Otázky a odpovede k predmetu: Starostlivosť o zver a choroby - Kategória otázok: M3

Kategória otázok: M3: Starostlivosť o zveri a choroby zveri

 

Ktorá zverina z hľadiska spôsobu usmrtenia je vždy vylúčená z výživy ľudí ?

zver usmrtená dopravným prostriedkom alebo iným zvieraťom

 

 

Aká rana z hľadiska získania zveriny ako kvalitnej a bezpečnej potraviny je najvhodnejšia?

rana, ktorá zviera usmrtí čo najrýchlejšie, spôsob usmrtenia má za následok čo najmenšiu devastáciu cenných častí tela, dôjde aspoň k čiastočnému vykrveniu a zviera je vystavené čo najmenšiemu stresu

 

 

Možno zver podľa platnej legislatívy použiť ako živú návnadu?

nemožno

 

 

Štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom zvierati sa považuje podľa zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov za priestupok . Považuje sa za priestupok aj takýmto spôsobom vykonávaný výcvik poľovného upotrebiteľného psa ?

nepovažuje

 

 

Čo je primeraný dôvod na usmrtenie zvieraťa?

ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom

 

 

Má vplyv na kvalitu a pripadnú zdravotnú neškodnosť zveriny ulovenie zveri ranou na brušnú dutinu a neskoré dohľadanie?

zvyčajne áno, pretože dôjde k znečisteniu tráviacim obsahom s pomnožením mikroorganizmov a tiež k zapareniu zveriny z dôvodu neskorého vyvrhnutia

 

 

Ako je definovaná strelná rana na komoru?

je zásah do oblasti, kde sú uložené vitálne orgány, čo je oblasť hrudníka s uloženým srdcom a pľúcami, oddelená bránicou od brušnej dutiny. Tvorí ju pomyselná zvislá čiara po prednej končatine tesne pod stredom tela.

 

 

Aké platia zásady pri približovaní a preprave ulovenej zveri?

zabrániť kontaminácii zveriny z vonkajšieho prostredia (znečistenie materiálom obsahujúcim mikroorganizmy, resp. chemické látky), zabrániť zníženiu kvality zveriny fyzikálnymi a mechanickými vplyvmi (teplotou, tlakom, nárazmi, cudzími predmetmi), zabezpečiť čo najrýchlejšiu prepravu do zberného strediska

 

 

Čo rozumiete pod pojmom vyvrhnutie ulovenej zveri?

vyvrhovanie zveri je odstránenie vnútorných orgánov zveri od jazyka až po ritný otvor vcelku

 

 

V akom časovom intervale treba ulovenú raticovú zver vyvrhnúť

čo najskôr, najlepšie na mieste ulovenia

 

 

 

Aké platia zásady pri vyvrhovaní ulovenej zveri?

pri vykonávaní rezov a vyberaní vnútorných orgánov platí zásada „čistá ruka“ drží nôž a vyberá vnútorné orgány (pri znečistení sa musí ruka umyť ak sa použije rukavica, treba rukavicu vymeniť), „nečistá ruka“ drží kožu (nesmie sa dotknúť mäsa a vnútorných orgánov). Rukávy musia byť vyhrnuté a hodinky a ozdoby ruky zložené.

 

 

Čo rozumiete pod pojmom malý vývrh?

odstránenie orgánov dutiny brušnej

 

 

Základné živiny v krmivách delíme do 3 skupín:

bielkoviny, sacharidy, tuky

 

 

Diviak lesný ma nasledovný typ žalúdka:

jednoduchý

 

 

Jeleň lesný má nasledovný typ žalúdka:

zložitý

 

 

Srnec lesný je z hľadiska potravnej ekológie zaraďovaný do skupiny:

ohryzovače

 

 

Jeleň lesný je z hľadiska potravnej ekológie zaraďovaný do skupiny:

prechodný typ medzi ohryzovačmi a spásačmi

 

 

Muflón lesný je z hľadiska potravnej ekológie zaraďovaný do skupiny:

spásače

 

 

Lúčne seno zaraďujeme medzi krmivá:

objemové

 

 

Trávnu siláž (senáž) zaraďujeme medzi krmivá:

objemové

 

 

Šrotované obilie zaraďujeme medzi krmivá:

jadrové

 

 

Ovos zaraďujeme medzi krmivá:

jadrové

 

 

Cukrovú repu zaraďujeme medzi krmivá:

dužinaté

 

 

Kŕmnu repu zaraďujeme medzi krmivá:

dužinaté

 

 

Aké množstvo zelenej hmoty (čerstvej pastvy) prijme srna v čase dojčenia denne ?

4,0 – 6,0 kg

 

 

Aké množstvo suchého krmiva (seno, kŕmna zmes) prijme srna v zime ?

