Vyplácanie odmeny za odlov kormorána veľkého na vodách SRZ

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na svojom zasadnutí dňa 16.12.2023 prijala uznesenie č. 191/2023, že za každého uloveného kormorána veľkého vyplatí finančnú odmenu vo výške 30 eur. Podmienky vyplatenia tejto odmeny sú nasledovné. Keďže kormorán veľký je na Slovensku celoročne chráneným živočíchom, na jeho vyrušovanie a odstrel je potrebná výnimka. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina /ďalej len SRZ/ obdržal výnimku na vyrušovanie a odlov kormorána veľkého od Ministerstva životného prostredia za určených podmienok, jej trvanie je do 15. 3. 2027 /rozhodnutie č. 10193/2021-9.1(26/2021 – rozkl.) zo dňa 17. 12. 2021/. Kormorána veľkého je možné loviť na určených rybárskych revíroch v správe SRZ a to od 1.10. do 28.2. s možnosťou predĺženia výnimky o 15 dní.

Počet odstrelených jedincov bude max. 900 ks v jednom kalendárnom roku. Prvým krokom je nutnosť uzatvoriť zmluvu o spolupráci medzi príslušným užívateľom poľovného revíru (PR) a Slovenským rybárskym zväzom, kde bude špecifikovaná finančná odmena za odloveného kormorána, termín a spôsob jej vyplatenia /vzor zmluvy v prílohe/.

 

Odlov kormorána je nutné nahlásiť najmenej 24 hodín vopred príslušnému organizačnému útvaru Štátnej ochrany prírody, pod ktorý územne spadá poľovný revír. Nahlásenie odlovu môže byť realizované aj elektronickou formou. Odlov môže nahlasovať priamo osoba, ktorá bude odlov vykonávať, alebo oblastný koordinátor SRZ.

V prípade ulovenia kormorána je nutné do 5 dní nahlásiť počet ulovených jedincov na príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody a to formou vyplneného formulára o odlove. Aj tento krok môže vykonávať lovec, alebo oblastný koordinátor SRZ. Zároveň musí byť počet odlovených jedincov zaznamenaný aj v knihe návštev poľovného revíru.
Uloveného kormorána je nutné v celku uskladniť v chladiacom alebo mraziacom zariadení a informovať oblastného koordinátora SRZ. Ten príde po dohode odlovené kormorány prevziať, overí ich počet a zaznamená ho do štatistiky odlovených jedincov. Pri preberaní budú vystavené 2 kópie formulára o odlove/jedna kópia ostane u užívateľa PR a druhú prevezme koordinátor SRZ. Následne budú odlovené jedince zlikvidované v kafilérií za náklady SRZ.
Finančná odmena za uloveného kormorána bude zaslaná na účet príslušnému poľovnému združeniu/poľovnej spoločnosti, v ktorom poľovnom revíri  bol kormorán ulovený (najneskôr do 30.04.2024).
Odlov môže byť prerušený po naplnení kvóty odlovu a to aj v čase trvania výnimky. O tejto skutočnosti bude SRZ informovať všetkých aktívnych užívateľov PR.

Zoznam oblastných koordinátorov:

Banskobystrický kraj: Richard Štencl, tel.: +421 918 903 641, e-mail stencl@srzrada.sk
Bratislavský kraj: Ing. Martin Farský, tel. : +421 918 711 545, e-mail farsky@srzrada.sk
Košický kraj: Ing. Július Varga, tel. :    +421 940 641 531, e-mail varga@srzrada.sk
Nitriansky kraj: Ing. Dušan Hajňuk, tel. : + 421 918 711 523, e-mail hajnuk@srzrada.sk
Prešovský kraj: Ing. Peter Alexovič, tel. : +421  907 915 489, e-mail alexovic@srzrada.sk
Trenčiansky kraj: Marek Horčička, tel. : +421 948 760 735, e- mail horcicka@srzrada.sk
Trnavský kraj: Mgr. Filip Miklánek, tel. :   +421 948 335 297, e-mail miklanek@srzrada.sk              
Žilinský kraj: Marek Horčička, tel. : +421 948 760 735, e- mail horcicka@srzrada.sk

Zoznam rybárskych revírov, kde je možné usmrcovať kormorána je na webovej stránke www.srzrada.sk v sekcii Kormorán, bližšiu špecifikáciu poskytne oblastný koordinátor SRZ.

Prílohy:
Príloha rozhodnutia o odstrele a plašení kormorána 2022-2027
Rozhodnutie o odstrele a plašení kormorána 2022-2027
Príspevok, vzor
Záznam o love kormorána 2024
Vyplácanie odmien za kormorána

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/3401-vyplacanie-odmeny-za-odlov-kormorana-velkeho-na-vodach-srz.html