Legislatíva

SMERNICA 1/2017 o vnútornom audite

Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Smernica o vnútornom audite Smernica
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Príloha č. 1 Poverenie
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Príloha č. 2 Program na vykonanie vnútorného auditu
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Príloha č. 3 Potvrdenie o odobratí dokladov
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Príloha č. 4 Záznam o výsledku vnútorného auditu
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Príloha č. 5 Zápisnica o prerokovaní záznamu o výsledku vnútorného auditu
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Plán auditov 2017 Plán vnútorných auditov na rok 2017 - schválenie

 

STANOVY po IV. Sneme - 2016 Zvolen

SPK

Na zasadnutí snemu dňa 30.4.2016 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK schváleným  uznesením č. 09/2016 doplnené a zmenené  Stanovy SPK. Celkové znenie Stanov SPK je nasledovné:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (STANOVY po IV. Sneme-2016 Zvolen.docx) STANOVY po IV. Sneme-2016 Zvolen Stanovy SPK
Stiahnúť tento súbor (ZMENY STANOV SPK.odt) ZMENY STANOV SPK Prijaté na V. sneme SPK vo Zvolene 30.04.2016

 

Stanovy SPK k 22.06.2013

SPK

Zmena a doplnenie Stanov SPK

Na zasadnutí snemu SPK dňa 22.06.2013 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 7/2013 zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_sn~.docx) Stanovy SPK_sn Zmeny a doplnenia
Stiahnúť tento súbor (StanovyUZ-SPK_~.docx) StanovyUZ-SPK Úplné znenie z 22.06.2013
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 1 et~.doc) Príloha č. 1 et Príloha č.1 etický kódex, konečné znenie
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 2 po~.doc) Príloha č. 2 po Príloha č.2 poľovnícky poriadok, konečné znenie
Stiahnúť tento súbor (Príloha č.3 St~.docx) Príloha č.3 St Príloha č.3 stanovy SPK k 22.06.2013

 

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

SPK

Článok 1
 
Vznik, tvorba a účel fondu
 
1. Fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej len FRZP) zriaďuje Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) v súlade s § 42, ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zo zdrojov podľa § 4, bod.2, písm. e) Stanov SPK ako účelový fond na centrálnej a regionálnych úrovniach. Prostriedky z tohto fondu sa môžu použiť len na účely stanovené v tejto smernici.
2. Fond sa tvorí z členských poplatkov za hektár poľovnej plochy, začlenenej do príslušného poľovného revíru obhospodarovaného poľovníckou organizáciou alebo základnou organizačnou jednotkou SPK (ďalej len užívateľ poľovného revíru).
 
3. Prostriedky fondu slúžia na podporu činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov a na ochranu poľovníctva.
 
4. Fond spravuje a o použití prostriedkov z FRZP rozhoduje prezídium SPK (centrálny fond) a predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory (regionálny fond).
 
Článok 2
 
Výška poplatkov do fondu
 
1. Základom pre určenie výšky odvodov poplatkov do FRZP je výmera poľovných pozemkov príslušného poľovného revíru. 
 
Článok 3
 
Povinnosti SPK
 
1.  Kancelária SPK zabezpečuje pre členov SPK bezplatný informačný a poradenský servis o aktuálnych výzvach, ktorých cieľ je v súlade s čl. 1, ods.3) tejto smernice.
 
2.  Kancelária SPK je povinná priebežne sledovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a operatívne o nich   informovať potenciálnych žiadateľov, členov SPK.
 
3.  Kancelária SPK zostavuje rozpočet fondu, vedie evidenciu centrálneho fondu na strane príjmov a výdavkov. Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte.
 
Článok 4
 
Povinnosti OPK
 
1. Kancelária OPK na podklade vydaných rozhodnutí o vymeraní poplatku vedie prehľadnú evidenciu, z ktorej je zrejmá výška vymeraných poplatkov jednotlivým užívateľom poľovných revírov, ako aj  časový priebeh ich úhrad.
2. Kancelária OPK zostavuje rozpočet a vedie evidenciu regionálneho fondu na strane príjmov a výdavkov. Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte alebo na bežnom účte OPK na samostatnom podúčte alebo so samostatnou dôslednou evidenciou. 
 
