Bezpečnostná príručka pre organizáciu poľovačiek

Dátum zverejnenia: Št, 02/20/2020 - 11:42

POVINNOSTI VEDÚCEHO PRED ZAČIATKOM SPOLOČNEJ POĽOVAČKY

Vedúci spoločnej poľovačky riadi poľovačku a zodpovedá za jej organizáciu, bezpečný priebeh a je povinný:

 1.  Skontrolovať osobám doklady oprávňujúce na držbu a používanie poľovnej zbrane a PL.
 2. Oboznámiť účastníkov s organizáciou poľovačky a druhmi zveri, ktoré sa budú loviť
 3. Upozorniť účastníkov na povinnosť bezpečného zaobchádzanie so zbraňou
 4. Oboznámiť účastníkov o používaných signáloch počas poľovačky a o mieste skončenie poľovačky a jednotlivých pohonoch
 5. Vykonať kontrolu preukazov poľovných psov a na základ ich počtu upraviť počet strelcov tak, aby zodpovedal určenému počtu PUP

POVINNOSTI VEDÚCEHO POČAS SPOLOČNEJ POĽOVAČKY

Vedúci spoločnej poľovačky je povinný:

 1. Organizovať poľovačku tak, aby prebiehala bezpečne
 2. Zastaviť spoločnú poľovačku, ak by jej ďalším priebehom došlo k ohrozeniu NKS alebo k ohrozeniu života alebo zdravia účastníkov
 3. Zabezpečiť po každom pohone zoradenie a ošetrenie ulovenej zveri a po skončení spoločnej poľovačky výrad všetkej ulovenej zveri
 4. Zabezpečiť označenie ulovenej raticovej zveri značkou
 5. Vylúčiť osobu, ktorá sa neriadi pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky, svojim konaním ohrozuje svoje zdravie alebo zdravie a bezpečnosť jej účastníkov iných osôb
 6. Dbať na šetrné zaobchádzanie s ulovenou zverou, vzdanie úcty dodržaním tradícií a zvyklostí


POVINNOSTI VEDÚCEHO PO SKONČENÍ SPOLOČNEJ POĽOVAČKY

Vedúci spoločnej poľovačky je povinný:

 1. Najneskôr v nasledujúci deň zabezpečiť za pomoci PUP dohľadávku postrelenej zveri len s osobami určených užívateľom PR
 2. Pre dohľadávku sa vystaví povolenie ako na spoločnú poľovačku s tým, že možno dostreľovať len poranenú zver
 3. Ak došlo počas poľovačky k zraneniu alebo usmrteniu účastníka alebo inej osoby, vedúci poľovačky je povinný poľovačku ihneď zastaviť
 4. Bezodkladne zabezpečiť ošetrenie a dopravu poranenej osobe do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a udalosť bezodkladne oznámiť Policajnému zboru a Okresnému úradu

 

POUČENIE VEDÚCEHO SPOLOČNEJ POĽOVAČKY

S cieľom vyvarovať sa negatívnym javom, Vás poučujem:

 1. Zakazujem požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky!
 2. Založte si reflexné prvky!
 3. Zbraň si bezpečne nabíjajte až na stanovišti, počas presunov ju majte vybitú!
 4. Na zver strieľajte, až keď ste si istí, že v dráhe strely nie je človek, či poľovný pes!
 5. Nikdy nemierte ani nestrieľajte do strán, vždy len pred seba, prípadne za seba!
 6. Chráňte poľovné psy! Ak pes durí zver a vzájomná vzdialenosť je kratšia ako 10 metrov, nestrieľajte na ňu!
 7. Po skončení pohonu si vybite zbraň! Guľovnicu noste s otvoreným záverom a brokovnice a kombinované zbrane otvorené!

 

POUČENIE VEDÚCEHO SPOLOČNEJ POĽOVAČKY

Osobitne poučujem STRELCOV:

 

 1. Bezvýhradne rešpektujte vedúceho spoločnej poľovačky a vedúceho strelcov!
 2. Po príchode na stanovište sa skontaktujte s poľovníkom na pravej aj na ľavej strane, aby ste sa videli a vedeli o sebe!
 3. Na zver strieľajte v smere pred seba, len ak neohrozujete honcov alebo iných strelcov. Vždy radšej zvážte streľbu v smere za seba!
 4. Po streľbe na zver si nástrel neoverujte a poranenú zver nedohľadávajte. Vždy počkajte na koniec pohonu!
 5. Po skončení pohonu počkajte, kým Vás vedúci strelcov odvedie na spoločné stanovište!

