Zákony a vyhlášky

Zákon o rybárstve

Tento zákon upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby priamo alebo prostredníctvom ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov a k ohrozeniu genofondu rýb

Zákon o rybárstve Zákon o rybárstve - úplne znenie

 

Vodný zákon

Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona

Vodný zákon Vodný zákon - úplne znenie

 

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve Vyhláška

 

Zákony spojené s výkonom povolenia k rybolovu

Zákon o ochrae prírody Zákon o ochrae prírody - úplne znenie
Zákon o životnom prostredí Zákon o životnom prostredí - úplne znenie
Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat - úplne znenie
Zákon o pytliactve Zákon o pytliactve - úplne znenie