3. Na základe uznesenia ustanovujúceho snemu SPK, konaného 23.1.2010, z členských poplatkov zaplatených užívateľmi poľovných revírov, ostáva k dispozícii pre OPK 80 %, z toho pre tvorbu regionálneho FRZP si OPK vyčlení minimálne 20 %.  Príslušné OPK zvyšok prijatých platieb t.j. 20 % odvedú na SPK najneskôr do 31.3. b.r., z ktorých SPK odvedie minimálne 5 % na osobitný účet FRZP.
 
Článok 5
 
Použitie prostriedkov z fondu
 
1. Prostriedky fondu sú určené prioritne na spolufinancovanie prípravy a realizácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú v súlade s čl. 1, ods. 3) tejto smernice.
2. Za oprávnené použitie prostriedkov fondu sa považuje aj spolufinancovanie nasledovných aktivít:
a) plnenie úloh vyplývajúcich zo schválenej koncepcie rozvoja poľovníctva (§ 42 ods.1 písm. i) zákona) a úloh veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia (§ 18 zákona) 
b) plnenie úloh súvisiacich s organizáciou celoštátnej výstavy trofejí (§ 23, ods. 10 zákona) a chovateľských prehliadok vrátane odbornej prípravy členov hodnotiteľských komisií (§ 42, ods. 1 písm. g zákona)
c) plnenie úloh pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva a pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva (§ 42, ods. 1 písm. h) a j) zákona)
d) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením vzdelávania členov poľovníckej stráže a členov skúšobných komisií (§ 80, ods. 13 a 14 zákona)
e) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením prípravy a priebehu streleckých, kynologických a sokoliarskych podujatí 
f) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením prípravy a priebehu poľovníckych podujatí zameraných na prácu s mládežou a na šírenie poľovníckych tradícií, kultúry a etiky
g) podpora výskumu v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do poľovníckej praxe
 
Článok  6
 
Poskytovania prostriedkov fondu
 
1. Prostriedky  fondu na aktivity podľa čl. 5 sa poskytujú na základe písomne odôvodnenej žiadosti, z ktorej musí byť zrejmá výška požadovanej finančnej podpory a jej podiel na celkových nákladoch, účel a efektívnosť využitia prostriedkov. Finančná podpora z centrálneho fondu SPK sa zásadne poskytne len na významné akcie medzinárodného a celonárodného významu, v prípade živelnej pohromy, mimoriadnej nákazovej situácie alebo činnosti koncepčného charakteru. 
 
2. Poľovnícke organizácie alebo základné organizačné jednotky SPK predkladajú žiadosti o poskytnutie prostriedkov z regionálneho fondu predstavenstvu príslušnej OPK. 
 
3. Žiadosti o finančnú podporu aktivít nadregionálneho významu a charakteru predkladajú OPK prezídiu SPK.
 
Článok 7
 
Záverečné ustanovenia
 
1. Táto smernica o zriadení FRZP nadobúda účinnosť dňom schválenia I. snemom SPK dňa 11.06.2011.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Smernica o FRaZ Smernica
Stiahnúť tento súbor (FRZP_23_5_2014_usmernenie.pdf) FRZP_23_5_2014_usmernenie Usmernenie k pravidlám čerpania finančných prostriedkov z FRZP

 

Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012

SPK

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_upr12112012_uplne_znenie.doc) Stanovy SPK_sne Úplné znenie Stanov SPK k 12.11.2012
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_zmeny_a_doplnenia.doc) Stanovy SPK_sne Zmeny a doplnenie

 

Zmluva o užívaní poľovného revíru

SPK

Uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (zmluva_o_uzivani_PR_0604_2010.doc) Zmluva_o_uživaní Zmluva o užívaní poľovného revíru
Stiahnúť tento súbor (dodatok_k_zmluve_o_uzivani_PR_1001_2012.doc) Dodatok_k_zmluve Dodatok k zmluve o užívaní poľovného revíru
Stiahnúť tento súbor (skody_www.doc) Škody

Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy

Stiahnúť tento súbor (Zmluva - min  škôd na poľ poz .doc) Zmluva - minimálne škody na poľovníckych pozemkoch Návrh zmluvy pre poľnohospodárske pozemky
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - minim  škôd na lesn poz .doc) Zmluva - minimálne škody na lesných pozemkoch Návrh zmluvy pre lesné pozemky

 

Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

SPK

Slovenská poľovnícka komora má podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.  

