Otvorený list ministrovi životného prostredia

Vážený pán minister,

po nástupe do funkcie člena vlády SR, zodpovedného za riadenie Ministerstva životného prostredia slovenskí poľovníci pevne dúfali, že problémy s medveďom hnedým, ktoré na Slovensku pretrvávajú a neustále sa prehlbujú, začne envirorezort pod Vašim vedením, vážený pán minister, akútne riešiť. Žiaľ, nestalo sa tak. Namiesto toho sme z Vašich úst už niekoľko krát počuli, že „poľovníci sú tí, ktorí by si na medvede radi zastrieľali“. Dovoľte nám konštatovať, že sme nesmierne sklamaní Vašim prístupom najmä z toho dôvodu, že Vaše verejné vyhlásenia nie sú podložené žiadnou relevantnou analýzou a s vysokou mierou pravdepodobnosti sa zakladajú na absencii korektného posúdenia dlhodobých aktivít Slovenskej poľovníckej komory v tejto oblasti, resp. na neschopnosti posúdiť realitu zo strany Vašich poradcov.

Slovenská poľovnícka komora, organizácia združujúca viac ako 63 000 poľovníkov, sa ostro vyhradzuje voči Vašim tvrdeniam o záujme a spôsobe odstrelu chráneného živočícha našimi členmi.

Chceme Vám pripomenúť, že kontajnery a komunálny odpad napr. v meste Vysoké Tatry bol i v minulosti. Stojiská a kontajnery neboli proti medveďom zabezpečené tak, ako teraz a o návštevách medveďov v intraviláne si môžete urobiť obraz z nasledovných údajov. (Zdroj: Mesto Vysoké Tatry).

 

V roku 2015 bolo zaznamenaných 248 návštev medveďa v intraviláne mesta Vysoké Tatry a v roku 2019 ich bolo už 959. O čom svedčia tieto čísla? Že medvede sú hladnejšie? Majú prístupnejšie odpadky v kontajneroch? Alebo ide o pre každého súdneho človeka  pochopiteľný fakt, že medveďov je v slovenskej prírode z roka na rok viac, nakoľko populácia medveďov nie je v dôsledku aktivít mimovládnych organizácií regulovaná napriek tomu, že už dávno dosiahla vzhľadom na vidiecky charakter Slovenska, práva a právom chránené záujmy vlastníkov a užívateľov pozemkov na vidieku priaznivý stav! Pán minister, obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste si informácie k problematike stavu a vývoja populácie medveďa hnedého na Slovensku vyžiadali od relevantných vedeckých inštitúcií a aby ste sa na tieto vedecké výstupy pri Vašich interpretáciách odvolávali.

Už v roku 1994 a skôr, poukazovala medzirezortná skupina o ochrane a regulácii stavov medveďov na neustále sa zvyšujúce stavy medveďov, vznikajúce konflikty a strety s človekom, nárast škôd na hospodárskych zvieratách a včelstvách, čo predstavovalo nežiadúci stav z hľadiska garancie ochrany práv vlastníkov a užívateľov pozemkov, teda najmä tých, ktorí  sú na hospodárení na slovenskom vidieku závislí vrátane svojich rodín. Odborníci sa zhodli už v tej dobe, že sa musí veľmi zodpovedne, citlivo a bez zbytočných prieťahov prikročiť k realizácii pragmatických manažmentových opatrení, týkajúcich sa regulácie rastu početnosti medveďa hnedého na Slovensku. Od tohto obdobia slovenskí poľovníci a odborne erudovaní nezávislí environmentálni odborníci disponujúci vedecky podloženými faktami poukazujú na tento neustále narastajúci problém.

Slovensko je krajina s najvyššou hustotou medvedej populácie na svete. V rebríčku tiež zastávame druhé miesto na svete v počte útokov medveďa na človeka. V minulom roku boli zaznamenané 3 útoky dokončené a 38 nedokončených. V roku 2020 ich už je, okrem iného, zaznamenaných 5 dokončených. To, že u nás ešte medveď nikoho neusmrtil, je výsledok len toho, že takmer celé územie Slovenska je pokryté mobilnou sieťou a zranený si môžu privolať rýchlu zdravotnú pomoc kdekoľvek.

attacks brown bear TOP1

Údaje zobrazené v tabuľke pochádzajú z vedeckej práce s názvom „Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective“, dňa 12. júna 2019 boli publikované na uznávanej vedeckej stránke www.nature.com. V uvažovaných rokoch 2000 – 2015 bol predpokladaný výskyt na Slovensku vo výške 1000 jedincov medveďa hnedého. V roku 2015 bol potvrdený výskyt genetickým výskumom 1256 + 234 jedincov medveďa. Výsledky výskumu sú už dnes 5 rokov staré, pripomíname Vám, vážený pán minister, a to dôrazne, že stavy medveďov na Slovensku nie sú v dôsledku pretrvávajúcich aktivít niektorých mimovládnych organizácií v súčasnosti regulované a problémy s rastom početnosti medveďa hnedého na Slovensku sa pomaly ale isto prenášajú na celú občiansku spoločnosť! V tejto súvislosti nám dovoľte vysloviť právny názor, že kým mimovládne organizácie neznášajú za svoje návrhy smerom k Vám žiadnu zodpovednosť, Vy, ako člen vlády poverený riadením náročného envirorezortu, určite áno.

