Prečo a kam miznú naše lesy?

Lesy sú nevyhnutným činiteľom pri udržiavaní života na Zemi. Sú najdôležitejšími producentmi kyslíka, preto sa nazývajú aj „pľúcami Zeme“. Ich množstvo sa v priebehu mnohých rokov podstatne znížilo.

Lesy pokrývajú asi 31 % zemského povrchu, pričom toto číslo sa líši pre jednotlivé svetadiely. Európe prislúcha iba 5% z celkovej zalesnenej plochy na svete.

Lesné plochy sa klčovaním premenili na orné pôdy a pastviny. V súčasnosti si medzinárodné organizácie na ochrany prírody uvedomujú hroziace nebezpečenstvo a začali v praxi uplatňovať programy na ochranu a zachovanie lesov.

Podľa Národného lesníckeho centra sa v rokoch 2001 – 2014 výmera lesov na Slovensku zvýšila o 0,7 % a zásoby dreva o 14,7 % . Podľa satelitných snímok na Slovensku v rokoch 2001 – 2014 ubudlo 6 % zalesneného územia.
Rozdielne čísla vychádzajú z rôznych metodík. Národné lesnícke centrum za lesy považuje územia, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako lesy. Je to však formálne zaradenie, ktoré nevypovedá o tom, čo sa na území reálne a aktuálne fyzicky nachádza.

Satelitné snímky sú hodnovernejšie z dôvodu, že zachytávajú skutočný stav územia. Ich miernou nevýhodou je, že za les nepovažujú porast s výškou menšou ako 5 m – z lesa sú teda vylúčené územia prirodzene odlesnené, lúky v lesoch a mladé porasty (či už človekom zalesnené alebo prirodzene vzniknuté).

Hoci teda na Slovensku lesa neubúda kvantitatívne až tak veľa, problém je práve v tom, že miznú staré, prirodzené a stabilné lesy, ktoré sú komplexnými ekosystémami a majú hodnotu z hľadiska biologickej konzervácie. Vysadenie monokultúry na ekvivalentnej ploche túto stratu zďaleka nenahrádza.

Na sa tieto problémy poukazuje niekoľko rokov, isté organizácie presadzujú, aby 5% územia Slovenska bolo ponechaných na samovývoj, úplne bez zásahov človeka.

Napriek tomu, že ochrana lesov na Slovensku nie je v najpriaznivejšej situácii, dažďové pralesy sú na tom neporovnateľne horšie.