Videokonferencia zástupcov SPK a OPK k opatreniam proti AMO

V utorok 3.8.2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila online pracovné stretnutie pod záštitou Komisie pre poľovníctvo a životné prostredie SPK, ktorú viedol jej predseda Ing. Dušan Krajniak, PhD na tému aktuálne prijatých opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných. Videokonferencie sa zúčastnil ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš, členovia prezídia SPK, zamestnanci K SPK a OPK a zástupcovia OPK spolu s predsedami poľovníckych komisií. V prvej prezentácii K SPK odprezentovala historické fakty o krokoch Slovenska v boji proti AMO, ktorý začal už v roku 2014, vývoj lovu, postup sprísňovania nariadení, zmien nárazníkových zón a neskôr vysokorizikových/infikovaných zón. Podstatou stretnutia však boli opatrenia prijaté Vládou Slovenskej republiky, ktoré navrhla národná expertná skupina a vydal hlavný veterinárny lekár prof. Bíreš. V druhej prezentácii zhrnul vývoj NKS, JKS, odstrelu i problémov a návrhov opatrení Ing. Jozef Bučko, PhD. z Národného lesníckeho centra.

Zjednodušene, skrátene a v ľahšie pochopiteľnej verzii, to uvádzame tak, ako to bolo prezentované počas konferencie (NUTNÉ PREČÍTAŤ CELÉ OPATRENIE V PRÍLOHE!):

1. UŽÍVATEĽOM POĽOVNÝCH REVÍROV V OBLASTIACH NEZARADENÝCH DO ZÓN

HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR NARIAĎUJE:

 • Celoročný intenzívny lov bez ohľadu na vek a pohlavie.
 • Zníženie denzity na max 0,5 diviaka na km2.
 • Lov zveri zakázaným a nesprávnym spôsobom (Lov zveri zakázaným spôsobom-použitie noktovízorov a pod. bude môcť byť realizované až po novele zákona o strelných zbraniach a strelive!!!).
 • Celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách 1 vnadisko/300 ha/30kg.
 • Predkladanie všetkých vzoriek z uhynutej alebo ulovenej podozrivej chorej zveri.
 • Vzorky nutné doručiť do 24 hodín od nálezu/ulovenia.
 • Predkladanie mesačných hlásení.

HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR ZAKAZUJE:

 • ABY OSOBY, KTORÉ PRIŠLI DO STYKU S ULOVENOU ALEBO UHYNUTOU DIVIAČOU ZVEROU PRIŠLI DO STYKU S OŠÍPANÝMI MINIMÁLNE 48 HODÍN OD ČASU MANIPULÁCIE.
 • PREMIESTŇOVANIE ŽIVÝCH DIVIAKOV MIMO PR BEZ SÚHLASU RVPS.
 • PRIKRMOVANIE RATICOVEJ ZVERI JADROVÝM KRMIVOM (OKREM ZVERNÍC).
 • ZÁKAZ POUŽÍVANIA BÝVALÝCH POTRAVÍN – CHLIEB, PEČIVO, KEKSY, BAGETY, TROPICKÉ OVOCIE, TO SA VZŤAHUJE NA PRIKRMOVANIE I VNADENIE.

2. UŽÍVATEĽOM POĽOVNÝCH REVÍROV ZARADENÝCH DO NÁRAZNÍKOVEJ ZÓNY A PART I.
HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR NARIAĎUJE:

 • Všetky opatrenia uvedené v bode 1 – pre užívateľov PR mimo zón proti AMO.
 • Vyhradiť miesto na opracovanie a skladovanie tiel ulovených diviakov do výsledku vyšetrenia a nahlásiť toto miesto na RVPS.
 • Žiadny kus diviačej zveri nemôže opustiť box pred získaním negatívneho výsledku na AMO.
 • V prípade, že sa box nenachádza v PR, môže sa umiestniť v najbližšom poľovnom revíri.
 • Vyšetrenú diviačiu aj ostatnú zver skladovanú spolu s diviakmi je možné uvádzať na trh len na slovensku.
 • Zneškodnenie všetkých tiel zveri, pokiaľ prišli do styku s pozitívnym diviakom.

HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR ZAKAZUJE:

 • VŠETKY ZÁKAZY UVEDENÉ V BODE 1 – PRE UŽÍVATEĽOV PR MIMO ZÓN PROTI AMO.
 • ODCHYT VOĽNE ŽIJÚCICH DIVIAKOV ZA ÚČELOM PREMIESTŇOVANIA, ZAZVEROVANIA, OKREM ODCHYTU ZA ÚČELOM USMRTENIA.
 • VÝCVIK A SKÚŠKY POĽOVNÝCH PSOV VO ZVERNICI.
 • PREMIESTŇOVANIE NEOŠETRENÝCH TROFEJÍ Z DIVIAKOV ÚČINNOU METÓDOU PROTI AMO MIMO PR.
 • VYVRHOVAŤ ULOVENÉ DIVIAKY V PR A PREPRAVOVAŤ NA MIESTO SÚSTREDENIA NEZABALENÉ.
 • UVÁDZAŤ NA TRH ULOVENÚ DIVIAČIU ZVER PRED ZÍSKANÍM NEGATÍVNEHO LABORATÓRNEHO VYŠETRENIA NA AMO.

UŽÍVATEĽOM POĽOVNÝCH REVÍROV V OBLASTIACH ZARADENÝCH DO PART II. A PART III.
HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR NARIAĎUJE:

 • Aktívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri alebo ich častí.
 • Celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie (poľovný hospodár MUSÍ vydať povolenie na lov neobmedzene pre celý PR) individuálnym spôsobom po uplynutí epidemiologickej fázy ochorenia bez lovu na základe analýzy situácie vecne príslušnou RVPS.
 • Uvádzať návštevu za účelom vyhľadávania tiel uhynutej zveri v KNPR.
 • Manipuláciu s kadáverom vykonáva len vyškolená osoba.
 • Odstraňovanie tiel a vývrhov kafilericky alebo podľa rozhodnutia RVPS.
 • Diviak so zmenami správania musí byť bezodkladne odstránený hneď po odobratí vzoriek.
 • Dodržiavať biologickú ochranu.
 • Vyhradiť v PR miesto na manipuláciu so zverou aby sa zabránilo šíreniu AMO.
 • Vyhradiť v PR miesto pre poľovníkov na prezlečenie s možnosťou dezinfekcie oblečenia a obuvi. Ak to nie je možné, umiestni poľovník veci do nepriepustného obalu.
 • Po skončení manipulácie musia byť jednorazové manipulačné prostriedky zneškodnené ako odpad v schválenom zariadení.
 • Odstránenie diviakov alebo častí z nich je možné aj zakopaním na mieste na základe povolenia v súlade so Zákonom č. 39/2007 o vet. Starostlivosti a Vyhlášky MPRV SR č. 148/2012

HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR ZAKAZUJE:

 • V EPIDEMIOLOGICKEJ FÁZE OCHORENIA (PODĽA RVPS):
 • DOČASNÝ AKÝKOĽVEK VÝKON LOVU DIVIAČEJ ZVERI, OKREM LOVU DIVIAKOV SO ZMENENÝM SPRÁVANÍM.
 • VYKONÁVANIE VŠETKÝCH POĽOVNÍCKYCH ČINNOSTI, KTORÉ VEDÚ K VYRUŠOVANIU A MIGRÁCII ZVERI.
 • LOV VŠETKEJ RATICOVEJ A MALEJ ZVERI NA SPOLOČNÝCH POĽOVAČKÁCH, OKREM KAČICE DIVEJ NA ŤAHU A SPOLOČNÝCH POĽOVAČIEK VO ZVERNICI.
 • CELOROČNÉ PRIKRMOVANIE RATICOVEJ ZVERI JADROVÝM KRMIVOM, POTRAVINAMI, EXOTICKÝM OVOCÍM.
 • CHOV DIVIAČEJ ZVERI VO ZVERNICIACH A OPLÔTKOCH.
 • POUŽITIE PUP NA DURENIE. DOHĽADÁVANIE PORANENEJ ZVERI JE MOŽNÉ LEN SO PSOM NA REMENI.
 • VYKONÁVANIE VÝCVIKU A SKÚŠOK PUP, PRI KTORÝCH SA VYŽADUJE VYHĽADÁVANIE A DURENIE ZVERI.
 • VYVRHOVAŤ DIVIAKY V REVÍRI A PREPRAVOVAŤ ICH NA MIESTO NEZABALENÉ.
 • UVÁDZAŤ DIVIAČIU ZVER NA TRH.
 • SKLADOVAŤ DIVIAČIU ZVER S INOU ZVEROU V JEDNOM BOXE.
 • PREMIESTŇOVANIE ŽIVÝCH DIVIAKOV.
 • VYRÁBANIE A PREMIESTŇOVANIE TROFEJÍ MIMO INFIKOVANÚ OBLASŤ BEZ SÚHLASU RVPS.
 • POUŽÍVAŤ NA SKRMOVANIE PSOM A DRAVÝM VTÁKOM ČASTI TIEL Z UHYNUTÝCH ALEBO USMRTENÝCH DIVIAKOV.

