Mimoriadne povolenie a usmernenie k lovu zveri 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 57 ods 2. zákona o poľovníctve

povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky
druh zveri: bažant poľovný (pochádzajúci z umelého chovu) v termíne od 1.3.2021 do 31.3.2021 vrátane vo všetkých uznaných a samostatných bažantniciach.

V liste, ktorý nájdete v prílohe, je uvedené:

  • aké prostriedky, zariadenia alebo metódy sú povolené na odchyt alebo usmrcovanie,
  • podmienky možného rizika a okolnosti času a miesta, za ktorých je možné realizovať výnimku,
  • kontroly, ktoré budú vykonané.

MPL je vydané z dôvodu ochrany živočíšstva, a to ochrany vtáctva pred možným šírením vtáčej chrípky v umelých chovoch bažantej zveri.

 

MPRV SR taktiež vydalo usmernenie k lovu muflóna samca vo zverniciach v čase od 1. marca 2021 do obdobia schválenia plánu chovu a lovu. Do tejto doby je možné loviť aj bez schváleného plánu a zver ulovená v tomto období bude započítaná do plnenia plánov chovu a lovu pre sezónu 2021/2022.

 

Prílohy:

Usmernenie k lovu muflónov 2021
Mimoriadne povolenie lovu bažantej zveri 2021

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2251-mimoriadne-povolenie-a-usmernenie-k-lovu-zveri-2021.html