Kvóta lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len ministerstvo) ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, zohľadňujúc Smernicu Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, podľa § 72 písm.m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 v SR v celkovom poete 50 jedincov, pre poľovné oblasti v územnej pôsobnosti okresného úradu, odboru opravných prostriedkov nasledovne:

Banská Bystrica 9 jedincov
Žilina 15 jedincov
Prešov 20 jedincov
Košice 6 jedincov

V dobe lovu od 1. novembra 2019 do 15. januára 2021 vrátane, resp. dovtedy, pokiaľ odbor opravných prostriedkov nezastaví lov v poľovných oblastiach vo svojej územnej pôsobnosti.

ŽIADAME DRŽITEĽOV POĽOVNÝCH LÍSTKOV, ABY V ŽIADNOM PRÍPADE NEUVEREJŇOVALI ÚLOVKY VLKOV NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH!!!

Vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 nie je možné loviť na viac ako 67% územia Slovenska. 

Výmera SR   49 020 519 984,700 m2  100,00 %
 Výmera, na ktorej je zakázané loviť vlka  32 928 244 675,757 m2    67,17 %
 Výmera, na ktorej je povolené loviť vlka  16 092 275 308,943 m2    32,83 %

Vlka možno loviť v uznaných poľovných revíroch okresov: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Košice-okolie, Sobrance, Prešov, Snina, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník, Sabinov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Poprad, okrem:

- území vymedzených v § 71 ods 1 písm. a) bod 6 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve a v prílohe č. 9 vyhlášky MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 54/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

- území s piatym stupňom ochrany (viac v prílohe),

- území európskeho významu, v ktorých je vlk predmetom ochrany,

- k. ú: Kamienka, Litmanová, Jarabina, Stará Ľubovňa, Kemná, Hraničné, Pilhov, Mníšek nad Popradom, Veľký Sulín, Matysová, Malý Sulín, Hajtovka, Údol, Malý Lipník, Starina, Legnava, Orlov, Ľubotín, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné,Šarišské Jastrabie, Kyjov, Pusté Pole a Ľubotín v okr. SL,

- v panónskom biogragickom regióne.

Loviť vlka môžu iba držitelia poľovných lístkov na základe platných povolení na lov zveri.

Loviť vlka možno len individuálnym spôsobom.

V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac 2 jedince, toto neplatí v revíroch väčších ako 10 000 ha.

- území vymedzených v § 71 ods 1 písm. a) bod 6 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve a v prílohe č. 9 vyhlášky MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 54/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

- území s piatym stupňom ochrany (viac v prílohe),

- území európskeho významu, v ktorých je vlk predmetom ochrany,

- k. ú: Kamienka, Litmanová, Jarabina, Stará Ľubovňa, Kemná, Hraničné, Pilhov, Mníšek nad Popradom, Veľký Sulín, Matysová, Malý Sulín, Hajtovka, Údol, Malý Lipník, Starina, Legnava, Orlov, Ľubotín, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné,Šarišské Jastrabie, Kyjov, Pusté Pole a Ľubotín v okr. SL,

- v panónskom biogragickom regióne.

Loviť vlka môžu iba držitelia poľovných lístkov na základe platných povolení na lov zveri.

Loviť vlka možno len individuálnym spôsobom.

V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac 2 jedince, toto neplatí v revíroch väčších ako 10 000 ha.

- území vymedzených v § 71 ods 1 písm. a) bod 6 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve a v prílohe č. 9 vyhlášky MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 54/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

- území s piatym stupňom ochrany (viac v prílohe),

- území európskeho významu, v ktorých je vlk predmetom ochrany,

- k. ú: Kamienka, Litmanová, Jarabina, Stará Ľubovňa, Kemná, Hraničné, Pilhov, Mníšek nad Popradom, Veľký Sulín, Matysová, Malý Sulín, Hajtovka, Údol, Malý Lipník, Starina, Legnava, Orlov, Ľubotín, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné,Šarišské Jastrabie, Kyjov, Pusté Pole a Ľubotín v okr. SL,

- v panónskom biogragickom regióne.

Loviť vlka môžu iba držitelia poľovných lístkov na základe platných povolení na lov zveri.

Loviť vlka možno len individuálnym spôsobom.

V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac 2 jedince, toto neplatí v revíroch väčších ako 10 000 ha.

VIAC POTREBNÝCH INFORMÁCIÍ NÁJDETE V PRÍLOHE V LISTE OD MPRV SR.

Mapa území kde nie je možný lov vlka, 2020/2021
Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020/2021

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2130-kvota-lovu-vlka-draveho-v-polovnickej-sezone-2020-2021.html