0,5 -1,0 kg

 

Aké množstvo suchého krmiva (seno, kŕmna zmes) prijme jelenica v zime ?

2,0 – 3,0 kg

 

 

Aké množstvo zelenej hmoty (čerstvej pastvy) prijme jelenica v čase dojčenia denne ?

14-16 kg

 

 

Koľko litrov vody potrebuje denne prijať srna v čase dojčenia?

2,5-3 l

 

 

Koľko litrov vody potrebuje denne prijať srna v zime?

0,5-1,5 l

 

 

Koľko litrov vody potrebuje jelenica denne prijať v čase dojčenia ?

14-16 l

 

 

Koľko litrov vody potrebuje prijať denne jelenica v zime?

6-8 l

 

 

Kedy je vhodnejšie ulovenú zver približovať a prepravovať nevyvrhnutú a vývrh vykonať neskôr?

ak pri približovaní vyvrhnutej zveri môže dôjsť k znečisteniu obnažených častí masa z vonkajšieho prostredia (nepriaznivý terén), alebo na vyvrhovanie sú menej vhodné podmienky (nedostatok svetla, vody, prípadne absencia pomocníka) vykonáme vývrh na mieste s vhodnejšími podmienkami a ak preprava nevyvrhnutej zveri nebude trvať viac ako 45 minút

 

 

Čo rozumiete po pojmom „malý vývrh“ a kedy je jeho použitie vhodnejšie ako vykonanie úplného vývrhu?

je to odstránenie len orgánov dutiny brušnej, bez otvorenia hrudného koša, bez prerezania zámky. Otvorenie dutiny hrudnej, vybratie orgánov dutiny hrudnej a vykonanie ostatných rezov sa vykoná neskôr. Vhodnejšie je ho použiť, ak je približovanie ulovenej zveri na miesto nakládky do dopravného prostriedku zložité a hrozí znečistenie obnažených častí mäsa, alebo nebolo možné z časových dôvodov vykonať úplný vývrh

 

 

Čo urobíte ak pri vyvrhovaní narežete hnisavé ložisko?

okamžite umyjeme znečistené nástroje a ruky, respektíve vymeníme znečistené rukavice, následne znečistenú svalovinu a samotné ložisko odstránime orezaním dostatočne hlboko

 

 

Ako vyvrhujeme (vypitveme) malú srstnatú zver?

rozrežeme kožu na bruchu od hrudnej kosti až po konečník, bez rozrezania hrudnej kosti, rozrežeme zámku a uvoľníme konečník, prerežeme bránicu a vyberieme srdce, pľúca, pečeň, slezinu, obličky a tráviaci aparát ťahom rukou

 

 

Ako vyvrhujeme raticovú zver?

na spodnej čeľusti v pozdĺžnej strednej línii sa nareže koža, rez je vhodné viesť až po ritný otvor v koži a podkoží, oddelí sa penis a semenníky vrátane rujnej škvrny, odstráni sa mliečna žľaza, ak obsahuje mlieko, otvorí sa zámka (panvová spona) nožíkom (u mladých zvierat), pílkou (u starších), obreže sa ritný otvor a konečník, uvoľní sa močový mechúr a močová rúra, dokončí sa uvoľnenie konečníka, otvorí sa dutina brušná a hrudná (nožom, kliešťami, pílkou), uvoľnení sa bránica, vyberú sa vnútorné orgány: - u menších – srnčia (jedným ťahom), uchopením za jazyk, pažerák a tracheu – ťahom vybrať, odstránenia sa črevá, konečník a močový mechúr, - u väčších kusov je možné vyberať vnútorné orgány postupne rozdelene podľa telových dutín, je však potrebné podviazať pažerák pred jeho prerezaním - znečistené orgány sa vyberajú zvyčajne ako posledné tak, aby nedošlo k znečisteniu ostatných častí, celý vývrh sa položí na podložku na posúdenie odstráni sa žlčník

 

 

Ako vyvrhujeme (vypitveme) malú pernatú zver?

pri vypitvaní sa rez vedie od kloaky k hrudnej kosti ,uvoľní sa kloaka, krátkym rezom odstránime hrvoľ na krku, ťahom rukou sa vyberú vnútorné orgány z telovej dutiny

 

 

Je vhodné pri odstraňovaní vnútorných orgánov u malej pernatej zveri používať vyháčkovanie?

vyháčkovanie pernatej zveri (vybratie orgánov telovej dutiny pomocou háčika cez kloaku ) je z dôvodu kontaminácie telovej dutiny črevným obsahom nevhodné

 

 

Je vhodné pri malej srstnatej zveri po ulovení vytláčať močový mechúr?

