Výnimka na odstrel a plašenie kormorána veľkého

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 65 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina (ďalej len ,,žiadateľ“) doručenej dňa 30.11.2020 v súlade s § 40 ods. 2 a 3 písm. b) zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

A. p o v o ľ u j e_v ý n i m k u
zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona. Výnimkou sa povoľuje žiadateľovi úmyselne usmrcovať a úmyselne rušiť jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na lovných rybárskych revíroch v užívaní žiadateľa uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia,

B. p o v o ľ u j e_v ý n i m k u
zo zákazu ustanoveného § 35 ods. 1 písm. c) zákona. Výnimkou sa povoľuje žiadateľovi úmyselne rušiť jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na lovných rybárskych revíroch v užívaní žiadateľa uvedených v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia,

C. p o v o ľ u j e_v ý n i m k u
zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona. Výnimkou sa povoľuje žiadateľovi úmyselne usmrcovať a úmyselne rušiť jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na chovných rybárskych revíroch v užívaní žiadateľa uvedených v prílohe č. 3 tohto rozhodnutia,

D. p o v o ľ u j e_v ý n i m k u
zo zákazu ustanoveného § 35 ods. 1 písm. c) zákona. Výnimkou sa povoľuje žiadateľovi úmyselne rušiť jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na chovných rybárskych revíroch v užívaní žiadateľa uvedených v prílohe č. 4 tohto rozhodnutia,

E. n e p o v o ľ u j e_v ý n i m k u
zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona. Výnimkou sa nepovoľuje žiadateľovi úmyselne rušiť a usmrcovať jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na lovných a chovných rybárskych revíroch v užívaní žiadateľa, ktoré sú uvedené v prílohách č. 5 a 6 tohto rozhodnutia. 

Podmienky povolenia výnimky v zmysle § 82 ods. 12 zákona:
1. Žiadateľ oznámi (písomne alebo elektronickou poštou) časový harmonogram, ako aj zoznam lokalít, v ktorých bude vykonávať rušenie a odstrel jedincov kormorána veľkého, najneskôr jeden deň pred realizáciou povolených činností územne príslušnému organizačnému útvaru Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky alebo správe národného parku.
2. Rušenie alebo odstrel kormorána veľkého je možné vykonávať len v období od 1. októbra do konca februára kalendárneho roka, ak v bode 3 nie je ustanovené inak, okrem lovného rybárskeho revíru Váh – Krpeľany, v ktorom je možné túto činnosť vykonávať len m v období od 1. októbra do 1. februára kalendárneho roka. V predmetnej lokalite možno odstrel kormoránov veľkých vykonávať len za prítomnosti osoby poverenej územne príslušným organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky alebo správou národného parku.
3. Ak je to potrebné z dôvodu ochrany neresísk a zimovísk rýb, možno rušenie alebo odstrel kormorána veľkého na lokalitách, kde sa tieto nachádzajú, vykonávať aj v období od 15. septembra do 30. septembra kalendárneho roka a od 1. marca do 15. marca kalendárneho roka, a to len ak činnosťou nebudú ohrozené záujmy ochrany prírody v dotknutom území a územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky alebo správa národného parku túto skutočnosť žiadateľovi vopred potvrdí v súhlasnom stanovisku na základe jeho predchádzajúcej žiadosti na územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky alebo správu národného parku.
4. Spôsob rušenia kormorána veľkého (vizuálne, akustické formy plašenia) žiadateľ vopred dohodne s územne príslušným organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky alebo správy národného parku.

Celé rozhodnutie aj s lokalitami, kde je možné kormorány loviť nájdete v prílohe.

Príloha: 
Lokality, kode sa môže loviť/plašiť a kde sa nemôže loviť/plašiť kormorán
Rozhodnutie MŽP - Výnimka na lov kormorána, 2021

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2531-vynimka-na-odstrel-a-plasenie-kormorana-velkeho.html