Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2020/2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods 3. zákona o poľovníctve

povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky
u týchto druhov zveri:

 

jeleň lesný
- jeleň lesný I. a II. veková trieda v termíne od 16.1.2021 do 28.2.2021 vrátane,
- jelienča v termíne od 16.1.2021 do 28.2.2021 vrátane,

daniel škvrnitý 
- daniel škvrnitý I. a II. veková trieda v termíne od 16.1.2021 do 28.2.2021 vrátane,
- danielča v termíne od 1.1.2021 do 28.2.2021 vrátane,

muflón lesný
- muflón všetky vekové triedy od 16.1.2021 do 28.2.2021 vrátane,
- muflonča v termíne od 1.1.2021 do 28.2.2021 vrátane.

Povolenie sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých lov povoľuje Ministerstvo obrany SR.

Loviť uvedenú zver možno v zmysle schváleného plánu chovu a lovu a zmien vykonaných podľa §30 ods. 10 zákona o poľovníctve, alebo na základe mimoriadneho povolenia lovu vydaného podľa § 56 ods. 1, 2 a 7

Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov uvedených druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť neúmerným škodám spôsobených zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Odôvodnenie:
Početné stavy jelenej, muflonej a danielej zveri na Slovensku dlhodobo prekračujú normované kmeňové stavy, čo vyplýva jednak z údajov poľovníckej štatistiky ako aj z Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR. V dôsledku vysokých stavov zveri dochádza k obrovským škodám v poľnohospodársve, k poškodzovaniu lesných porastov, chránených biotopov a rastlín, ako aj k zvýšenému počtu kolízií so zverou v doprave.

Celé MPL a odôvodnenie nájdete v prílohe.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2185-mimoriadne-povolenie-lovu-raticovej-zveri-2020-2021.html