Výnimka zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu a určenie iného spôsobu lov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy poľovnícítva podľa § 72 písm. p) a q) zákona o poľovníctve 

 

A. podľa § 72 písm. p) zákona o poľovníctve povoľuje výnimku:

 • zo zakázaných spôsobov lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve pri love diviačej zveri a mláďat ostatnej raticovej zveri v období od 1.1.2024 do 28.2.2025
  - používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu.....a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov....ktoré sú prispôsobené na videnie v noci (celé znenie v prílohe).
   
 • z nesprávnych spôsobov lovu podľa § 65 ods. 3 písm. a), d), j), a k) zákona o poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 1.1.2024 do 28.2.2025:
  - strieľať raticovú zver na vnadisku,
  - loviť diviačiu zver a mláďatá ostatnej raticovej zveri v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka...,
  - loviť trofejovu raticovú zver vhodnú na ďalší chov - v poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom malej zveri, okrem PR, v ktorých má daný druh raticovej zveri určené NKS,
  - celé znenie v liste v prílohe

B. podľa § 65 ods. 9 zákona o poľovníctve určuje iný spôsob lovu a to:

 • lov raticovej zveri na vnadisku v období od 1.1.2024 do 28.2.2025 a to aj v prípade, že bol určený čas núdze.

Využiť výnimku zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu uvedenú v bode A alebo použiť spôsob lovu v bode B možno len:

 • v čase lovu zveri podľa § 71 vyhlášky 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
 • v období uvedenom v mimoriadnom povolení lovu v čase ochrany podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve.

Celé znenie listu nájdete v prílohe.

Príloha: Výnimka zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu, 2024

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/3375-vynimka-zo-zakazanych-a-nespravnych-sposobov-lovu-a-urcenie-ineho-sposobu-lovu.html