Robíme opatrenia proti afrického moru ošípaných

S prichádzajúcou zimou je Slovensko v obklopení krajín, kde vyčíňa africký mor ošípaných (AMO), závažná vírusová choroba svíň a diviakov. Intenzívne preventívne opatrenia agrorezortu za pomoci poľovníckej obce zabraňujú jej výskytu na Slovensku. V Nitre sa dnes uskutočnilo odborné medzinárodné podujatie na tému boja proti AMO za účasti expertov z oblasti veterinárneho lekárstva, poľovníctva a chovateľov ošípaných z krajín Európskej únie.

  • Kedysi exotická choroba dnes africký mor ošípaných atakuje Európu
  • Slovenskí veterinárni inšpektori aktívne vykonávajú opatrenia v teréne
  • Apel na chovateľov aj verejnosť na dodržiavaniu zásad hygienickej bezpečnosti

„Africký mor ošípaných je veľmi závažný problém, na túto vysoko infekčnú chorobu neexistuje liek. Význam intenzívneho boja rezortu pôdohospodárstva, chovateľov ošípaných a poľovníckej obce si možno verejnosť neuvedomuje. Avšak tieto aktivity, ktoré naši veterinárni inšpektori vykonávajú v teréne pochopí každý, kto videl vybíjanie miliónov zvierat na farmách v zahraničí, ktoré tieto nákazy postihli,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Prvé výskyty choroby v krajinách EÚ boli zaznamenané v januári 2014 v Poľsku. Následne sa vírus rozšíril v pobaltských krajinách, v Českej republike (na Morave) a v Rumunsku. Potvrdených bolo okolo 240 ohnísk u domácich ošípaných a vyše 2 000 pozitívnych diviakov v celej EÚ. „Ide o nákazu, ktorá sa v našej literatúre ešte pred niekoľkými rokmi označovala za exotickú, vyskytujúcu sa len na určitých územiach v Afrike. Nemala pre nás predstavovať žiadne nebezpečenstvo a dnes je postrachom európskeho kontinentu,“ upozornil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR). Dnes už odborníci neriešia ako zabrániť zavlečeniu vírusu na územie EÚ, ale riešia ako ho zdolať a zabrániť rozšíreniu nákazy do oblastí, kde sa choroba nevyskytuje.

Slovensko už pred viac ako tromi rokmi ako jedna z prvých krajín EÚ začalo realizovať program monitorovania a surveillance afrického moru ošípaných u domácich ošípaných a diviačej zveri. V roku 2017 bolo vyšetrených viac ako 2 200 ulovených a viac ako 300 uhynutých diviakov, predovšetkým v nárazníkových zónach.

V rámci opatrení sú veľmi dôležité a zdôrazňované biologické opatrenia na ochranu chovov či manažment lovu. Napríklad ulovený diviak nesmie byť premiestnený bez toho, aby bol známy výsledok laboratórneho vyšetrenia na AMO. Veľký význam majú opatrenia prijaté v tzv. nárazníkových zónach, ako pre diviakov tak u domácich ošípaných. Mimoriadne dôležité z hľadiska prevencie je zabránenie kontaktu domácich ošípaných s inými voľne žijúcimi zvieratami. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR však predstavuje migrácia infikovaných diviakov.

Chovateľom veterinárni inšpektori nariaďujú bezodkladne hlásiť uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Ošípané musia držať v uzavretých priestoroch, dodržiavať zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy), zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa a realizovať pravidelné klinické prehliadky zvierat. ŠVPS okrem toho intenzívne spolupracuje aj s obcami a mestami v ohrozených prihraničných regiónoch.

„S prichádzajúcou zimou chcem vyzvať občanov, aby zvýšili pozornosť pri dovážaných produktoch z bravčového mäsa a radšej uprednostnili kvalitné slovenské potraviny, ktoré sú pod prísnou kontrolou. Zároveň, aby turisti i poľovníci v rizikových prihraničných oblastiach venovali zvýšenú pozornosť ohrozeniu, ktorému môžu byť vystavení a dodržiavali pokyny našej veterinárnej správy,“ vyhlásila ministerka Gabriela Matečná.

Africký mor je vírusová choroba domácich ošípaných, európskych diviakov, amerických diviakov a afrických divo žijúcich sviňovitých. Prejavuje sa takmer stopercentnou úmrtnosťou zvierat. Ide o prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia. Negatívom je, že neexistuje, resp. nie je dostupná vakcinácia zvierat neexistuje. Choroba nie je prenosná na človeka.