Plnenie kvóty lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len ministerstvo) ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 v SR v celkovom poete 50 jedincov, pre poľovné oblasti v územnej pôsobnosti okresného úradu, odboru opravných prostriedkov nasledovne:

Banská Bystrica 9 jedincov
Žilina 15 jedincov
Prešov 20 jedincov
Košice 6 jedincov

V dobe lovu od 1. novembra 2020 do 15. januára 2021 vrátane, resp. dovtedy, pokiaľ odbor opravných prostriedkov nezastaví lov v poľovných oblastiach vo svojej územnej pôsobnosti. 
Za 43 dní doby lovu bolo ulovených 24 vlkov a 4 nájdené uhynuté, to všetko len na 33% percentách územia Slovenska.

Vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 nie je možné loviť na viac ako 67% územia Slovenska. 

PLNENIE KVÓTY LOVU VLKA DRAVÉHO

Mapa, ktorá znázorňuje územie, kde je a nie je možné loviť vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2156-plnenie-kvoty-lovu-vlka-draveho-v-polovnickej-sezone-2020-2021.html