A. Význam kontrolnej streľby

Význam kontrolnej streľby spočíva predovšetkým v overení schopnosti člena SPK bezpečne ovládať zbraň pri výkone práva poľovníctva, tzn. zver zasiahnuť tak, aby sa zbytočne netrápila a nevznikli straty nedohľadaním postrieľanej zveri. 

Ďalší význam je v overení správnosti nastrelenia zbrane a jej funkčnosti, v kontrole jej technického stavu a v samostatnej streľbe pred poľovníckou sezónou.

 

Preveruje a spresňuje sa tiež evidencia zbraní, ktoré drží na výkon práva poľovníctva.

 

B. Účasť na kontrolnej streľbe

1.  Každý člen SPK, držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolne streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka. Konferencia OPK môže zmeniť obdobie vykonávania kontrolných strelieb minimálne 1 raz za 5 rokov svojím uznesením na obdobie 1 raz za 4 roky, alebo 1 raz za 3 roky.

2.  Člen SPK, ktorý mal z akýchkoľvek dôvodov prerušené členstvo, je povinný pri obnove členstva v SPK kontrolnú streľbu úspešne absolvovať aj v kratšom  intervale ako päť rokov.

3.  Za absolvovanie kontrolných strelieb sa započítava účasť na majstrovstvách SPK, alebo SPZ, alebo verejných streleckých súťaží SPK alebo SPZ uverejnených v streleckom kalendári SPK v prípade, ak člen SPK absolvoval celú streleckú súťaž a dosiahol v guľovom štvorboji 40% bodov a v brokovej disciplíne 30% zásahov. 

Kontrolnú streľbu a zároveň aj preukaz o kontrolnej streľbe nahrádza u členov SPK  kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne (guľa, brok).

4. Výnimku z povinnosti zúčastniť sa na kontrolnej streľbe môže členovi SPK  udeliť na základe jeho písomnej žiadosti Predstavenstvo OPK a určí mu náhradný termín.   

5. V prípade, že sa pozvaný člen SPK na kontrolnú streľbu nedostaví, ani svoju neúčasť písomne neospravedlní, Predstavenstvo OPK mu uloží sankciu ako náhradu za vynaložené náklady pri organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb v jednotnej výške 20 €. Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách sa posudzuje za porušenie organizačnej disciplíny SPK. 

Zaplatenie nákladov za neospravedlnenú neúčasť nezbavuje povinnosť absolvovať kontrolné streľby.

 

C. Organizácia kontrolnej streľby

1. Rámcový plán organizovania kontrolnej streľby predkladá predseda streleckej komisie 

OPK, Predstavenstvu OPK na schválenie najneskôr v októbri predchádzajúceho roku.

2. OPK organizuje kontrolnú streľbu pre všetkých členov OPK na uznaných strelniciach prostredníctvom streleckej komisie OPK a streleckých inštruktorov a rozhodcov. 

3.  Na kontrolné streľby pozýva Kancelária OPK všetky osoby, ktoré sú držiteľmi poľovných lístkov v ich obvode s podmienkou, že sú držiteľmi zbraní na výkon práva poľovníctva.

4. Organizáciou kontrolnej streľby členov SPK na uznanej strelnici môže Predstavenstvo OPK poveriť poľovnícke združenie, prípade inú poľovnícku organizáciu, pričom na jej zabezpečenie deleguje kvalifikovaných streleckých inštruktorov a rozhodcov. 

 

D. Metodika kontrolnej streľby 

1. Člen SPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba zbraňou (guľová, broková, kombinovaná), ktorú na základe zbrojného preukazu drží na výkon práva poľovníctva. Ak člen SPK nevlastní zbraň na výkon práva poľovníctva, na kontrolnú streľbu sa nepozýva. 

2. V  prípade, že člen SPK vlastní viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou jednou guľovou (v prípade že vlastní malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovou zbraňou) a jednou brokovou zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu. 