 Prezentáciu si môžete stiahnuť po kliknutí SEM

Diskusia:
OPK Bratislava - návrh na zákaz vstupu, resp. obmedzenie užívania lesov verejnosťou tam, kde sa vyskytlo AMO.
SPU - doc. Gašparík - poďakoval za organizáciu tejto konferencie. Je nutné začať sankcionovať užívateľov PR za neplnenie opatrení, nesprávne vnadenie a podobne. Bez sankcií sa nič nevyrieši.
SPK - Kaššák - v krajine nemáme opatrenia na to, aby sme mohli efektívne loviť. Ak budú užívatelia PR upozorňovať poľnohospodárov, ktorý nebude chcieť vyjsť v ústrety, treba informovať K SPK, ktorá začne riešiť tento problém po vlastnej linke. Vyzval ústredného riaditeľa Bíreša, aby sa poľovníkov zastali, nakoľko tí sú kriminalizovaní čo i len za zrnko kukurice a pre to, že posedy a vnadiská slúžia na lov zveri.
OPK Vranov nad Topľou - otázka: prečo sa vyhodnocujú vzorky len v jednom laboratóriu a to vo Zvolene, ktoré je medzinárodne uznané. Odpoveď prof. Bíreš: len vo Zvolene je akreditované a schválené pracovisko s vhodným personálnym a materiálnym zabezpečením. V súčasnosti nemajú kapacity na to, aby materiálne a personálne vybavili aj iné laboratóriá, ktoré by museli byť schválené na tento typ vyšetrenia vzoriek.
OPK Žiar nad Hronom - otázka: Nie je možné, aby štát refundoval náklady za už nakúpené chladiarenské zariadenia? Odpoveď prof. Bíreš: Nie, nakoľko to legislatíva nedovoľuje. Štát nakúpy boxy, ktoré prenajme užívateľom na dobu 4 rokov a to bezodplatne. Aktuálne bolo vypísané verejné obstarávanie na 450 chladiarenských zariadení, ktoré budú prideľované na základe určitých kritérií, ktoré spracuje ŠVPS SR v spolupráci s SPK.
OPK Stará Ľubovňa - Nie je možné, aby vyšetrenie vzoriek trvalo 8 dní, zvoz z východu treba urýchliť. Protokoly o vyšetrení sú zasielané po 15.00 hod. a niekedy sa k nim dostanú užívatelia až na druhý deň, čo komplikuje situáciu. Odpoveď prof. Bíreš: uvedomuje si problematiku zvozu, avšak ten sa vykonáva aktuálne každý deň po celom Slovensku. Pokiaľ vznikne regionálny problém, je nutné nahlásiť túto skutočnosť na RVPS alebo do K SPK Ing. Hustinovej, ktorá nás bude o tom informovať, aby sme zjednali nápravu. A. Kaššák: súhlasil, že je nutné prihliadať na včasné vyšetrenie vzoriek a v prípade nutnosti komunikovať okamžite s K SPK, ktorá je s ŠVPS v dennom kontakte. D. Krajniak sa pridal, že súhlasí s tým, že je citeľné, že vzorky sú expedované častejšie ako inokedy, pretože pokiaľ odoberie a odovzdá vzorku v zvoznom dni, má výsledky už do 24 hodín e-mailom. 
K SPK - I. Šuba - informoval o tom, že K SPK spolu s KPŽP pripraví kritériá na motivovanie užívateľov poľovných revírov tak, aby tí najaktívnejší boli finančne motivovaní a odmeňovaní. Taktiež pripomenul, že je nutné riešiť prekážky v love diviačej zveri v chránených územiach, kde sa nám zver koncentruje a taktiež vnadenie v 3. stupni ochrany tak, ako to deklarovalo MŽP SR na minuloročnom stretnutí.
OPK Čadca - otázka, ako by malo postupovať PZ, ktoré už nie je v nárazníkovej zóne a nájde uhynutého diviaka, je potrebné volať kafilériu? Hustinová odpovedala: treba sa riadiť aktuálne platnými opatreniami, ktoré pre nenárazníkovú zónu stanovujú len nakladanie také, ako bolo doteraz a teda buď zakopať, hodiť do kadávernej jamy, resp. vývrh z uloveného diviaka je možné ponechať voľne v prírode v súlade s platnými predpismi. prof. Bíreš súhlasil s odpoveďou.

 

Foto: SPK
Zdroj:  https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/2410-videokonferencia-zastupcov-spk-a-opk-k-opatreniam-proti-amo.html