Úhrada za ulovenie diviačej zveri v poľovných revíroch na Slovensku v roku 2024 – informácia a pokyn

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v rámci opatrení na zamedzenie šírenia afrického moru ošípaných na Slovensku (ďalej len „AMO“)  rozhodlo pokračovať vo finančnej motivácii užívateľov poľovných revírov k zintenzívneniu znižovania denzity diviačej zveri a vyhľadávania a bezpečného odstraňovania kadáverov uhynutej diviačej zveri s cieľom výrazne eliminovať možnosť prenosu AMO do chovov ošípaných.

 

Po vyhodnotení účinnosti opatrení prijatých vo vzťahu k problematike AMO v roku 2023 ministerstvo schválilo pre rok 2024 nasledovné motivačné opatrenia pre užívateľov poľovných revírov:

  1. finančnú motiváciu na intenzívny lov diviačej zveri (ďalej len „zástrelné“),
  1. finančnú motiváciu na vyhľadávanie, zber a bezpečné odstraňovanie uhynutých tiel diviačej zveri v spracovateľskom závode (kafilérii) alebo zakopaním na mieste (ďalej len „zberné“), podľa nariadení regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS“).

O zástrelné môžu požiadať užívatelia poľovných revírov na celom území Slovenska za diviaky ulovené od 01.07.2024.

Výška zástrelného bude poskytnutá diferencovane na základe zaradenia okresu do pásiem zastreleného:

  • v hodnote 100 € za každý ulovený kus diviačej zveri (bez rozdielu veku a pohlavia) v poľovných revíroch príslušných k okresom, ktoré sú zaradené v pásme 1. zástrelného,
     
  • v hodnote 150 € za každý ulovený kus diviačej zveri (bez rozdielu veku a pohlavia) v poľovných revíroch príslušných k okresom, ktoré sú zaradené v pásme 2. zástrelného,
     
  • v hodnote 50 € za každý ulovený kus diviačej zveri (bez rozdielu veku a pohlavia) v poľovných revíroch príslušných k okresom, ktoré sú zaradené v pásme 3. zástrelného.

O zberné môžu požiadať užívatelia poľovných revírov na celom území Slovenska v  hodnote 70 € za každý uhynutý kus diviačej zveri (bez rozdielu veku a pohlavia), ktorý bol bezpečne odstránený v spracovateľskom zariadení (ďalej len „kafiléria") alebo zakopaním na mieste nálezu , v súlade s usmerneniami a nariadeniami  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len „ŠVPS SR“) a RVPS . Finančná motivácia za zberné bude poskytnutá za bezpečné odstránenie uhynutého jedinca diviačej zveri, nie iba za jeho nájdenie.

O zástrelné a zberné môže užívateľ poľovného revíru požiadať aj za jedince ulovené na nepoľovnej ploche a za jedince uhynuté a bezpečne odstránené z nepoľovnej plochy. O zástrelné na nepoľovnej ploche je oprávnený požiadať užívateľ poľovného revíru, ktorý bol príslušným orgánom štátnej správy poverený vykonaním lovu podľa § 56 ods. 7  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“). O zberné na nepoľovnej plochy je oprávnený požiadať užívateľ poľovného revíru príslušný podľa 66 ods. 3 (druhej vety) zákona o poľovníctve.

Zástrelné a zberné môže byť poskytnuté za diviaky ulovené alebo bezpečne odstránené uhynuté, v období od 01.07.2024 do vyčerpania finančných prostriedkov, najneskôr však do 31.12.2024.

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE V PRÍLOHE DOKUMENTU, KTORÝ MÁ 16 STRÁN, PRETO ŽIADAME O JEHO NAŠTUDOVANIE.

Príloha: Zástrelné - pokyn

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/3670-uhrada-za-ulovenie-diviacej-zveri-v-polovnych-reviroch-na-slovensku-v-roku-2024-informacia-a-pokyn.html