Ak sa kontrolné streľby konajú na malorážkovej strelnici a člen SPK malorážku nedrží, zbraň mu zapožičia organizátor kontrolných strelieb.

3. Na kontrolnej streľbe sa strieľa:

a) guľovnicou na poľovnícky terč srnca alebo diviaka 5 výstrelov na vzdialenosť 

100m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu. 

b) malokalibrovkou na poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo

diviaka 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu. 

c) brokom na 10 asfaltových terčov (oblúkové strelište, batéria, vysoká veža bez 

zásten alebo na bežiaceho zajaca na prieseku).

4.  Voľba streleckých disciplín závisí od vybavenosti strelnice jednotlivými strelišťami. Pri streľbe na asfaltové terče sa môžu ich dolety znížiť. Na oblúkovom strelišti sa môžu vynechať dvoj strely, prípadne niektoré stanovištia, na batérii sa môžu vynechať stranové terče.

 

E. Splnenie limitu kontrolnej streľby

1. Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 40 %  zásahov.

2. Kontrolná streľba brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 30 % zásahov.  

3. Ak člen SPK splní určitý limit s menším počtom výstrelov, nemusí v kontrolnej streľbe ďalej pokračovať, pričom nemá nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za položku.

4. Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členovi SPK preukaz o kontrolnej streľbe a to aj v prípade, že kontrolnú streľbu organizuje z poverenia OPK poľovnícke združenie, prípadne iná poľovnícka organizácia.

5. Evidencia vydaných preukazov o kontrolnej streľbe zakladá Kancelária OPK  do ich evidenčných kariet členov. 

6. V prípade, že člen SPK určený limit nesplní, môže v ten istý deň alebo v inom náhradnom termíne v tom istom roku kontrolnú streľbu opakovať. Ak nesplní určený  limit ani pri opakovanej streľbe, nariadi mu OPK  účasť na kontrolnej streľbe v budúcom roku.

 

F. Poplatky

1. Poplatok za kontrolnú streľbu vo výške, ktorú podľa vynaložených nákladov určí 

Predstavenstvo OPK hradí člen SPK z vlastných prostriedkov, alebo poľovnícka organizácia.

2.  Pri opakovaní kontrolnej streľby v ten istý deň, alebo v inom náhradnom termíne, člen SPK je povinný poplatok za položku znovu uhradiť.

 

G. Záverečné  ustanovenia

Túto smernicu schválil Snem SPK dňa 11.06.2011 a nadobúda platnosť od 11.06.2011.

 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (KS_smernica_SPK_snem.doc) KS_smernica_SPK Smernica o organizovaní a vykonávaní KS

 

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Článok 1

Kontrolná činnosť

Dozorné rady Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len SPK) vykonávajú kontroly hospodárenia a činnosti organizačných zložiek SPK. Poskytujú odbornú a metodickú pomoc orgánom, komisiám a členom SPK pri odstránení prípadných vzniknutých nedostatkov,dozerajú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vnútorných predpisov SPK.

Článok 2

Pôsobnosť kontrol dozornej rady

1. Dozorné rady organizačných zložiek SPK vykonávajú celkovú kontrolu činnosti a nakladania s finančnými prostriedkami orgánov a komisií organizačných zložiek SPK raz ročne a to k 31.12. bežného roku a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom opatrení predkladajú snemu, resp. konferencii.

Dozorná rada SPK vykoná kontrolu činnosti nižšej organizačnej zložky SPK len vtedy:

a/ ak o to požiada nižšia organizačná zložka,

b/ ak je dôvodné podozrenie z porušovania predpisov v tejto organizačnej zložke.

2. Po každej vykonanej kontrole, ak sa zistili nedostatky a boli uložené aj nápravné opatrenia, sa vykoná následná kontrola plnenia nápravných opatrení. Za splnenie a odstránenie nápravných opatrení zodpovedajú štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky.

3. Každej kontroly sa musia zúčastniť štatutárni zástupcovia a nimi poverené osoby.

4. O vykonanej kontrole sa vyhotoví správa (buď vo forme protokolu alebo záznamu), v ktorej sa uvedie zistený stav hospodárenia. V prípade zistených nedostatkov sa vyhotoví protokol, v ktorom sa uvedú konkrétne ustanovenia predpisov, ktoré boli porušené a zároveň navrhnuté nápravné opatrenia. Ak neboli zistené nedostatky v činnosti a najmä v nakladaní s finančnými prostriedkami, vyhotoví sa záznam, v ktorom sa uvedú všetky oblasti, ktoré boli predmetom kontroly.