SPK zorganizovala v roku 2018 panelovú diskusiu. Tejto panelovej diskusie sa zúčastnili zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej poľovníckej komory, Slovenského poľovníckeho zväzu, Lesov SR š. p., Vojenských lesov a majetkov SR, š. p., ŠL Tanap-u, Technickej univerzity vo Zvolene, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenského zväzu včelárov, mesta Vysoké Tatry, Združenia miest a obcí Slovenska, Národného lesníckeho centra, Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a Slovak Wildlife Society. Ministerstvo životného prostredia SR sa aj napriek včasnému pozvaniu na panelovej diskusii nezúčastnilo. Podpísané závery z tohto stretnutia zasielame v prílohe tohto listu.

Z vyššie uvedených dôvodov a v dôsledku ignorovania odborných názorov, výskumov a osvedčenej praxe, podľa ktorých by sa stavy medveďa hnedého mali každoročne objektívne vyhodnocovať a v záujme komfortu využívania ekosystémových služieb obyvateľstvom primerane regulovať, Vám, vážený pán minister oznamujeme, že sa Slovenská poľovnícka komora dištancuje od usmrcovania chráneného živočícha medveďa hnedého pretože „strieľanie medveďov“, ako ste to nazvali Vy, vážený pán minister, nemá nič spoločné s výkonom práva poľovníctva. Vaše vyššie spomenuté vyhlásenia popudzujú verejnosť voči poľovníkom. Doterajším cieľom podávaných žiadostí od užívateľov poľovných revírov bola snaha chrániť život, zdravie a majetok občanov Slovenskej republiky. V súčasnosti sú už žiadosti podávané predovšetkým od samospráv miest a obcí, ktoré majú povinnosť ochrániť svojich obyvateľov.

Verejné vyhlásenia ospravedlňujúce výskyt medveďov hnedých v intraviláne obcí vyvolávajúce dojem, že žiadosti o odstrel medveďa sú motivované záujmom poľovníkov si na takéto synantropné medvede zastrieľať, len zbytočne polarizujú spoločnosť. Naopak, je zrejmé, že záujmom samospráv je v prvom rade najmä zabezpečiť primerané bezpečie svojich obyvateľov a bezpečie všetkých návštevníkov ich regiónov v rámci vidieckeho turizmu a cestovného ruchu.

Vážený pán minister,

pokúste sa nad obsahom tohto listu zamyslieť predovšetkým Vy, vypočujte si aj názory Vašich blízkych spolupracovníkov, ale nezabudnite na obyčajných ľudí, ktorí sa stretávajú v uliciach miest a obcí s medveďmi, na tých, ktorí zbierajú v lese huby, či maliny s neustálym strachom o svoju bezpečnosť, na turistov, ktorí musia chodiť po turistických chodníkoch s roľničkami, zvoncami a obrannými sprejmi.

Týmto žiadame :

  • aby minister životného prostredia SR prehodnotil a mediálne zverejnil svoje finálne stanovisko k potrebe manažmentu medveďa hnedého na Slovensku,
  • aby za svoju prípadnú pretrvávajúcu nečinnosť v oblasti regulácie početných stavov medveďa hnedého v problémových oblastiach, vzal na seba plnú osobnú zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo živote každého občana, ktorá preukázateľne nastane v dôsledku neustále rastúcej hustoty populácie medveďa hnedého na Slovensku,
  • aby minister životného prostredia prestal s osočovaním poľovníckej verejnosti, účelovým zavádzaním verejnej mienky prostredníctvom médií, nakoľko nikto z poľovníkov nemá záujem „si zastrieľať na medvede“, poľovníci naopak, uvedomujúc si svoje postavenie v spoločnosti hľadajú efektívne riešenie v prospech bezpečnosti všetkých občanov,
  • aby Ministerstvo životného prostredia SR požiadalo o vyňatie medveďa hnedého z prílohy IV (annex IV – zoznam prísne chránených druhov) a požiadalo o zaradenie ho do prílohy V (annex V – zoznam chránených druhov, ktoré je možné manažovať), tak ako sme už Ministerstvo životného prostredia SR žiadali listom prezidenta SPK zo dňa 20. februára 2020. Ako odôvodnenie je potrebné uviesť, že podľa Bernského dohovoru si Slovenská republika, v súlade s článkom 22, ods. 1 dohovoru, uplatňuje výhradu vo vzťahu k dvom druhom, a to vlk dravý (Canis lupus) a tiež medveď hnedý (Ursus arctos), ktorá umožňuje reguláciu ich početnosti v prírodných ekosystémoch“. Táto výhrada však bola do Smernice rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín zapracovaná len v prípade vlka dravého, čo spôsobuje nesúlad týchto dokumentov.
  • aby minister životného prostredia prijal zástupcov SPK a deklaroval tým, že považuje odbornú poľovnícku verejnosť pri riešení aktuálnych problémov za partnerov a nie za nepriateľov.

Schválené rokovaním prezídia SPK „per rollam“, dňa 28.8.2020

Podpísal: Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/tlacove-spravy/2060-otvoreny-list-ministrovi-zivotneho-prostredia.html