AMO: V obciach pri maďarských hraniciach zakázali vstup do poľovných revírov

Obce Milhosť, Kechnec, Seňa, Gyňov a Trstené pri Hornáde, ktoré sa nachádzajú južne od Košíc, vyhlásili zákaz vstupu verejnosti do poľovných revírov v ich okolí. Informácie o zákaze, ktorý je v platnosti od deviatej hodiny v utorok, zverejnili tieto obce na svojich webových stránkach. Keďže sa diviačia zver združuje v poraste poľnohospodárskych kultúr a má možný priamy kontakt s infikovanou diviačou zverou v Maďarskej republike, existuje dôvodná obava, že ľudskou činnosťou v predmetných lokalitách pohraničného poľovného revíru dôjde pri osobnom kontakte s diviačou zverou k nežiaducej migrácii z pohraničnej oblasti a tým aj možné zavlečenie AMO do okresu Košice-okolie.

Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve), podal podľa § 24 ods. 4 písm. a) zákona o poľovníctve, návrh na vydanie zákazu vstupu verejnosti do časti poľovných revírov: Lúky, Chrasť a Hornád pre jednotlivé obce nasledovne

a) Obec Milhosť - od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, celý extravilán katastrálneho územia Milhosť (okres Košice-okolie), pre poľovný revír Lúky.

b) Obec Kechnec - od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, časť extravilánu katastrálneho územia Kechnec (okres Košice-okolie), nachádzajúceho sa východne od železničnej trate prechádzajúcej k.ú. Kechnec (okres Košice-okolie), pre poľovný revír Lúky.

c) Obec Seňa - od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, časť extravilánu katastrálneho územia Seňa (okres Košice-okolie), nachádzajúceho sa východne od železničnej trate prechádzajúcej k.ú. Seňa (okres Košice-okolie), pre poľovný revír Lúky a Chrasť.

d) Obec Gyňov - od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, východnú časť extravilánu katastrálneho územia obce Gyňov, ohraničená železničnou traťou a štátnou cestou Gyňov – Čaňa, pre poľovný revír Chrasť a Hornád.

e) Obec Trstené pri Hornáde - od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, celý extravilán katastrálneho územia Trstené pri Hornáde (okres Košice-okolie), pre poľovný revír Chrasť a Hornád.

Keďže v dotknutom území sa nachádza rieka Hornád, jazerá ale i cyklotrasy, zákaz obmedzí hlavne rybárov, cyklistov, turistov, ale i majiteľov psov, ktorí ich brávali na vychádzky mimo obce. Obce tiež upozorňujú, že za porušenie zákazu môže uložiť okresný úrad pokutu od 30 do 3 000 eur. „Uvedený zákaz sa nevzťahuje na štátne orgány, orgány obce, záchranné zložky, vlastníka pozemkov a ich užívateľa, správcu vodných tokov, vodnú stráž, rybársku stráž, lesnú stráž, stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie stráže pri výkone ich činností.

Návrh nariadenia OÚ Košice-okolie nájdete po kliknutá tu
 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/1768-amo-v-obciach-pri-madarskych-hraniciach-zakazali-vstup-do-polovnych-revirov.html