5. Zástupcovia organizačnej zložky alebo orgánu môžu uviesť k výsledkom kontroly svoje námietky a stanoviská, ktoré tvoria súčasť protokolu, resp. záznamu.

6. Protokol, resp. záznam z kontroly podpisujú členovia kontrolujúcej dozornej rady, štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky, orgánu SPK a osoby, ktoré sa kontroly zúčastnili.

7. Všetky písomnosti o kontrolách sa archivujú počas 10 rokov nasledujúcich od vykonania kontroly. 

Článok 3
Zameranie kontrol
Pre vykonanie kontrol hospodárenia a činnosti organizačných zložiek sa odporúča nasledovná osnova:
1. Činnosť orgánov a organizačných zložiek SPK:
- dodržiavanie Stanov SPK a vnútorných predpisov SPK,
- dodržiavanie právnych predpisov a noriem
- spracovanie zápisníc z rokovaní orgánov, komisií SPK a OPK
- účasť členov orgánov a členov odborných komisií SPK a OPK na rokovaní
2. Hospodárenie orgánov a organizačných zložiek SPK:
- plán činnosti a rozpočet
- rozbor hospodárenia
- evidencia organizačných zložiek SPK a základných organizačných zložiek OPK
- úhrady členských príspevkov pre SPK a OPK
(právnické osoby bez revíru, užívatelia poľovných revírov, členský príspevok FO po
23.1.2010, zápisný príspevok za PO a FO)
- vznik, tvorba a účel fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva
3. Poľovné lístky:
- evidencia vydaných poľovných lístkov
- evidencia predĺženia platnosti poľovných lístkov
- evidencia vydaných poľovných lístkov pre cudzincov
- poplatky za vydanie a predĺženie platnosti poľovných lístkov
- písomné poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov pre zamestnancov vydávajúcich poľovné lístky
4. Evidencia majetku:
- evidencia HIM, DHM, IHM a materiálových zásob
- hmotná zodpovednosť pracovníka za vedenie majetku
- inventarizácia majetku
- vedenie pokladne a pokladničná hotovosť
- stav finančných prostriedkov na bankovom účte
5. Účtovná evidencia:
- vedenie pokladničnej knihy a peňažného denníka
- evidencia faktúr
- mzdové náklady, cestovné a stravné
6. Mzdová evidencia:
- pracovné zmluvy, daňové prehlásenia
- dohody o vykonaní práce
- vyplácanie odmien, zásady odmeňovania
- dochádzka, dovolenky
7. Archivácia písomností:
- skartačný poriadok
- uloženie písomností
 
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej
poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica pre kontrolnu cinnost DR - po uprave na sneme v MI.pdf) Smernica pre kontrolnú činnosť Smernica pre kontrolnú činnosť DR

 

Organizačný a rokovací poriadok SPK

SPK

schválený ustanovujúcim snemom Slovenskej poľovníckej komory dňa 23. januára 2010

 

1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je budovaná na demokratických princípoch. SPK sa organizačne člení na obvodné poľovnícke komory (ďalej len „OPK“), ktoré sú tvorené z fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v obvode ich miestnej pôsobnosti. 

2. Orgány SPK sú volené členmi SPK demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné. Sú povinné dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy SPK. Uznesenia vyšších orgánov SPK sú záväzné pre nižšie orgány SPK, organizačné jednotky SPK a pre všetkých členov SPK. Členovia vyšších orgánov SPK sa môžu zúčastňovať na rokovaniach  nižších orgánov SPK, ak boli na rokovanie prizvaní alebo boli na rokovanie vyšším orgánom SPK delegovaní. Vyšší orgán SPK je oprávnený v záujme dodržiavania právneho poriadku preskúmať z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti právoplatné rozhodnutia a uznesenia nižších orgánov SPK, ak je podozrenie, že pri ich vynesení došlo k porušeniu právnych predpisov alebo vnútorných predpisov SPK. Takéto rozhodnutie môže zrušiť alebo zmeniť. V neprospech člena SPK môže tak urobiť iba do uplynutia premlčacej lehoty.

