Zvyky a obyčaje

V súčasnosti sme vytvorili nový typ poľovníctva, ktoré ako odvetvie poľnohospodárskej a lesnej výroby má podľa potrieb spoločnosti v súlade s rozvojom hospodárstva zabezpečiť chov, zušľachťovanie, ochranu a lov zveri.

Ako sa v priebehu stáročí menili názory na lov a poľovníctvo, zmenili sa od základu aj názory na spoločenskú a kultúrnu nadstavbu poľovníctva a na poľovníkov. Poľovníci nevyužívajú právo loviť ako výsadu alebo kratochvíľu, vôbec v ňom nevidia bezduché zabíjanie, uspokojovanie streleckej vášne a honbu za trofejami a úlovkami. Hlásia sa medzi dobrovoľných, odborne kvalifikovaných poľovníkov – chovateľov zveri, ktorí aj v poľovníctve vidia jednu z najlepších foriem ochrany prírody a životného prostredia. Zaslúženú a právom získanú trofej nehodnotia len podľa počtu bodov, ktoré jej priznali na niektorej poľovníckej výstave, ale predovšetkým ako doklad o výsledkoch chovateľskej starostlivosti. Vážia si ju ako spomienku na nezabudnuteľné chvíle v prírode.

Súčasťou kultúrnej nadstavby poľovníctva sa stali poľovnícke zvyky a obyčaje, ktoré sa menili spolu s názormi spoločnosti na lov a poľovníctvo. Nemožno ich bez zmeny preberať alebo kriesiť k životu. Od svojho vzniku prešli historickým vývojom a len niektorí z nich si svojím pokrokovým zameraním zachovali opodstatnenie aj dnes.

Väčšina poľovníckych zvykov u nás vznikala ešte v období, keď sa lov stal výsadou. Bolo to v období najväčšieho útlaku poddaného ľudu, temnoty, nevzdelanosti a povier.

O poľovnú zver, rovnako ako o les a o pôdu, sa v tých časoch šľachta nestarala, ale opäť len jednoduchí ľudia prejavovali svoju lásku k prírode a zveri- Vytvorili zvyky a obyčaje, ktoré sa stali základom pokrokovej poľovníckej etiky. Bolo by chybou, keby sme v týchto zvyklostiach videli iba bezduché a formálne prežitky minulosti. Pokrokového poľovníka poznáme podľa jeho postoja k pekným, väčšinou praktickým a výchovným tradíciám. Charakter a vlastnosti človeka formuje, ale aj prípadné chyby najlepšie odhalí družný kolektív ľudí, ktorý spája záujem o rovnakú vec. Pre poľovníka je samozrejmosťou poznať zákon o poľovníctve, vykonávacie predpisy a ich dodržiavanie. Rovnako však musí poznať a zachovať predpisy o ochrane prírody. Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej poľovníckej komory a domáci poriadok  svojho poľovníckeho združenia. Odborné vedomosti si musí sústavne dopĺňať štúdiom literatúry a odborných článkov napríklad na informačnom portáli pre Slovenské poľovníctvo PreLovca.sk a taktiež preberaním skúseností od starších poľovníkov pri práci v poľovnom revíri.