Plnenie kvóty lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len ministerstvo) ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 v SR v celkovom poete 50 jedincov, pre poľovné oblasti v územnej pôsobnosti okresného úradu, odboru opravných prostriedkov nasledovne:

Banská Bystrica  9 jedincov
Žilina 15 jedincov
Prešov  20 jedincov
Košice  6 jedincov

V dobe lovu od 1. novembra 2020 do 15. januára 2021 vrátane, resp. dovtedy, pokiaľ odbor opravných prostriedkov nezastaví lov v poľovných oblastiach vo svojej územnej pôsobnosti. 
Za 17 dní doby lovu bolo ulovených 11 vlkov a 1 nájdený uhynutý, to všetko len na 33% percentách územia Slovenska.

Vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 nie je možné loviť na viac ako 67% územia Slovenska. 

PLNENIE KVÓTY LOVU VLKA DRAVÉHO

Výmera SR  49 020 519 984,700 m2 100,00 %
Výmera, na ktorej je zakázané loviť vlka 32 928 244 675,757 m2 67,17 %
Výmera, na ktorej je povolené loviť vlka 16 092 275 308,943 m2 32,83 %

Mapa, ktorá znázorňuje územie, kde je a nie je možné loviť vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2156-plnenie-kvoty-lovu-vlka-draveho-v-polovnickej-sezone-2020-2021.html