3. Funkcie volených členov orgánov SPK sú bezplatné a čestné. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny. Funkcionárom patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie v SPK podľa platných predpisov.

4. Orgány a komisie SPK sa môžu uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov alebo delegátov. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny prítomných členov alebo delegátov. Pre platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov alebo delegátov, ak nie je v Stanovách SPK alebo v iných vnútorných predpisoch SPK uvedené inak. Orgány a komisie SPK môžu rozhodovať i per rollam, ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia orgánu alebo komisie a ak na základe zaslaných podkladových materiálov nadpolovičná väčšina členov komisií alebo orgánov SPK písomne vysloví rovnaké stanovisko. Hlasovať per rollam nie je možné v prípadoch, keď Stanovy SPK vyžadujú kvalifikovanú väčšinu.

5. O svojich rokovaniach a uzneseniach musia orgány a komisie SPK do 15 dní od rokovania spísať zápisnicu, ktorú podpisuje štatutárny zástupca orgánu alebo predseda komisie a zvolený overovateľ.

6. Proti prvostupňovým rozhodnutiam orgánov SPK, okrem rozhodnutí snemu, sa môžu členovia SPK alebo organizačné jednotky SPK, ktorých sa rozhodnutie týka, odvolať ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok, ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak.

7. Orgány SPK môžu v odôvodnených prípadoch zmeniť svoje rozhodnutie v autoremedúre, ak sú dôvody, aby odvolaniu alebo sťažnosti proti svojmu rozhodnutiu v plnom rozsahu vyhoveli. Ak podaniu nevyhovejú v plnom rozsahu, spisový materiál postúpia so svojim stanoviskom vyššiemu orgánu SPK, ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak. V autoremedúre nemožno meniť rozhodnutia disciplinárneho orgánu, ktoré nadobudli právoplatnosť.

8. Rozhodnutia orgánov SPK, ktoré sa týkajú členských práv alebo práv a povinností organizačných jednotiek, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, sa zasielajú doporučeným listom alebo sa doručujú proti podpisu zástupcovi právnickej osoby alebo fyzickej osobe, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje. Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil príslušným orgánom SPK a doposlanie nie je možné alebo poštovnými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo adresát odmietol zásielku prevziať.

9. Funkčné obdobie orgánov SPK je päťročné. Končí sa dňom konania výročného snemu alebo konferencie. V prípade mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie sa funkčné obdobie orgánov SPK alebo OPK končí dňom konania mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie. V prípade mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie sa orgány volia len na obdobie do doby výročného snemu alebo výročnej konferencie. Ak sa v priebehu volebného obdobia uskutočnia doplňovacie voľby, funkčné obdobie končí dňom konania výročného snemu alebo výročnej konferencie. 

10. Stanovy SPK a ostatné vnútorné predpisy SPK vydané na ich základe sú záväzné pre všetkých členov SPK, orgány a organizačné jednotky SPK. Čo nie je v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK výslovne upravené, môže byť predmetom individuálnej úpravy s podmienkou, že táto úprava nie je v rozpore s inými vnútornými predpismi SPK alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záväzný výklad Stanov SPK a iných vnútorných predpisov SPK schválených snemom, môže podávať len prezídium, výklad vnútorných predpisov OPK predstavenstvo. Výklad nemôže ísť nad rámec práv a povinností uložených predpisom. Výnimku z vnútorných predpisov SPK je možné udeliť len, ak to predpis v konkrétnom ustanovení umožňuje a udeliť ju môže len orgán SPK v predpise na to oprávnený.

11. Zasadnutie orgánov a komisií SPK a OPK je neverejné, okrem prípadov, kde sa vo vnútorných predpisoch SPK a OPK uvádza inak. Účasť iných osôb je možná len vtedy, ak to predsedajúci povolí, zapojiť sa do rokovania môžu len s výslovným súhlasom predsedajúceho. Predsedajúci môže podať návrhy na vykázanie osoby z rokovania vrátane členov alebo funkcionárov, ak nevhodným spôsobom rušia priebeh rokovania i napriek predchádzajúcemu upozorneniu; o vykázaní rozhodne orgán nadpolovičnou väčšinou. O vykázaní oprávnenej osoby sa v zápisnici spraví záznam, v ktorom sa uvedie konkrétny dôvod vykázania. 

