Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") povoľuje

mimoriadny lov

diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 16.01.2020 do 30.06.2020 vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky. 

Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri z dôvodu ochrany zveri a chovu zveri, za účelom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri. Týmto mimoriadnym povolením lovu sa dosiahne, že bude možný v rámci celého Slovenska celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie.

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, ako prvostupňové orgány štátnej správy poľovníctva, vhodným spôsobom oboznámia užívateľov poľovných revírov vo svojej územnej pôsobnosti s týmto mimoriadnym povolením lovu.

Na vydanie tohto mimoriadneho povolenia lovu sa podľa § 79 ods. 2 písm. f) zákona o poľovníctve nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Doručuje sa:

  1. Okresné úrady, odbory opravných prostriedkov
  2. Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory (len elektronicky)
  3. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad lesného hospodárstva a poľovníctva
  4. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
  5. Slovenská poľovnícka komora
  6. LESY Slovenskej republiky, š. p.
  7. Štátne lesy TANAP-u
  8. Leso poľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

 

Príloha - Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri 2020

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/