Usmernenie k CHPT a zasadnutiam orgánov

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom a nutnosti splnenia si povinnosti zo strany organizátorov chovateľských prehliadok trofejí (CHPT) - obvodných poľovníckych komôr, a teda zaslaniu organizačných pokynov najneskôr 30 dní pred konaním hodnotiacej časti CHPT, vydala SPK toto usmernenie k ich organizovaniu, ale i zasadaniu orgánov SPK či SPZ, ich organizačných zložiek, ako aj možnosti zasadnutia výborov a výročných členských schôdzí poľovníckych organizácií a poľovníckych združení.

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola dňa 5. februára 2021 v čiastke 19/2021 vydaná Vyhláška č. 45 úradu, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Menovaná vyhláška nadobudla platnosť 8.2.2021 a platí do jej zrušenia alebo zmeny. V § 4 vyhlášky č. 45 je uvedené, že za určitých okolností platí výnimka z tohto zákazu.

Zhrnutie (celé znenie výnimiek nájdete v prílohe listu a vyhláške č. 45): 
Z titulu platnosti vyhlášky č. 45 je možné za týchto okolností zorganizovať napríklad hodnotiteľskú časť chovateľských prehliadok trofejí i schôdze orgánov:

  • účastníci hromadného podujatia musia mať negatívny RT-PCR alebo antigénový COVID test nie starší ako 12 hodín.
  • hromadné podujatie musí byť oznámené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hod. pred jeho začiatkom s uvedením presného času a miesta konania,
  • takéto hromadné podujatie nesmie trvať dlhšie ako 48 hod.
  • v prípade zasadnutia, či schôdzí je potrebné dodržať opatrenia uvedené v § 4 ods. 3 (označenia, povinné 2 metrové rozostupy, dezinfekcia, vetranie, zákaz konzumácie nápojov...).

SPK, odbor legislatívy zaslalo začiatkom roka všetkým organizačným zložkám usmernenie k organizovaniu zasadnutiu orgánov, výborov, členských schôdzí a podobne. Chceme pripomenúť, že orgány môžu hlasovať viacerými spôsobmi.

  • verejne alebo tajne pri zorganizovaní zasadnutia hromadného podujatia pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok obsiahnutých vo vyhláške č. 45 úradu,
  • verejne pri zasadnutí spôsobom online (napr. prostredníctvom služieb Meet, MS Teams, Skype, atď.),
  • hlasovanie o dôležitých témach spôsobom per-rollam pomocou e-mailu po predchádzajúcom zaslaní pozvánky, dokumentov, hlasovacieho hárku,
  • hlasovanie o dôležitých témach spôsobom per-rollam preukázateľne doručenou poštovou zásielkou so zaslaním pozvánky, dokumentov, hlasovacieho hárku a pod.

Vecou zásadnou pri spôsobe hlasovania v bodoch 3. a 4. je, aby prerokovávaný materiál bol zaslaný všetkým členom orgánu s udaním posledného možného termínu hlasovania. Hlasovanie po stanovenom termíne je neplatné. Hlasovanie spôsobom per-rollam pri orgánoch SPZ, OkO/RgO SPZ a PZ je nutné vytlačiť a archivovať, pri orgánoch SPK, OPK a PO odporúčame výsledok hlasovania per rollam vytlačiť a archivovať, aby nedošlo k spochybňovaniu prijatých uznesení.

Veríme, že toto usmernenie povedie v nevyhnutnej miere k chodu orgánov, organizačných zložiek i poľovníckych organizácií.

Prílohy:
Vyhláška č. 45, čiastka 19, 2021
Usmernenie k CHPT, schôdzam, - február 2021

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2233-usmernenie-k-chpt-a-zasadnutiam-organov.html