 

POTREBA POĽOVANE UPOTREBITEĽNÝCH PSOV POČAS SPOLOČNEJ POĽOVAČKY NA MALÚ ZVER, KAČICE A HUSI

 

 1. Spoločnej poľovačky sa musia zúčastniť najmenej 3 strelci.
 2. Na vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie ulovenej malej zveri musí byť prítomný na prvých 3 strelcov 1 a na ďalších aj začatých 5 strelcov ďalší PUP.
 3. Potrebnú poľovnú upotrebiteľnosť získavajú stavače, teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre a duriče, ak úspešne absolvovali jesenné alebo všestranné skúšky pre malé plemená alebo špeciálne skúšky z vodnej práce.

 

POTREBA POĽOVNE UPOTREBITEĽNÝCH PSOV POČAS SPOLOČNEJ POĽOVAČKY NA DIVIAČIU ZVER

 1. Spoločnej poľovačky sa musia zúčastniť najmenej 3 strelci.
 2. Na durenie a dohľadávanie diviačej zveri musí byť prítomný na prvých 5 strelcov 1 a na každých aj začatých 10 strelcov ďalší PUP.
 3. Potrebnú poľovnú upotrebiteľnosť získavajú duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov.

 

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRI MANIPULÁCII SO ZBRAŇOU

 1. Pri streľbe je potrebné dodržiavať bezpečnostné pravidlá, ktoré začínajú pri nabíjaní i vybíjaní zbrane.
 2. Zbraň nabíjame len na stanovišti podľa pokynov vedúceho poľovačky.
 3. Pri streľbe musíme pamätať, že guľa sa môže odraziť od stromu, kameňa či zeme a broky od vodnej plochy.
 4. Musíme vedieť, že rozptyl brokov sa so zväčšujúcou vzdialenosťou rozširuje a môže poraniť osoby, či psa a zásadne nestrieľame na nízko letiacu zver v smere honcov, či strelcov.
 5. Po ukončení pohonu zbraň vybijeme, hlavne sklopíme k zemi, resp. otvoríme záver.

 

POUČENIE VEDÚCEHO SPOLOČNEJ POĽOVAČKY

Osobitne poučujem HONCOV:

 1. Počas pohonu sa snažte mať susedného honca na dohľad, prípadne na počutie, aby ste o sebe vedeli!
 2. Pokiaľ si nie ste istí, kde sa nachádza susedný honec, resp. strelec nestrieľajte!
 3. V pohone držte jednotnú líniu, nepredbiehajte sa a nezaostávajte!
 4. Buďte hlasití a nezatajujte sa!
 5. N zver strieľajte v smere pred seba len ak neohrozujte strelcov alebo iných honcov, vždy radšej zvážte streľbu v smere za seba!
 6. Po skončení pohonu si vybite zbraň!

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA SPOLOČNEJ POĽOVAČKY

Účastník spoločnej poľovačky je povinný:

 1. Riadiť sa pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky.
 2. Dodržiavať bezpečnostné pokyny a riadiť sa určenými signálmi spoločnej poľovačky.
 3. Po zaujatí stanovišťa upozorniť na seba svojich susedov a nikdy neopúšťať určené stanovište.
 4. V pohone používať reflexnú vestu a na stanovišti reflexnú stuhu alebo reflexnú látku na pokrývke hlavy.

PRVÁ POMOC PRI STRELNÝCH PORANENIACH

112 alebo 155 !

Krvácanie môže byť pri tomto zranení vonkajšie aj vnútorné, keďže možnosť poranenia vnútorných orgánov je vysoká.

Postup:

 1. Okamžite zhodnotiť stav postreleného – vedomie, krvácanie, úraz.
 2. Zavolať RZP a pri hlasitom hovore súčasne poskytovať prvú pomoc.
 3. Zastaviť veľké vonkajšie krvácanie.
 4. Uložiť postihnutého do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa s ním nemuselo hýbať.
 5. Krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca.
 6. Uvoľniť odev okolo krku, hrudníka a pása.
 7. Vykonať protišokové opatrenia.
 8. Kontrolovať obväz, vedomie a dýchanie.

