Tlačová správa: Poľovníci odkazujú občanom: „Pre lov zveri robíme maximum toho, čo nám krajina dovoľuje!“

Tlačová správa, 30.7.2020

 • Za 4 mesiace sezóny ulovili poľovníci 18-tisíc diviakov.
 • Za mesiac jún to predstavovalo až 180 ulovených diviakov denne.
 • SPK pripravila webovú aplikáciu na predaj diviny.

Za uplynulú poľovnícku sezónu poľovníci ulovili viac ako 75-tisíc diviakov. Za 4 mesiace aktuálnej sezóny sme už dokázali uloviť takmer 18-tisíc diviakov. V priemere za mesiac jún pripadlo na jeden deň až 180 ulovených diviakov! Je veľmi pravdepodobné, že tento rok budeme ataktovať hranicu 100-tisíc diviakov.

Aj napriek ťažkým podmienkam dosahujú poľovníci v love diviakov historické maximá. Kedysi ich v priemere lovili 35-40 tisíc ročne. Odkedy však Slovensko bezprostredne ohrozuje africký mor ošípaných, lovíme ich až dvakrát toľko! Z médií však stále znie, že lovíme málo alebo nedostatočne. Veľa užívateľov poľovných revírov navyšuje svoje plány lovu najmä diviačej zveri niekoľkokrát do roka a vďaka legislatívnej výnimke môžu Okresné úrady odbory pozemkové a lesné navyšovať plány lovu každému užívateľovi automaticky. Poľovníci sú v najrizikovejšej nárazníkovej a infikovanej zóne s Maďarskom zabezpečení chladiarenskými zariadeniami vďaka Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, taktiež sú motivovaní finančnou odmenou za vzorky z diviaka, SPK zakúpila dezinfekčné prostriedky na sanáciu ulovenej a uhynutej diviačej zveri. O ďalšom materiálnom zabezpečení užívateľov poľovných revírov chladiarenskými zariadení sa vedú rokovania.

Preto, aby poľovníci mohli loviť ešte viac diviakov i ďalších druhov raticovej zveri a zamedziť tak vznikajúcim škodám, je potrebné urobiť v krajine rázne zmeny a to nie len teraz, počas zberu poľnohospodárskych plodín, ale aj v budúcnosti pri tvorbe osevných plánov na ďalší rok. Aby sa lov stal efektívnejší a najmä stále bezpečný, je nutné:

 • vytvoriť dostatočne široké prieseky vo vysokých poľnohospodárskych plodinách (cirok, kukurica, slnečnica, repka) aspoň každých 100 metrov tak, aby sa zver dala efektívne loviť a necítila sa v plodinách komfortne,
 • nevysievať na škody náchylné plodiny od kraja lesa, po kraj cesty, obce, remízky z dôvodu nekontrolovaného pohybu zveri a zotrvávania v plodinách, nakoľko tam ich aj za normálnych svetelných podmienok nie je možné loviť,
 • zmenšenie výmer poľnohospodárskych kultúr,
 • dodržiavať agrotechnické termíny kosieb,
 • obmedziť pohyb ľudí v najrizikovejších zónach pre zamedzenie šírenia AMO, ale tiež umožnenie ľahšieho lovu zveri,
 • na základe odporúčania Regionálnych veterinárnych a potravinových správ zakázať vstup do lesov na zelenej hranici s Maďarskom,
 • umožniť vnadenie jadrovým krmivom v 3. stupni ochrany prírody a to len za účelom cieľavedomého lovu diviakov nie len vo vzťahu k AMO, ale aj zníženiu počtu diviačej zveri ako významného predátora kurovitých vtákov (hlucháň, hoľniak, jariabok), lesných mravcov a iných chránených druhov živočíchov,
 • umožniť vnadenie diviačej zveri aj viac ako na 1 vnadisku na každých 300 ha z dôvodu efektívneho lovu na viacerých miestach poľovného revíru,
 • vytvoriť pružný mechanizmus pre mimoriadne situácie v legislatíve, najmä na úseku zákonov o poľovníctve, o zbraniach a strelive a ochrany prírody a krajiny.

Poľovníci musia loviť všetky druhy diviačej zveri, musia odoberať vzorky, musia naložiť s ulovenou zverou, vnútornosťami, kožou a následne divinou podľa pravidiel stanovených legislatívou, musia vyhľadávať uhynuté diviaky, i z takýchto diviakov musia odoberať vzorky a musia asanovať prostredie. Poľovníctvo, ktoré je pre mnohých koníčkom, má množstvo zákonných povinností a práve poľovníci aktuálne v boji proti AMO zohrávajú svojim správaním kľúčovú úlohu. Zodpovedným prístupom k lovu a nakladaním s ulovenými diviakmi tak významne spomaľujú šírenie vírusu AMO. Je preto nefér, že správanie občanov voči poľovníkom je v tejto závažnej situácii niekedy až nevraživé.

Nakoľko trh v zahraničí i na Slovensku u veľkoodberateľov je presýtený divinou z celej Európy, SPK už na jar iniciovala u ŠVPS SR zmenu legislatívy pri predaji malých množstiev diviny v koži. Aby sme to slovenským poľovníkom uľahčili, SPK pripravila webovú aplikáciu pre predaj diviny v koži konečnému spotrebiteľovi – občanovi tak, aby si každý mohol zakúpiť to najkvalitnejšie mäso priamo zo slovenskej prírody. Nie len, že občan bude mať kvalitnú bio potravinu – divinu doma pre seba a svoju rodinu, za cenu, za ktorú nekúpi ani napr. dovážané kuracie mäso, ale svojim odbytom tak významne pomôže k znižovaniu stavov zveri a tým aj spôsobeným škodám. Aplikácia bude dostupná na doméne www.predajdiviny.sk v najbližších dňoch a zorganizujeme k nej samostatnú tlačovú besedu.

Tlačová správa.pdf

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/tlacove-spravy/2024-tlacova-sprava-polovnici-odkazuju-obcanom-pre-lov-zveri-robime-maximum-toho-co-nam-krajina-dovoluje.html