AMO: Mimoriadne núdzové opatrenia HVL - úprava bodu 2

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými opatreniami  s platnosťou a účinnosťou od 3.11.2021 do odvolania

 

upravujem bod 2. písm. b)
Mimoriadnych núdzových opatrení č. sp. 7885/2021 zo dňa 2.8.2021.

Bod 2. písm. b) znie:
2.  Užívateľom poľovných revírov v  poľovných revíroch zaradených  v nárazníkovej zóne a v reštrikčnom pásme I podľa časti I prílohy I  vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605“

Nariaďujem
(okrem opatrení uvedených v bode 1 aj tieto opatrenia)

b) vykonať opatrenia, aby žiadny kus diviačej zveri neopustil chladiaci box pred získaním negatívneho výsledku vyšetrenia na AMO. Laboratórne vyšetrenú diviačiu zver pochádzajúcu z reštrikčného pásma I s negatívnym výsledkom na AMO a ostatnú spoločne skladovanú zver je možné uvádzať len na trh v Slovenskej republike.

Odôvodnenie:

Potrebu upraviť znenie bodu 2. písm. b) Mimoriadnych núdzových opatrení č. sp. 7885/2021 zo dňa 2.8.2021 bolo na základe Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2021/605 zo 7. apríla 2021 ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných  a ktoré neobmedzuje premiestňovanie zásielok čerstvého masa, masových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov živočíšneho pôvodu získaných z voľne žijúcich diviakov a z tiel voľne žijúcich diviakov, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu z oblastí nezaradených do reštrikčných pásiem I, II, III podľa tohto predpisu.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky

 

Príloha:
Úprava Mimoriadnych núdzových opatrení - HVL, november 2021

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/svps-sr/2463-amo-mimoriadne-nudzove-opatrenia-hvl-uprava-bodu-2.html