Zbrane a strelivo

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k Zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Prílohy :

Zákon č. 190/2003 Z. z. Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (konsolidované znenie k 1.7.2015)
Žiadosť o vydanie ZP Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
Žiadosť o rozšírenie ZP Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu
Žiadosť o výnimku na zbraň kategorie A - držiteľ ZP Žiadosť o výnimku na zbraň kategorie A - držiteľ zbrojného preukazu
Žiadosť o nákupné povolenie - držiteľ ZP Žiadosť o nákupné povolenie - držiteľ zbrojného preukazu
Žiadosť o zaevidovanie zbrane Žiadosť o zaevidovanie zbrane
Žiadosť o Európsky ZP Žiadosť o Európsky zbrojný pas
Žiadosť o zbrojný sprievodný list Žiadosť o zbrojný sprievodný list
Žiadosť o zbrojnú licenciu - FO Žiadosť o zbrojnú licenciu - fyzická osoba
Žiadosť o zbrojnú licenciu - PO Žiadosť o zbrojnú licenciu - právnická osoba
Žiadosť o výnimku na zbraň kategorie A - držiteľ ZL Žiadosť o výnimku na zbraň kategorie A - držiteľ zbrojnej licencie
Žiadosť o nákupné povolenie - držiteľ ZL Žiadosť o nákupné povolenie - držiteľ zbrojnej licencie
Žiadosť o rozšírenie zbrojnej licencie Žiadosť o rozšírenie zbrojnej licencie
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie strelnice Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie strelnice
Oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbrane Oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbrane
Ohlásenie prevodu zbrane kategórie C,D (§ 7 ods. 1 písm d) zákona) Ohlásenie prevodu zbrane kategórie C,D (§ 7 ods. 1 písm d) zákona)
Potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane Potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane
Žiadosť o povolenie na znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane Žiadosť o povolenie na znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane
Potvrdenie o prevzatí zbrane na kriminalisticko-expertízne skúmanie Potvrdenie o prevzatí zbrane na kriminalisticko-expertízne skúmanie
Zoznam zbraní ktoré sa môžu zaradiť do kategorie B Zoznam zbraní ktoré sa môžu zaradiť do kategorie B

 

Vyobrazenie dokladov

 

Zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz - predná strana Zbrojný preukaz - zadná strana

 

Preukaz zbrane

Preukaz zbrane - predná srana Preukaz zbrane - zadná strana

 

Zbrojná licencia

Zbrojná licencia - predná strana Zbrojná licencia - zadná strana

 

Európsky zbrojný pas

 

Zbrojný sprievodný list

 

ZDROJ: http://www.minv.sk/?zbrane-a-strelivo, http://www.minv.sk/?vzory-dokladov-zbrane-a-strelivo, http://www.polovnickakomora.sk/spk/predpisy/zbrane-a-strelivo.html