Vysvetlenie veterinárneho opatrenia o použití poľovne upotrebiteľných psov na spoločných poľovačkách

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (a pravdepodobne aj iné regionálne veterinárne a potravinové správy vydali alebo budú vydávať podobné alebo identické opatrenia vo vzťahu k AMO) listom č. 19/2019/00506-01 zo 16.08.2019 vydala podľa § 8 ods. 3 písm. e) a v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov opatrenie, kde v bode 7 nariaďuje:

„Zákaz lovu všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách (okrem lovu kačice divej na ťahu a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach) s použitím poľovníckych psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.“

Podľa § 58 ods. 8 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „...Pri spoločnej poľovačke na diviačiu zver musí byť na durenie a dohľadávanie diviačej zveri prítomný na prvých päť strelcov jeden a na každých aj začatých desať strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes“.

Na základe viacerých dotazov ohľadom použitia psov na spoločných poľovačkách v súvislosti s vydanými veterinárnymi opatreniami a s ohľadom na ustanovenie § 58 ods. 8 zákona Vám posielame nasledovné vysvetlenie:

  • ·Spoločné poľovačky v okresoch, kde bolo vydané takéto veterinárne opatrenie, je možné naďalej organizovať.
  • ·Keďže veterinárne opatrenie zakazuje vyhľadávanie a durenie zveri s použitím poľovníckych psov, na spoločnej poľovačke nie je potrebné mať prítomné duriče, ale je potrebné v súlade so zákonom o poľovníctve zabezpečiť potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov na dohľadávanie zveri.

MPRV SR

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/1780-vysvetlenie-veterinarneho-opatrenia-o-pouziti-polovne-upotrebitelnych-psov-na-spolocnych-polovackach.html