Na Slovensku sa aj naďalej bude loviť vlk

Po utorkovom a piatkovom zasadnutí pracovnej skupiny rozhodol predseda skupiny Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, o kvóte lovu vlka dravého na Slovensku. Jeho rozhodnutiu predchádzala dvojdňová online diskusia, počas ktorej členovia skupiny povedali všetky argumenty ZA aj PROTI lovu vlka.

Z roka na rok sa populácia vlka na Slovensku zvyšuje, nehrozí jej vyhynutie. Dokonca aj areál rozšírenia sa od roku 2000 zväčšil o 42 %. Minulý rok zaznamenalo Národné lesnícke centrum prírastok min. 212 vĺčat, takže sa počet vlkov zvýšil na viac ako 700. 

„Populácia vlka je stabilná a narastá, nie je ohrozená. Ohrozené sú ovce, ktorých sme mali pred desiatimi rokmi 420.000 a teraz ich máme o 100.000 menej. A naďalej ovčiarstvo upadá. Ovce sú dôležitý prvok našej krajiny, ktorý má tiež za úlohu zabezpečiť potravinovú bezpečnosť Slovenska. O mne je známe, že som zástancom nulovej kvóty vlka, ale tu predsa nejde o pocity ministra, ale o fakty a dáta. A tých sa musí minister držať,“ povedal minister Ján Mičovský.

Ovčiari chránia svoje stáda. Avšak ochrana je finančne nákladná. Podľa Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK) potrebujeme viac ako 2 600 pastierov, teda cca. 3 mil. EUR na ich mesačné mzdy. Okrem pastierov chránia ovce aj vycvičené ovčiarske strážené psy. Tých potrebujeme približne 1 200, čo predstavuje približne 4,2 mil. EUR. Ročný počet napadnutých a stratených oviec je viac ako 1 500 kusov. Podľa odhadovaných výpočtov ZCHOK vlk spôsobuje ročne škodu na ovciach až vo výške 500.000 EUR. 

„V tejto sume nie sú zahrnuté nepriame škody: pokles produkcie mlieka v období po útoku na stádo, útoky v čase pripúšťacieho obdobia spôsobujú stres, ktorý negatívne vplýva na oplodnenie, čo sa následne prejavuje na nízkych reprodukčných ukazovateľoch v chove oviec,“ uviedol Martin Nevolný, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR.  

„Väčšina členov pracovnej skupiny sa stotožňovala s návrhom NLC, ktoré predostrelo kvótu lovu vlka dravého 50 - 70 jedincov. Ministerstvo určilo spodnú odporúčanú hranicu pre poľovnícku sezónu 2020/2021 v celkovom počte 50 jedincov ročne,“ vyjadril sa predseda pracovnej skupiny a generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík. Práve v jeho kompetencii je rozhodnúť o kvóte lovu vlka.

Na Slovensku možno loviť vlka od 1. novembra 2020 do 15. januára 2021, resp. do doby, pokiaľ nedôjde k naplneniu určenej kvóty lovu vlka. Toto zviera nemožno loviť na celom území Slovenskej republiky, ale len vo vybraných okresoch. Územie, kde sa môže loviť sa zmenší o 19 okresov.

Ročnú kvótu lovu vlka stanovuje každoročne v októbri Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) po zasadaní pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov MPRV SR, Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Štátnej ochrany prírody SR, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Spoločnosti pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou, Národného lesníckeho centra, štátneho podniku LESY SR,  Vojenských lesov a majetkov SR, okresných úradov Banská Bystrica, Košice, Trenčín, Žilina, Poprad, Vojenských lesov a majetkov SR š.p. a Slovenskej poľovníckej komory. Kvóta sa určuje na základe Programu starostlivosti o vlka dravého, postupuje podľa pravidiel, ktoré určilo MŽP SR, zohľadňuje pritom Smernicu Rady EÚ o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a zákon o poľovníctve

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2117-na-slovensku-sa-aj-nadalej-bude-lovit-vlk.html