Zákony

Zákony o poľovníctve a rybárstve - Čo je zákon

Zákon môže byť:

  • tzv. formálny zákon: Právna norma - alebo súbor právnych noriem - najvyššieho orgánu štátnej moci (zákonodarcu), čiže v súčasnosti spravidla parlamentu. Je to prvotná právna norma, teda norma nadradená druhotným normám, teda normám ostatných štátnych orgánov.
  • tzv. materiálny zákon: Všeobecná právna norma - alebo súbor všeobecných právnych noriem - štátneho orgánu (prvotná aj druhotná).
  • v užšom zmysle: Formálny zákon, ktorý nie je ústavným zákonom

Formálny

Zákon na Slovensku je všeobecne záväzný právny predpis prijatý zákonodarným zborom, teda Národnou radou SR. Z hľadiska právnej sily sa zákon nachádza pod ústavou a niektorými medzinárodnými zmluvami, ale nad podzákonnými predpismi ako sú napr. vyhláška alebo nariadenie.

Zákonodarca je pri tvorbe obmedzený len ústavou a medzinárodnými zmluvami so silou vyššou ako zákon, s ktorými sa nemôže dostať do rozporu, inak môže zákonom upraviť akúkoľvek oblasť spoločenských vzťahov. Všeobecne platí, že povinnosti možno fyzickým a právnickým osobám ukladať len zákonom. Podzákonným predpisom možno ukladať povinnosti len na základe zmocnenia zákona, ale takýmto spôsobom napr. nemožno obmedziť základné práva a slobody.

Zákony sa uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a nadobádajú platnosť dňom ich vyhlásenia. O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.

Účinnosť nadobúdajú zákony pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v zákone výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Právny predpis je dokument vydaný jednostranne z pozície moci, ktorý spravidla obsahuje jednu alebo viac právnych noriem alebo ich zložiek.

Hlavné typy sú:

  • všeobecne záväzný právny predpis - Všeobecne záväzný právny predpis je normatívny právny akt, vytvorený zákonodarcom, ktorý obsahuje jednu alebo viac právnych noriem. Právne predpisy sú uverejnené v plnom znení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (samozrejme za predpokladu, že nejde o už zrušený právny predpis).
  • vnútorný predpis

zdroj: wikipedia