Zistili úhyn rakov riečnych na potoku v Dolnom Vadičove

Ak si spomínate, tak na základnej škole sme sa kedysi o rakovi riečnom učili, že ide o indikačný druh čistých vôd.

Po nadobudnutí nových poznatkov z terénu sa zistilo, že ide skôr o druh adaptabilný, schopný sa prispôsobiť aj istému znečisteniu vody. Čo sa však môže stať, keď je populácia raka ovplyvnená nielen biologickým znečistením toku v podobe vyústenia splaškových vôd do recipientu, ale aj nízkym prietokom vody a jej zvýšenej teplote? Synergia, alebo spolupôsobenie faktorov majú potenciál namiešať v celku „smrtiaci kokteil“.

 

V strede minulého týždňa sme boli oslovení Slovenskou inšpekciou životného prostredia v Žiline, že bol zistený v Dolnom Vadičove na Vadičovskom potoku úhyn rakov. Nezávisle na obhliadke SIŽP sme podnikli na danom úseku toku i vlastnú obhliadku lokality. Večer v rozmedzí dvoch hodín bol na približne 250 m úseku toku zistený úhyn 34 jedincov raka riečneho. Živá časť populácie bola zistená v počte 94 jedincov. Ako môžete z fotodokumentácie vytušiť, išlo o úsek toku s pozmeneným korytom, v zastavanom území obce. Chýbajúce zatienenie a betónové plochy regulácie potoka spôsobili lokálne zvýšené prehriatie vody, k čomu prispela samozrejme i jej nízka hladina. Je známe, že so stúpajúcou teplotou klesá vo vode i množstvo kyslíka, ktorý je pre vodné organizmy životne dôležitý. Už počas prvotnej kontrole koryta bolo zjavné, že množstvo rias na dne toku indikuje vyššie množstvo živín vo vode. Aj samotný mierny zápach splaškových vôd v potoku dal vytušiť, že obce, cez ktoré preteká Vadičovský potok nedisponujú kanalizáciou a zrejme niektoré domácnosti sa s týmto druhom odpadu vysporiadali po svojom. Predtucha sa potvrdila a podarilo sa nám lokalizovať jeden zo zdrojov znečistenia.

V súčasnosti Správa CHKO Kysuce podala podnet na SIŽP v Žiline a zároveň upovedomila Slovenský rybársky zväz o danom stave. S veľkou pravdepodobnosťou sa dá tvrdiť, že úhyn raka riečneho bol spôsobený kyslíkovým deficitom vo vodnom prostredí. Nízky prietok vody, jej zvýšená teplota a znečistenie splaškovými vodami sa tak zrejme podpísali na úhyne rakov v Dolnom Vadičove. Na potvrdenie, či vylúčenie príčin úhynu si budeme musieť počkať. Šetrenie má v rukách SIŽP v Žiline s ktorou na prípade spolupracujeme.

 

Zdroj: https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/rybarstvo/zistili-uhyn-rakov-riecnych-potoku-dolnom-vadicove?fbclid=IwAR3Z7HmrBFC5l8bO3fXBjD3EjUZWjqbMR87TmW6RGcgGd6a7EEVmpAj6CKg