Usmernenie k organizovaniu skúšok z poľovníctva, VČS a hromadných športových podujatí

SPK ako organizácia zriadená podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) informovala svoje organizačné zložky, že opatrenia proti šíreniu koronavírusu COVID-19, sa riadia už len regionálnym COVID automatom. Opatrenia pre organizovanie hromadných podujatí platné od 17.5.2021 sa riadia vyhláškou č. 208/2021 zo 14. mája 2021 (ďalej len „vyhláška“), ktorú nájdete spolu s listom v prílohe.

Plnenie preneseného výkonu štátnej správy ustanoveniami zákona o poľovníctve   
Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy môžu byť organizované skúšky z poľovníctva, praktické skúšky zo strelectva, kontrolné streľby členov SPK, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov za podmienok uvedených v § 4 vyhlášky. Pre výkon hromadných podujatí sa činnosť vyplývajúca zo zákona riadi podľa § 1 ods. 3 písm. d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, a použijú sa opatrenia podľa § 2 písm. b), d) až k) rovnako.

 

Hromadné športové podujatia       
Pre výkon hromadných športových podujatí sa riadime § 5 vyhlášky a regionálnym COVID automatom. Pri týchto podujatiach je organizátor športovej súťaže, okrem ostatných dôležitých bodov§ 5, povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.  

Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam (napr. výbory a členské schôdze) § 1
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľoma právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej čiinej povahy, a to:   

  1. nad 6 osôb v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID podľa COVID automat-u
  2. nad 10 osôb v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID automatu,
  3. nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID automat-u,
  4. nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v stupni ostražitosti COVID automat-u,
  5. v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID automat-u,
  6. nad kapacitu 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v stupni ostražitosti COVID automat-u,
  7. v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID automat-u,
  8. v prípade státia nad 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v územných obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID automat-u.

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí (dodržiavanie odstupov, dezinfekcia priestorov, označený vstup aj výstup atď. sú uvedené v § 2 vyhlášky č. 208.

Pozor! Spoločné ustanovenie § 7 vyhlášky č. 208 - ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdením o očkovaní, prekonaní COVID alebo vekom do 10 rokov. Je nutné naštudovať § 7 ods 1 písmená a, b, c, d.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pri organizovaní hromadných podujatí musia organizátori dodržiavať všetky protipandemické, hygienické a ostatné opatrenia, ktoré sú nariadené Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“),  hlavným hygienikom SR a uzneseniami vlády SR.

Žiadame Vás, aby ste neustále sledovali aktualizácie nariadení Vlády SR a ÚVZ SR. Zároveň si organizátor akcie musí vyžiadať všetky povolenia, ak sú potrebné v zmysle vyhlášky ÚVZ SR k organizovaniu podujatia. Upozorňujeme všetkých organizátorov hromadných podujatí, že delegovanie skúšobnej komisie, skúšobných komisárov, kynologických rozhodcov a pod. nie je nariadením na konanie hromadného podujatia a nenahrádza súhlasné stanoviská ostatných orgánov, ak sa vyžadujú. Organizátor akcie nesie plnú zodpovednosť za dodržanie všetkých týchto opatrení.  

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2361-usmernenie-k-organizovaniu-skusok-z-polovnictva-vcs-a-hromadnych-sportovych-podujati.html