12. Organizačné jednotky SPK vedú chronologickú prehľadnú evidenciu pošty.

13. Organizačné jednotky SPK a OPK, ich orgány a komisie poskytujú členom a organizačným jednotkám SPK odbornú a právnu pomoc. Nie sú však povinné spisovať návrhy a podania, ani ich zastupovať v súdnom, priestupkovom alebo inom konaní. 

14. Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť 24. januára 2010.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Organizačný a rokovací poriadok_konečné znenie.doc) Organizačný a rokovací poroadok Organizačný a rokovací poriadok konečné znenie

 

Stanovy SPK schválené snemom SPK 11.6.2011

SPK

Stanovy SPK schválené na ustanovujúcom sneme 23.1.2010 v znení zmien a doplnkov schválených snemom SPK 11.6.2011 nadobudli účinnosť 11.6.2011.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_po_sneme11062011_1609_2011_uplne_znenie.doc) Stanovy SPK_po Stanovy SPK schválené snemom SPK 11.6.2011
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 1 etický kódex_konečné znenie.doc) Príloha č. 1 et Etický kódex – príloha č. 1 k Stanovám SPK
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 2 poľovnícky poriadok_konečné znenie.doc) Príloha č. 2 po Poľovnícky poriadok – príloha č. 2 k Stanovám SPK

 

Zmena Stanov SPK schválená prezídiom SPK 22.10.2010

SPK

Prezídium SPK na svojom zasadnutí 22.10.2010 uznesením č. 55/2010 schválilo nasledovné zmeny Stanov SPK:
 
1. v § 1 ods. 1 sa za slovo „jednotná“ vkladá slovo „profesná“
 
2. § 5 ods. 6 znie:
 
„6. Predseda OPK prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry OPK poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu podľa ods. 4 písm. a) a b), v územnej pôsobnosti ktorej užíva poľovný revír alebo jeho prevažnú časť. Poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu, ktorá poľovný revír neužíva, ako i právnickú osobu, ktorá užíva viac poľovných revírov v pôsobnosti rôznych OPK, prijíma do štruktúry predseda OPK príslušnej podľa sídla organizácie. Právnické osoby ako členov OPK eviduje OPK, ktorá ich do SPK prijala a u tejto OPK si plnia členské povinnosti a uplatňujú si svoje členské práva. Právnické osoby, ktoré užívajú viac poľovných revírov, uplatňujú svoje práva a plnia svoje povinnosti aj v tej OPK, v ktorej sa nachádza príslušný poľovný revír alebo jeho prevažná časť.“
 
3. § 8 ods. 2 písm. f) znie:
 
„f) platiť členské príspevky nasledovne:
 
fa) fyzická osoba platiť členské príspevky na nasledujúce kalendárne roky najneskôr do 30.11. a účelové príspevky v určenej lehote
 
fb) právnická osoba platiť členské príspevky na bežný kalendárny rok do 31.3. a účelové príspevky v určenej lehote“
 
4. Do § 25 sa dopĺňa nový odsek 3 v znení:
 
„3. Právnické osoby sú povinné zosúladiť svoje začlenenie do OPK s týmito stanovami do 31.3.2011.“

 

Disciplinárny poriadok SPK

SPK

scvhálený snemom SPK 11.6.2011 a MPaRV SR 29.9.2011 pod č. 3876/2011-720 účinný od 1.10.2011

+ Zmena disciplinárneho poriadku SPK. z 16.12.2013 platné od 01.01.2014

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_po_sneme_11062011_schvaleny_MPSR_29092011.doc) DP_SPK_po_sneme Disciplinárny poriadok
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014.docx) DP_SPK_1_1_2014 DP platný od 1.1.2014
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014_rev.doc) DP_SPK_1_1_2014_rev DP platný od 1.1.2014 s revíziou

 

ZDROJ: http://www.polovnickakomora.sk/spk/predpisy/legislativa.html