Mimoriadne povolenie lovu niektorých druhov raticovej zveri 2020

   

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadostí Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice a viacerých užívateľov poľnohospodárskych pozemkov a užívateľov poľovných revírov podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje

mimoriadny lov na území Slovenskej republiky   u týchto druhov zveri:

jeleň lesný
- jednoročná jelenica v termíne od 5.5.2020 do 31.7.2020
- jelienča v termíne od 1.7.2020 do 31.7.2020

daniel škvrnitý 
- jednoročný danielica v termíne od 5.5.2020 do 31.7.2020
- danielča v termíne od 1.7.2020 do 31.7.2020

muflón lesný
- jednoročná muflonica v termíne od 5.5.2020 do 31.7.2020
- muflonča v termíne od 5.5.2020 do 31.7.2020.

Povolenie sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých lov povoľuje Ministerstvo obrany SR.

Loviť zver možno len v zmysle schváleného plánu chovu a lovu alebo na základe MPL vydaného podľa § 56 ods.1, 2 a ods. 7 zákona o poľovníctve.

Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov uvedených druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť neúmerným škodám spôsobených zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Odôvodnenie:
Početné stavy jelenej, muflonej a danielej zveri na Slovensku dlhodobo prekračujú normované kmeňové stavy, čo vyplýva jednak z údajov poľovníckej štatistiky. V dôsledku vysokých stavov zveri dochádza k obrovským škodám v poľnohospodársve (SPPK vyčíslila škody zverou v roku 2019 na 17 miliónov eur), dochádza k poškodzovaniu lesných porastov, chránených biotopov a rastlín, ako aj k zvýšenému počtu kolízií so zverou v doprave.

Celé MPL a odôvodnenie nájdete v prílohe.

 

Príloha: 
Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveriSR - 2020

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/1956-mimoriadne-povolenie-lovu-niektorych-druhov-raticovej-zveri-2020.html