AMO: Povoľovanie sanitárneho odstrelu diviačej zveri v II. a III. reštrikčnom pásme

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje, že vydala usmernenie č. 308812022-220 (S), 892412022-220 (Z) z 03.10.2022, určené regionálnym veterinárnym a potravinovým správam (RVPS). Toto usmernenie sa týka povoľovania sanitárneho odstrelu diviačej zveri a hromadného odstrelu ostatnej raticovej zveri v oblastiach zaradených do reštrikčného pásma II. alebo III. vo vzťahu k AMO.

Legislatíva EÚ zakazuje vykonávať v týchto oblastiach spoločné poľovačky. Z dôvodu potreby znižovania denzity diviačej zveri a tiež ostatnej raticovej zveri, na základe hodnotenia rizika, ŠVPS SR zvolila cestu takzvaného sanitárneho odstrelu, aspoň tam kde nie je riziko šírenia AMO touto činnosťou príliš vysoké. Vytvorila tak možnosť alternatívy, umožňujúcej efektívny a zároveň z pohľadu rizika šírenia AMO bezpečný lov zveri. Upozorňujeme, že nejde o spoločné poľovačky podľa zákona o poľovníctve a teda nie je vhodné, aby sa tento názov použil v súvislosti so sanitárnym odstrelom.

Z uvedených dôvodov užívateľ poľovného revíru nepredkladá žiaden „plán sanitárneho odstrelu“ na okresný úrad, pozemkový a lesný odbor a ten ho neschvaľuje. Užívateľ poľovného revíru podáva žiadosť o povolenie výnimky z opatrení stanovených RVPS (t. j. o povolenie sanitárneho odstrelu diviačej zveri) na príslušnú RVPS. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor pre RVPS potom potvrdzuje, že v poľovnom revíri, ktorého užívateľ žiada o sanitárny odstrel, sú prekročené NKS a vznikajú tam škody spôsobené zverou. V rámci povoleného sanitárneho odstrelu bude možné loviť aj ostatnú netrofejovú raticovú zver.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/svps-sr/2862-amo-povolovanie-sanitarneho-odstrelu-diviacej-zveri-v-ii-a-iii-restrikcnom-pasme.html