Zvernice a bažantice

Zvernice sú poľovné revíry, ktoré sa od ostatných poľovných revírov odlišujú tým, že sú dokonale ohradené, preto zver z nich nemôže voľne vybiehať. Keďže ide o uzavreté celky, kde možno intenzívne poľovne hospodáriť alebo v uskutočňovať ciele, na ktoré je zvernica zriadená (aklimatizácia a výskum zveri, ochrana vzácnych druhov ap.).

Poznáme trvalé dočasné zvernice. Prvé záznamy o zverniciach na Slovensku pochádzajú z 15. storočia. Zvernicové chovy dosiahli najväčší rozmach koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia, keď značne poklesli stavy jelenej zveri vo voľnej prírode. Zakladali sa najmä zvernice pre jeleniu zveri, neskôr sa do nich pridávali aj iné druhy zveri (kozorožce, kamzíky, zubry ap.)

S cieľom zintenzívniť chov a lov bažantov sa zriaďujú bažantice. Sú to súvislé poľovné pozemky, ktoré majú mimoriadne vhodné podmienky na intenzívny chov a lov bažantov.

Bažantice poznáme tzv.:

  • uznané
  • samostatné

Bažantnica sa uznáva buď ako súčasť poľovného revíru, a vtedy sa hovorí o uznaných bažantniciach, alebo ako samostatný poľovný revír čiže samostatná bažantnica.

Uznaná bažantnica ako časť poľovného revíru nie je osobitným poľovným revírom. Zriadiť bažantnicu možno zriadiť len tam, kde sú vhodné podmienky na intenzívny chov bažantov. O uznanie bažantnice môže žiadať užívateľ poľovného revíru.

Samostatné bažantnice tvoria samostatný celok, teda nie sú súčasťou niektorého poľovného revíru. Samostatné bažantnice sú poľovným revírom.