Vládni experti na pôde OSN o strategickom pláne pre svetové lesy

Vládni experti na pôde OSN o strategickom pláne pre svetové lesy

Vládni experti rokujú na pôde OSN o podobe budúceho strategického plánu pre svetové lesy. Cieľom je najmä znížiť globálne odlesňovanie a zmierniť následky zmeny klímy.

Tento týždeň sa v Bangkoku pod hlavičkou Fóra Organizácie Spojených národov o lesoch (UNFF) stretli experti z celého sveta, aby pripravili návrh nového globálneho plánu pre lesy do roku 2030. Zámerom budúceho celosvetového plánu je zadefinovať politický rámec pre opatrenia, ktoré by mali prispieť v boji proti globálnemu odlesňovaniu, lepšiemu využitiu potenciálu lesov pri plnení cieľov Parížskej klimatickej dohody a rozvojových cieľov Agendy 2030. Členmi UNFF je 197 krajín.

Lesy pokrývajú približne tretinu pevninského povrchu. Majú zásadný význam pre zachovanie a kvalitu života na Zemi. Odlesňovanie a degradácia lesov predstavujú problém vo viacerých regiónoch sveta. Napriek tomu, že sa v posledných rokoch podarilo znížiť mieru globálneho odlesňovania, výmera prírodných lesov sa každoročne znižuje o 6 miliónov hektárov (čo predstavuje výmeru asi 10 miliónov futbalových ihrísk).

Vládni experti rokujú o navrhnutých globálnych cieľoch pre lesy, ktoré sa týkajú zastavenia znižovania výmery a degradácie lesov, podpory ekosystémových služieb poskytovaných lesmi, zvyšovania výmery lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, financovania udržateľného hospodárenia v lesoch v rozvojových krajinách, podpory správneho fungovania inštitúcií a zlepšenia spolupráce a koordinácie medzi sektormi a inštitúciami v otázkach lesov.

Výstupom zasadnutia expertov by mal byť návrh strategického plánu, ktorý bude následne predložený na schválenie začiatkom budúceho roka na zasadnutí Fóra OSN o lesoch. Vedúcim delegácie SR na zasadnutí je Peter Kicko, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.