vytláčanie močového mechúra pri malej srstnatej zveri je nevhodné z dôvodu , že pri zásahu dutiny brušnej brokmi dochádza k porušeniu črevnej steny a následným vytláčaním močového mechúra aj k vytláčaniu črevného obsahu do dutiny brušnej a kontaminácii brušnej svaloviny mikroorganizmami

 

 

V akom časovom intervale je potrebné vyvrhnúť (vypitvať) malú zver?

aj keď tradične sa malá zver pri možnosti skladovania v chladiarni vyvrhovala až po niekoľkých dňoch, podľa posledných výskumov je vyvrhnutie najlepšie vykonať čo najskôr po ulovení

 

 

Čo si všímame na zveri pred ulovením?

poľovník by mal pri svojom pozorovaní zveri zhodnotiť celkový dojem, akým na neho zver pôsobí, vychádzajúc zo znakov: ostražitosť zveri, súmernosť tela a výživný stav, držanie tela, chôdza, pohyb svalstva, koža, srsť, perie, telesné otvory, oči, hlasové prejavy, prítomnosť v prirodzenom biotope, pozornosť voči okoliu a frekvenciu kontroly okolia, pozornosť voči iným zvieratám a chovanie sa v čriede (kŕdli), únikovú vzdialenosť

 

 

Aký má byť prepravný priestor použitého dopravného prostriedku na zverinu?

prepravný priestor použitého dopravného prostriedku musí byť vetraný, ľahko čistiteľný a po preprave zveriny vždy vyčistený a vydezinfikovaný, ulovená zver sa musí nakladať, prepravovať a vykladať z dopravného prostriedku tak, aby, nedošlo k zhoršovaniu jej organoleptických vlastností alebo iných ukazovateľov hygienickej bezchybnosti a nemohlo dôjsť ku kontaminácii chemickými alebo inými zdraviu škodlivými látkami

Aké by mal mať poľovník vybavenie na vyvrhovanie zveri?

také aby mohol poľovník vykonať vyvrhovanie v čo možno najlepších podmienkach a hygienickým spôsobom: - dostatočne výkonná baterka - čistiteľný nôž - čistiteľná kostná pílka, uvoľňovacie kliešte - nepriepustná podložka - mäsové háčiky - sieťka proti hmyzu - jednorazové nepriepustné rukavice, zástera - plastová prepravka na zverinu - nepriepustná plastová podložka - plastové vrecká rôznej veľkosti, prípadne vzorkovnice - pitná voda (napr. v plastovej fľaši)

 

 

Čo rozumiete pod pojmom odvetrávacie rezy a kedy ich vykonávame?

sú to rezy ktoré vykonávame u silnejších kusov proti zapareniu, za účelom rýchlejšieho vychladnutia a odvetrania svaloviny v oblasti podpažia - pozdĺžny rez 5-10 cm, ktorým sa prereže koža a cez tento otvor oddelí svalovina lopatky od rebier. U diviačej zveri aj rez v oblasti šije od medzilopatkového priestoru po prvý krčný stavec, pozdĺž tŕňových výbežkov chrbtice. Ak je však vonkajšia teplota dostatočne nízka a ulovený kus vo vise, hrudný kôš dobre otvorený a vetraný, neodporúča sa vykonávať tieto rezy do svaloviny z dôvodu možnej kontaminácie

 

 

Možno oddeliť hlavu a ratice u diviačej zveri pred výsledkom vyšetrenia na trichinely?

hlava a ratice musia vždy sprevádzať telo až do výsledku vyšetrenia, oddeliť sa môže len trofej za štvrtým premolárom

 

 

Ktoré orgány alebo ich časti tvoria vzorku na KMO?

mandle, slezina, krvná zrazenina, časť obličky

 

 

Ktoré druhy zveri musia byť vyšetrené na trichinely pred uvedením na trh /okrem použitia zveriny vo vlastnej domácnosti/?

medveď, diviak

 

 

Vzorky pre vyšetrenie na trichinely sa odoberajú u diviaka z:

predlaktia, jazyka a bráničných pilierov

 

 

Uskladnenie ulovenej zveri do doby premiestnenia do zberne zveriny sa vykonáva:

čo najkratšie v čistej, chladnej, dobre vetrateľnej miestnosti bez prístupu nepovolaných osôb, hmyzu a zvierat

 

 

Ak osoba, ktorá manipuluje s ulovenou zverou, má príznaky infekčného ochorenia (zvýšená teplota, hnačka) vykoná jej ošetrenie:

nesmie manipulovať so zverinou

 

 

Prudké zdvihnutie hlavy a zmeravenie (v takomto postoji) u jelenej zveri je:

prejav ostražitosti

 

 

Odpichovaným dupavým krokom srnčia zver :

overuje reakciu neznámych objektov a upozorňuje ostatné jedince v čriede

 

