Stanovisko ÚVZ SR: Na spoločné poľovačky a skúšky PUP sa vzťahuje výnimka zo zákazu

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) ako samosprávna profesijná organizácia zriadená podľa zákona o poľovníctve požiadala o vyjadrenie Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len "ÚVZ SR") o možnosť organizovania spoločných poľovačiek, z dôvodu nutnosti znižovania stavov zveri a organizovania skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov. Z našej žiadosti vyplynulo, že spoločná poľovačka je podľa § 58 zákona č. 274/2009Z. z. poľovačka schválená okresným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov. Účelom spoločnej poľovačky je radikálne zníženie stavov poľovnej zveri. Takúto poľovačku možno uskutočniť len v termíne podľa schváleného plánu spoločných poľovačiek.

 

ÚVZ SR predmetnú žiadosť posúdil a uviedol nasledovné:

K bodu 1: Podľa § 2 ods. 3 písm. d) Vyhlášky ÚVZ SR č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu hromadných podujatí (ďalej len „Vyhláška č. 241“) platí, že zákaz usporadúvať hromadné podujatia sa nevzťahuje zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, pričom uvedený typ hromadných podujatí možno uskutočniť bez ohľadu na to, v akom územnom okrese v rámci COVID AUTOMAT-u sa uvedené hromadné podujatie uskutočňuje. Spoločná poľovačka spadá do kategórie zasadnutí, ktoré sa uskutočňujú podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje výnimka zo zákazu usporiadania hromadných podujatí.

K bodu 2: Podľa § 2 ods. 3 písm. d) Vyhlášky ÚVZ SR č. 241 platí, že zákaz usporadúvať hromadné podujatia sa nevzťahuje zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, pričom uvedený typ hromadných podujatí možno uskutočniť bez ohľadu na to, v akom územnom okrese v rámci COVID AUTOMAT-u sa uvedené hromadné podujatie uskutočňuje. Kynologické podujatie – skúšky poľovnej upotrebiteľnosti poľovných plemien psov spadajú do kategórie zasadnutí, ktoré sa uskutočňujú podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje výnimka zo zákazu usporiadania hromadných podujatí. 

ÚVZ SR ďalej konštatuje, že všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri upravuje § 3 Vyhlášky č. 241, pričom v zmysle § 5 Vyhlášky č. 241 pre výkon hromadných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona sa použijú opatrenia podľa § 3 písm. c), e) až k) a platí:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii, - zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť
dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre: 1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možnédodržať,
8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí plne očkované,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Celé vyjadrenie nájdete v prílohe. 

Príloha: 
Vyjadrenie ÚVZ SR, spoločné poľovačky/PUP, október 2021

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2451-stanovisko-uvz-sr-na-spolocne-polovacky-a-skusky-pup-sa-vztahuje-vynimka-zo-zakazu.html