Postihnutému nedávajte za žiadnych okolností nič jesť a piť.
Pri výkone práva poľovníctva maj vždy pri sebe lekárničku!

 

REŠPEKTUJME POĽOVNÍCKE TRADÍCIE

 1. Ulovená zver sa zváža tak, aby hlavou smerovala k zadnej časti vozidla.
 2. Výrad olemujeme čečinou a v rohoch horia ohne.
 3. Zver sa ukladá vždy na pravý bok v poradí: (iná raticová zver) kance, diviačie, lanštiaky, diviačatá.
 4. Srstnatá zver dravá sa ukladá vždy do posledného samostatného radu, s chvostom uloženým kolmo od tela.
 5. Strelecké zálomky sa ukladajú na zver (na komoru) tak, že pri samčej zveri smeruje špička zálomku (odlomená časť) k hlave a samičej zveri pohlavným orgánom na znak materstva.
 6. Po odovzdaní zálomku si úspešný poľovník zakladá zálomok na pravú stranu klobúka.

 

PASOVANIE POĽOVNÍKA  ZA LOVCA (URČITEJ) ZVERI

 1. Zver sa ukladá vždy na pravý bok.
 2. Pri pasovaní si pasovaný poľovník pokľakne na pravé koleno ved%la zveri od chrbta, ľavou rukou sa dotkne ulovenej zveri, pravou drží zbraň.
 3. Pasujúci poľovník sa postaví proti nemu.
 4. Pasujúci poľovník vedie tesákom po pleci poľovníka tri údery s (približne) nasledovným textom:
 • Prvý úder vediem k pocte sv. Huberta potróna poľovníkov, aby Ti aj naďalej zachoval svoju priazeň.
 • Druhým úderom Ti blahoželám k uloveniu prvého kusu diviačej, bažantej a pod. zveri. Pamätaj, že zver musíš v prvom rade chrániť a starať sa o ňu, až potom sa jej môžeš poľovníckym spôsobom zmocňovať.
 • Tretím úderom Ťa vítam medzi lovcami (diviačej, bažantej a pod.) zveri a pripomínam Ti, aby si bol vždy čestným poľovníkom a ochrancom slovenskej prírody.

 

 1. Pasujúci poľovník následne pasovanému poľovníkovi odovzdá strelecký zálomok, ktorý si ukladá na pravú stranu klobúka.

 

POUŽÍVANIE POĽOVNÍCKYCH SIGNÁLOV

Celý priebeh spoločnej poľovačky má svoje zákonitosti, ktoré vychádzajú z dlhoročných poľovníckych tradícií a poľovníckej etiky. Jej neodmysliteľnou súčasťou je používanie poľovníckych signálov, ktoré slúžili a slúžia na dorozumievanie sa v neprehľadnom teréne.

Pozor – Upozornenie pre nástup pred a po poľovačke.

Uvítanie – Trúbi sa pri nástupe na uvítanie všetkých účastníkov.

Začiatok činnosti – Odtrúbi sa začiatok poľovačky tak, aby to, ak je to možné počuli všetci účastníci poľovačky.

Honci do kruhu – Trúbi sa len na poľovačkách na malú zver. Odznením tohto signálu je zakázané strieľať do kruhu.

Koniec činnosti – Signalizuje koniec pohonu a je pokynom na ukončenie streľby a vybitie zbrane.

Prestávka – Odtrúbením tohto signálu začína prestávka medzi pohonmi.

Koniec prestávky – Lesnice oznamujú, koniec prestávky a je potrebné presunúť sa na pokyn vedúceho poľovačky na svoje stanovište.

Výrad – Trúbi sa pri nástupe na výrade.

Lovu Zdar – Trúbi sa na záver poľovačky, kedy je vzdaná pocta ulovenej zveri s vyjadrením vďaky pre honcov a strelcov.

Slávnostné lesnice – Je slávnostnou fanfárou, ktorá sa môže hrať na začiatku poľovačky, po jej skončení, alebo ako fanfára pri ulovení kapitálneho kanca, či pri pasovaní za lovca diviačej (malej) zveri.

PRI TRÚBENÍ SIGNÁLOV, KTORÉ SÚ PODČIARKNUTÉ, MÁME VŽDY OBNAŽENÚ HLAVU !!!

 

 

Zdroj: Slovenská poľovnícka komora

353
8008