 

 

 

Čo urobíte, ak v čase ochrany zistíte v poľovnom revíri chorú alebo poranenú zver?

prostredníctvom štatutára revíru požiadame príslušný úrad na úseku štátnej správy v oblasti poľovníctva resp. ochrany prírody o povolenie lovu takejto zveri a zabezpečím po jej ulovení veterinárne vyšetrenie

 

 

Komu oznámite neobvyklé správanie sa zveri pred ulovením?

vyškolenej osobe ,ktorá vykoná vyšetrenie po ulovení

 

 

Čo rozumiete pod pojmom zrenie mäsa ?

je to prirodzená fermentácia bielkovín počas 5-7 dní pri chladiarenskej teplote, s odbúraním kyseliny mliečnej vo svalovine, čím mäso získava krehkosť, a výrazne sa zvyšujú jeho senzorické vlastnosti (chuť, vôňa, údržnosť)

 

 

Je vhodné aby ihneď po ulovení bola zver stiahnutá z kože a zverina zamrazená?

nie je to vhodné, pretože neprebehne proces zrenia masa , čím sa nedosiahnu požadované chuťove, pachové a štrukturálne vlastnosti mäsa

 

 

Aké senzorické odchýlky vykazuje zaparená zverina?

je charakteristická sladko-kyslým zápachom, s vysokým obsahom kysličníka uhličitého, svalovina je krehká, bledá ako po uvarení

 

 

Čo tvorí obsah brušnej dutiny u zdravej zveri, okrem vnútorných orgánov?

malé množstvo čírej bezfarebnej tekutiny

 

 

Čo urobíte ak zistíte pri vyvrhovaní silné prekrvenie čriev, riedky obsah v črevách a znečistenie ritného otvoru výkalmi?

ulovenú zver uložím na bezpečné miesto so všetkými orgánmi a privolám veterinárneho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom naložení so zverinou

 

 

Čo urobíte pri silnom znečistení brušnej dutiny obsahom tráviaceho aparátu?

znečistenú časť vysuším čistou jednorazovou utierkou a následne orezaním odstránim znečistenú časť

 

 

Čo si všímate pri vonkajšej prehliadke ulovenej zveri?

posúdim povrch celého tela (osrstenie, operenie, znečistenie, prítomnosť ektoparazitov) a telesných otvorov vrátane výživového stavu

 

 

Pri vyvrhovaní ulovenej zveri dbáme:

na dodržiavanie hygienických zásad

 

 

 

 

 

 

 

Čo rozumiete pod pojmom vlastná spotreba vo vzťahu k ulovenej zveri?

prvovýrobu potravín (lov zveri) na súkromné domáce použitie a súkromnú domácu spotrebu v domácnosti poľovníka, ktorý sa zúčastnil poľovačky, má znalosť o tom ako sa ulovená zver správala pred ulovením a zúčastnil sa vyvrhovania a delenia zveriny

 

 

Čo rozumiete pod pojmom umiestnenie zveriny na trh?

„umiestnenie na trhu“ znamená skladovanie, uchovávanie zveriny na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo nie, predaj, distribúciu a iné formy prevodu samy o sebe

 

Čo rozumiete pod pojmom vysledovateľnosť zveriny ako potraviny?

„vysledovateľnosť zveriny“ znamená schopnosť nájsť a sledovať zverinu ako potravinu vo všetkých etapách výroby, spracúvania a distribúcie

 

 

Ako je zabezpečená vysledovateľnosť zveriny ako potraviny umiestňovanej na trh v SR?

značkou na označenie usmrtenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy a lístkom o pôvode raticovej zveri a veľkej šelmy, u malej zveri dodacím listom

 

 

Dokedy musí byť zabezpečená spolunáležitosť medzi telom a vnútornými orgánmi?

do ukončenia vyšetrenia ktorého úlohou je zistiť akékoľvek odchýlky, ktoré neboli spôsobené poľovačkou, musí byť zachovaná korelácia, spolunáležitosť, totožnosť a identifikácia tela s vnútornými orgánmi

 

 

Kto musí vyšetriť zverinu uvádzanú na trh ako malé množstvá potravín?

osoba vyškolená na túto činnosť podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu

 

 

Musí mať užívateľ poľovného revíru evidenciu o naložení so zverinou?

áno, všetkej ulovenej zveri za účelom vysledovateľnosti zveriny

 

 

Čo musí sprevádzať ulovenú zverinu uvádzanú na trh?

značka na označenie usmrtenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy a lístok o pôvode raticovej zveri a veľkej šelmy a u malej zveri dodací list, prehlásenie vyškolenej osoby že pri prehliadke neboli zistené žiadne abnormálne príznaky alebo podozrenie z kontaminácie zo životného prostredia

 

 

Kedy musí byť užívateľ poľovného revíru registrovaný na príslušnej regionálnej a veterinárnej správe ako prvovýrobca potravín?

ak umiestňuje zverinu na trh (predaj, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo nie, a predaj, distribúciu a iné formy prevodu samy o sebe) okrem vlastnej domácej súkromnej spotreby

 

 

Považuje sa podľa zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti za prvovýrobu aj lov zveri?

