Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctva

Lesy ČR, Lasy Państwowe, Földművelésügyi Minisztérium - állami földekért felelős helyettes államtitkár a LESY Slovenskej republiky, š.p., ako organizácie zodpovedné za správu štátnych lesov v krajinách Višegrádskeho zoskupenia (V4) uvedomujúc si výzvy, pred ktorými stojí lesné hospodárstvo na začiatku 21. storočia, prijímajú toto

Memorandum o spolupráci

Preambula

Lesy sú jedným z najväčších bohatstiev každej krajiny. Sú jednou zo základných zložiek životného prostredia a poskytujú trvalý zdroj dreva pre národné hospodárstvo. Lesy ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín a živočíchov a ich spoločenstiev, uchovávajú prírodné krásy a sú zdrojom zdravia a oddychu pre obyvateľstvo. Pre všetky tieto funkcie lesov je ich nutné chrániť a zároveň je nutné sa sústavne a plánovite starať o zveľaďovaní lesov, hospodáriť v nich podľa zásad trvalo udržateľného obhospodarovania lesov tak, aby sa zlepšovala ich funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia a plnenie čo najširšej škály mimoprodukčných funkcií lesa

 

Článok 1

Poslanie a ciel spolupráce
Základným poslaním spolupráce je zlepšenie postavenia lesníckych organizácií spravujúcich lesy v majetku štátov V4 a posilnenie pozície pri presadzovaní ich oprávnených požiadaviek v rámci EÚ.
Cieľom spolupráce je najmä:
1. Zabezpečiť zlepšenie vzájomnej informovanosti o aktuálnych témach súvisiacich s lesníctvom v krajinách jednotlivých signatárov.
2. Formovanie lesníckej politiky v rámci V4
3. Umožniť odborný rast zamestnancov prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností
4. Koordinovať riešenia nadregionálnych problémov v lesnom hospodárstve
5. Podporovať vzájomnú spoluprácu prostredníctvom cezhraničných programov z fondov EÚ.

 

Článok 2

Formy spolupráce
1. Všetky strany podpisujú toto memorandum ako prejav vzájomných nadštandardných vzťahov a ako
1. základ pre ďalší rozvoj spolupráce za účelom plnenia poslania.
2. Všetky strany deklarujú ochotu spolupracovať a vzájomne sa odborne podporovať za účelom
3. dosiahnutia spoločného cieľa.
4. Spolupráca podľa tohto memoranda bude realizovaná z vlastných zdrojov strán alebo z iných zdrojov
5. financovania po predchádzajúcej dohode v každom konkrétnom prípade.
6. 4. Pre realizovanie spolupráce bude zriadená pracovná skupina, ktorá bude koordinovať a pripravovať
7. aktivity slúžiace na dosiahnutie cieľa.

 

Článok 3

K dosiahnutiu cieľov memoranda sa partneri dohodli na
1. Pravidelných stretnutiach na úrovni vrcholového manažmentu, ale aj odborných pracovníkov spravidla raz ročne. Partneri si môžu v prípade potreby zriaďovať pre jednotlivé oblasti pracovné
skupiny.
2. Zverejňovaní odborných tém aj informácií o aktuálnych problémoch, ktoré presahujú hranice jednotlivých štátov, vo vlastných odborných lesníckych časopisoch a na internetových stránkach
partnerov.
3. Vzájomnej verejnej podpore postupov a realizácii opatrení smerujúcich k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesa.
4. Výmene skúseností na podporu stanovísk ostatných strán.

 

Článok 4

Organizačné zabezpečenie partnerskej spolupráce
1. Realizácia partnerskej spolupráce sa bude uskutočňovať podľa zásad demokracie a plného rešpektovania legislatívnych kompetencií a suverenity partnerov.
2. Partneri sa dohodli, že žiadny z partnerov nie je oprávnený požadovať odmenu za plnenia, ktoré sú predmetom spolupráce podľa tejto dohody.
3. Každý z partnerov memoranda sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Partnera o skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie memoranda tak, aby sa predišlo vzniku možných škôd.
4. Komunikácia medzi partnermi bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb - štatutárnych orgánov partnerov memoranda, prípadne nimi poverených alebo splnomocnených osôb.

 

Článok 5

Účinnosť a doba trvania
Toto Memorandum o spolupráci nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu Partnermi a zostáva účinným do 31.12.2020.
Toto Memorandum môže byť zrušené písomným odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán doručeným všetkým Partnerom.
V Čiernom Balogu 8.7.2016

Daniel Szórád Konrad Tomaszewski
generálny riaditeľ Lesy ČR generálny riaditeľ Lasy Państwowe

Ugron Ákos Gábor Jozef Staško
zástupca štátneho tajomníka zodpovedný poverený generálny riaditeľ
za odborný dozor lesníckej profesie LESY Slovenskej republiky, š.p.