovú adresu.
 2. Heslo k účtu je generované automaticky a je uvedené v overovacej e-mailovej správe kde sú aj ďalšie pokyny pre personalizovanie Vášho účtu (zmena hesla, pridanie fotky užívateľa, výber okresu, výber poľovníckej či rybárskej organizácie, výber zamerania)
 3. Prihlásenie k užívateľskému účtu sa vykonáva prostredníctvom tlačidla v pravom hornom rohu „Prihlásenie“ kde užívateľ vyplní prihlasovacie údaje v príslušnom formulári.
 4. V prípade zabudnutia hesla má užívateľ možnosť požiadať prostredníctvom príslušného formulára o vygenerovanie a zaslanie nového hesla.

VI. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ má právo bezplatne pridávať inzeráty, ponuky lovu, recepty, pridávanie dodávateľov, články, príspevky či komentáre do diskusií, využívať možnosti fóra, zrýchlenej komunikácie (chatu), kontaktovanie ostatných užívateľov či vytvorenie si denníka lovca ...
 2. Užívateľ má po prihlásení právo editovať alebo mazať ním vytvorený obsah.
 3. Užívateľ nesmie vo svojom vytvorenom obsahu používať slová alebo uverejňovať fotografie, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou SR, morálkou a etikou.
 4. Užívateľ nesmie brániť ostatným užívateľom vo využívaní služieb portálu PreLovca.sk, najmä pridávaním obsahu nesúvisiacim s cieľom portálu.
 5. Užívateľ nesmie na portáli PreLovca.sk uverejňovať reklamu tretej osoby.
 6. Užívateľ je zodpovedný za svoje konanie pri využívaní služieb, za obsah svojich činností preberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkovateľovi alebo tretej osobe nedodržaním týchto pravidiel zo strany užívateľa.

V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ má právo vymazávať obsahy, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami.
 2. Prevádzkovateľ má právo obmedziť prístup užívateľa k službám portálu PreLovca.sk v prípadoch uvedených v osobitnej časti týchto pravidiel.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet užívateľa a to aj bez udania dôvodu.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek pozastaviť alebo úplne ukončiť poskytovanie služieb.
 5. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za konanie užívateľov pri využívaní služieb.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť obsahov na informačnom portáli PreLovca.sk a jeho subdoménach, ktoré užívatelia pridávajú.
 7. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť obsah týchto pravidiel a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať len tie činnosti, ktoré mu ukladajú tieto pravidlá.

VI. Obmedzenie prístupu a zrušenie užívateľského účtu

 1. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k službám portálu PreLovca.sk, ktorý poruší pravidlá.
 2. Prevádzkovateľ obmedzí prístup k účtu tomu užívateľovi, ktorý sa zaregistruje s úmyslom porušovať tieto pravidlá resp. legislatívu SR.
 3. Prevádzkovateľ zruší účet užívateľa, ktorý:
  • hrubo alebo opakovane poruší tieto pravidlá, alebo
  • o to prevádzkovateľa požiada, alebo
  • bez udania dôvodu.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia na portáli PreLovca.sk v sekcií Pravidlá portálu.