áno

 

 

 

Ako sa prepravuje ulovená malá zver?

malú srstnatú alebo pernatú zverinu možno prepravovať len vo vychladnutom stave a rozvešanú

 

 

Ako sa prepravuje ulovená raticová zver?

počas prepravy ulovenej zveri je potrebné vyvarovať sa nahromadeniu tiel zvierat na seba, ulovená zver sa musí nakladať, prepravovať a vykladať z dopravného prostriedku tak, aby sa zamedzilo zhoršovaniu jej organoleptických vlastností alebo iných ukazovateľov hygienickej bezchybnosti a nemohlo dôjsť ku kontaminácii chemickými alebo inými zdraviu škodlivými látkami

 

Môže vzorka určená na KMO a trichinely zmrznúť?

vzorky je potrebné uchovávať počas celej manipulácie s nimi pri 4 °C. a nesmú zamrznúť

 

 

Akými spôsobmi sa môže dostať zverina ku končenému spotrebiteľovi?

cez spracovateľský závod na zverinu (trh EU), dodávkou konečnému spotrebiteľovi cez miestne maloobchodné prevádzkarne ako malé množstvo zveriny (trh SR) alebo ako vlastná spotreba

 

 

Čo musí urobiť vyškolená osoba s ulovenou zverou, u ktorej zistila pri vyšetrení po usmrtení abnormálne príznaky?

vyškolená osoba musí o tejto skutočnosti informovať čo najskôr príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

 

 

Aké prostredie podporuje rast mikroorganizmov?

väčšina baktérií potrebuje pre svoj rast neutrálne až mierne alkalické prostredie, teplotu v rozpätí 20 – 45 °C, kyslík, vodu

 

 

Má vplyv na kvalitu mäsa stres zveri pred ulovením?

áno, vzhľadom na spotrebované energetické zásoby nedochádza k optimálnemu vyzretiu masa , čím sa skracuje jeho trvanlivosť, zhoršujú organoleptické vlastnosti a údržnosť

 

 

Čo urobíte ak zistíte zvýšený úhyn zveri v poľovnom revíri?

informujem o tom okamžite príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

 

 

Aký odpad živočíšneho pôvodu môžete použiť na vnadenie zveri?

časti zabitých zvierat, ktoré sú vhodné pre ľudskú spotrebu, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov, alebo odmietnuté ako nevhodné pre ľudskú spotrebu ale nie sú postihnuté žiadnymi príznakmi chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá

 

 

Čo spravíte s vývrhom u zveri bez abnormálnych príznakov?

môže sa ponechať ako potrava pre predátorov v poľovnom revíri mimo verejných komunikácii

 

 

Čo spravíte s vývrhom u zveri s abnormálnymi príznakmi a telom takejto zveri?

musí sa neškodne odstrániť v kafilerickom zariadení v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti a príslušných nariadení

 

 

 

Aké nebezpečenstvo hrozí pri zbere lesných plodín v súvislosti s kladením trusu líšok?

že sa nakazí vajíčkami niektorých druhov pásomníc, čím sa stane medzihostiteľom s vážnymi dôsledkami na vlastné zdravie

 

 

Ako sa môže nakladať so zverinou, ktorú prehliadla vyškolená osoba a nezistili sa žiadne abnormálne príznaky a nebolo pozorované neobvyklé správanie pred usmrtením?

môže byť uvedená na trh cez spracovateľský závod alebo miestnu maloobchodnú prevádzkareň

 

Čo označuje pojem „epidemiologicky závažná činnosť“?

taká pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia

 

 

Produkty živočíšneho pôvodu, v ktorých sa zistilo prekročenie maximálnych limitov reziduí chemických látok, alebo nedodržanie najvyšších prípustných množstiev reziduí sú:

nepožívateľné pre ľudí a musia sa vylúčiť z uvádzania na trh

 

 

Ako sa musí nakladať so zverinou, u ktorej sa zistilo neobvyklé správanie pred usmrtením?

vyškolená osoba musí o tejto skutočnosti informovať čo najskôr príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

 

 

Je možné zmrazovať zverinu z veľkej voľne žijúcej zveri určenú na uvádzanie na trh po prehliadke vnútorných orgánov, pred stiahnutím z kože?

zmrazovanie zveriny do ukončenia prehliadky, ktorá sa vykoná po stiahnutí kože, je neprípustné

 

 

Ako sa likvidujú po prehliadke mäsa pozmenené časti tela, ako aj pozmenené vnútornosti:

musia sa neškodne odstrániť

 

 

Prečo je potrebné čím skôr vyvrhnúť a odstrániť vnútornosti z ulovenej zveri?

aby nedošlo k prieniku črevnej bakteriálnej mikroflóry do okolitých orgánov a svalov a došlo k rýchlejšiemu ochladeniu tela zveri

 

 

Čo musí dodržiavať osoba, ktorá manipuluje so zverinou určenou na uvádzanie na trh?

musí dodržiavať vysoký stupeň osobnej čistoty a nosiť vhodný, čistý odev a kde je to potrebné, ochranný odev

 

 

Zverina s výrazným pohlavným („rujným) pachom je v zmysle platnej legislatívy:

nevhodná na ľudský konzum

 

 

Ulovená zverina sa musí nakladať, prepravovať a vykladať z dopravného prostriedku tak, aby:

sa zamedzilo jej znečisteniu a zhoršeniu jej organoleptických vlastností

 

 

 

 

 

Z hľadiska posudzovania zveriny si na kostre a kostiach všímame?

tvar a celistvosť kostí, či k odchýlkam došlo z dôvodu mechanického poškodenia (napr. strelnou zbraňou), alebo nesprávnym vývojom a chorobným stavom

 

 

Zdravé srde je uložené v osrdcovníku s:

malým množstvom bezfarebnej čírej tekutiny

 

 

Pľúca zdravého zvieraťa sú :

sú elastické, svetloružové, s lesklým povrchom a ostrým okrajom

 

Pečeň zdravého zvieraťa je: • ak má ostré okraje, bez zmien a je na povrchu lesklá

 

 

Ako dlho po ulovení možno dodávať konečnému spotrebiteľovi zver alebo zverinu z nej pokiaľ sa uvádza na trh v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 352/2009 Z.z., ktorým sa stanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

do 7 dní

 

 

Mäso zo zvierat s laboratórnym nálezom trichinel je:

nepožívateľné

 

 

Besnota (Rabies) – pôvodca je zaradený medzi:

vírusy

 

 

Myxomatóza (Myxomatosis cuniculorum) – ku nákaze sú vnímavé:

králik divý a králik domáci

 

 

Klasický mor ošípaných – KMO (Pestis suum europea) – pôvodca je zaradený medzi:

vírusy

 

 

Pseudomor hydiny (Morbus Newcastle) – pôvodca je zaradený medzi:

vírusy

 

 

Klasický mor hydiny (vtáčia chrípka) – pôvodca je zaradený medzi:

vírusy

 

 

Mramorová slezina bažantov – pôvodca je zaradený medzi:

vírusy

 

 

Pri klasickom more ošípaných u diviačej zveri sa môžu zisťovať infarkty:

sleziny

 

 

 

Fibropapilomatóza jelenovitých – ochorenie vyvolávajú:

vírusy

 

 

Vírusová hemoragická choroba králikov (RVHD) – prejavuje sa:

krvácaniny na vnútorných orgánoch

 

 

Syndróm nekrotizujúcej pečene zajacov (EBHS) – pôvodca je zaradený medzi:

vírusy

 

 

Choroba modrý jazyk (Blue tongue) - vyskytuje sa u:

prežúvavcov

 

 

Q-Horúčka (Coxiellosis) – pôvodca je zaradený medzi:

baktérie

 

 

Tuberkulóza (Tuberculosis) - pôvodca tuberkulózy sa zaraďuje medzi:

baktérie

 

 

Paratuberkulóza (Paratuberculosis) – chorobné zmeny sú najčastejšie zisťované na:

črevnom trakte

 

 

Brucelóza (Brucellosis) – chorobné zmeny sú najčastejšie zisťované na:

reprodukčných orgánoch

 

 

Chlamydióza vtákov (Chlamydiosis avium) – pôvodca je zaradený medzi:

baktérie

 

 

Tularémia (Tularaemia) – je ochorenie typické pre:

zajaca poľného

 

 

Týfus hydiny (Typhus avium) – pôvodca ochorenia je zaradený medzi:

salmonely

 

 

Cholera hydiny (Cholera avium) - pôvodca ochorenia je zaradený medzi:

baktérie

 

 

Pasteurelóza zajacov (Pasteurellosis) – pri akútnej forme sa zisťuje:

sťažené dýchanie

 

 

Botulizmus (Botulismus) – príčinou ochorenia sú toxíny:

baktérií

 

Sneť slezinová (Febris carbunculosa) – spóry pôvodcu prežívajú v pôde:

niekoľko rokov

 

 

Červienka (Rhusiopathia) – chorobné zmeny sú najčastejšie zisťované:

na koži a vnútorných orgánoch

 

 

Paratýfus hydiny (Parathypus avium) – zaradený je medzi:

bakteriózy

 

 

Spirochetóza králikov (Spirochaetosis cuniculi) – najčastejšie sa prenáša:

kontaktom zvierat pri párení

 

 

Aktinomykóza (Actinomycosis) – ide o ochorenie:

bakteriálne

 

 

Tetanus (Tetanus) – ochorenie vyvoláva:

bakteriálny toxin

 

 

Slepota kamzíkov (Ceratoconiunctivitis rupicapae) - patrí medzi ochorenia:

doposiaľ s presne neurčeným pôvodom

 

 

Kokcidióza - eimerióza (Eimeriosis) - patrí medzi ochorenia vyvolávané:

parazitickými prvokmi

 

Toxoplazmóza (Toxoplasmosis) – patrí medzi ochorenia vyvolávané:

parazitmi

 

 

Sarkosporidióza (Sarcosporidiosis) – definitívnym hostiteľom sarkosporídií sú:

mäsožravce

 

 

Fasciolóza (Fascioloisis) – patrí medzi:

pečeňové parazitózy

 

 

Fasciolóza a fascioloidóza - vo vývinovom cykle parazita sa uplatňujú:

slimáky

 

 

Fascioloidóza (Fascioloidosis) – parazit sa lokalizuje v:

pečeni

 

 

Motolica (cicavica) pečeňová – dosahuje veľkosť:

2 - 3 mm

 

 

Dikrocelióza (Dicrocoeliosis) - parazit sa lokalizuje v:

pečeni, prevažne u zajacov

 

 

Paramfistomóza (Paramphistomosis) – patrí medzi helmintózy:

tráviaceho aparátu

 

 

Echinokokózu (Echinococcosis) spôsobuje pásomnica s dĺžkou:

nepresahujúcou 10 mm

 

 

Alveokokóza (Alveococcosis) - pôvodca ochorenia pásomnica líščia parazituje:

v tenkom čreve líšok

 

 

Diktyokaulóza (Dictyocaulosis) - patrí medzi parazitózy:

pľúc

 

 

Metastrongylóza (Metastrongylosis) - metastrongyly (červy niťovitého tvaru) diviačej zveri patria medzi nematódy (hlístovce) :

pľúc

 

 

Trichinelóza (Trichinellosis) – miestom parazitácie dospelých trichinel (červov) je:

tenké črevo

 

 

Askarióza (Ascariosis) – pôvodca askariózy škrkavka (Ascaris suum) parazituje:

v tráviacom trakte

 

 

Svrab (prašivina) zvierat – pôvodca ochorenia patrí medzi:

roztoče

 

 

Nosohltanová strečkovitosť (Cefenemyióza) – k infekcii pri nosohltanovej strečkovitosti zveri dochádza:

larvami strečkov

 

Pri podkožnej strečkovitosti (Hypodermatóza) – vyvinuté strečky opúšťajú kuklu z povrchových vrstiev pôdy:

asi po 5-6 týždňoch

 

 

Mykotické choroby - medzi mykotické choroby nepatrí:

Aktinomykóza

 

 

Ektomykózy (Ektomycoses) - medzi najzávažnejšie ektomykózy patrí:

trichofytóza

 

 

 

Endomykózy (Endomycoses) – sú choroby vyvolávané:

hubami (plesňami)

 

 

Mykotoxikózy (Mycotoxicoses) - pôvodcom ochorenia sú:

toxinogénne huby

 

 

Choroby priónové – prejavom choroby je najmä postihnutie:

nervového systému

 

 

Parochniare – príčinou tvorby parochne u jeleňovitých sú najčastejšie:

hormonálne poruchy

 

 

Kryptorchizmus – súvisí s patolológiou reprodukčných orgánov:

samcov

 

 

Chorobu chronického chradnutia jelenovitých (CWD) – vyvolávajú:

prióny (pomalé vírusy)

 

 

Na fotografii znázornený odber vzorky u jeleňa (predĺžená miecha) je za účelom vyšetrenia ?

na CWD (chronické chradnutie zveri)

 

 

Na fotografii znázornený odber vzorky u diviačej zveri (mandla) je za účelom vyšetrenia ?

KMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na KMO

 

 

Na fotografii znázornený odber vzorky u diviačej zveri (bránica) je za účelom vyšetrenia ?

trichinelóza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na trichinelózu

 

 

Na fotografii znázornený dýchací otvor v koži jeleňovitých poukazuje na:

podkožná strečkovitosš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podkožnú strečkovitosť

 

 

Na fotografii znázornený nález lariev u srnčej zveri poukazuje na:

nosohltanová strečkovitosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na nosohltanovú stečkovitosť

 

 

Na fotografii znázornený masívny nález červov vyňatých z tenkého čreva diviačej zveri poukazujú na podozrenie infekciou ?

škrkavky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

škrkavky

 

Na fotografii znázornené nádorové zmeny na koži srnčej zveri poukazujú na:

fibropapilomatóza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fibropapilomatózu

 

 

Na fotografii znázornené nádorové zmeny na koži jelenej zveri poukazujú na:

fibropapilomatóza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fibropapilomatózu

 

Na fotografii znázornené zmeny na spodnej čeľusti srnca poukazujú na:

aktinomykóza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktinomykózu

 

 

Na fotografii znázornené zmeny vo svalovine kačice divej (cysty) poukazujú na:

sarkocystźa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sarkocystózu

 

 

Na fotografii znázornený nález v pečeni jeleňovitých poukazujú na:

fascioloidóza - motoličnatosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fascioloidózu (motoličnatosť)

 

 

Na fotografii znázornený parazitický červ v priedušnici vtákov poukazuje na:

syngamóza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

syngamózu

 

 

Na fotografii znázornený nález červov v telovej dutine jelenej zveri poukazuje na:

setarióza

 

 

 

 

 

 

 

 

setariózu

 

 

Na fotografii znázornené zmeny na pečeni diviačej zveri popisované ako „mliečne škvrny“ sú dôsledkom infekcie ?

larvy škrkaviek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

larvami škrkaviek

 

 

Na fotografii znázornené krvácaniny v pľúcach králikov poukazujú na:

mor králikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mor králikov

 

 

Na fotografii znázornené značné zväčšenie semeníkov u zajaca poukazuje na:

brucelóza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brucelózu

 

 

Na fotografii znázornené mnohonásobné zväčšenie sleziny u zajaca poukazuje:

tularémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tularémiu

 

 

Na fotografii znázornené perforácie na lebke tchora (lasicovitých) sú dôsledkom?

cicavica nosná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cicavice nosnej

 

 

Na fotografii znázornený nález na hlave a očiach králika poukazuje na:

maxymatóza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myxomatózu

 

 

Na fotografii znázornené odoberanie vzorky z medzirebrového svalu u diviačej zveri môže byť za účelom (náhradnej vzorky na vyšetrenie)?:

trichinelóza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trichinelózy

 

 

Pod pojmom zverina sa rozumie:

telo zveri, odstrelenej alebo inak usmrtenej, bez vnútorných orgánov v koži

 

Pod pojmom divina sa rozumie:

mäsa zo zveri, resp. zverina po rozrábke a delení

 

Pod pojmom prikrmovanie sa rozumie:

nielen množstvo, ale aj dobu počas ktorej krmivo predkladáme zveri

 

Jadro je najvýhodnejšie podávať zveri vo forme:

miaganého či drveného zrna, hrubého šrotu alebo veľkých hrubých

granúl

 

V jeseni podávame raticovej zveri:

energeticky hodnotné krmiva, aby sa vytvorili dostatočné zásoby tuku na zimu

 

V zime podávame raticovej zveri:

krmiva v malom množstve, spravidla chudobnejšie na bielkoviny (kukuricu) a bohaté na vlákninu

 

Na jar podávame raticovej zveri:

jadrové krmiva bohaté na bielkoviny a minerálne látky (pokrutiny, soja)

 

Aká je úloha sacharidov vo výžive zveri:

sacharidy sú organické zlúčeniny v potrave zveri, ktoré slúžia ako zdroj energie

 

Úloha tukov vo výžive zveri:

tuky – lipidy ako zložky potravy majú okrem štrukturálnej a ochrannej

funkcie pre organizmus zveri, význam ako zdroj a rezerva energie

 

Akú úlohu má podávanie soli pre organizmus zveri:

zabezpečuje prísun sodíka ako dôležitého prvku pre organizmus zveri

 

Dužinaté krmivo podávame zveri v nasledovnom kvalitatívnom stave:

nenarušené plesňami a hnilobou

 

Forma podávania jadrového krmiva do kŕmidiel pre jarabice a bažanty počas zimného prikrmovania:

podávame zrno obilnín a ďalších plodín zmiešané s rozličným odpadom, získaného z čističiek zrna, s prídavkom hrubého piesku

 

Zlepšenie možnosti hniezdenia divých kačíc na vodných plochách

dosiahneme:

ochranou pobrežných porastov, zabezpečením vhodných hniezdisť a vykladaním umelých hniezd

 

Lesné plody – žalude, bukvice a pagaštany konské sa odporúčajú

podávať raticovej zveri:

v čerstvom stave

Otázky a odpovede si môžete stiahnúť

...:::TU:::...