Poľovnícka spoločnosť Baboš Sikenička

Poľovnícka spoločnosť Baboš Sikenička

IČO:

42334225

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Baboš Sikenička

Dátum vzniku:

15.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sikenička 165, Sikenička, 94359

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503541 - Sikenička

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený