Zoologické rozdelenie zveri

Zoologické rozdelenie zvery

Vtáky a cicavce, ktoré žijú na našom území, môžeme rozdeliť do troch kategórií. Sú to domáce zvieratá, voľne žijúce živočíchy a zver, ktorá žije buď voľne, alebo sa chová poľovne (napr.: vo zverniciach), alebo v zajatí na (farmách). Naša zver zoologicky patrí do dvoch tried, pernatá zver do triedy v t á k y  (Aves) a srstnatá zver do triedy c i c a v c e (Mammalia)

 

Cicavce (Mammalia)

Cicavce sa vyznačujú tým, že ich telo je pokryté srsťou, ktorú delíme na kryciu alebo obrysovú (pesíky) a podsadu. Na koži majú potné a mazové žľazy. V čeľusti a v sánke majú cicavce zuby, ktoré delíme na rezáky, špičiaky, črenovce a stoličky. Vývod močovopohlavnej a tráviacej súsaty cicavcov je oddelený. Rodia živé mláďatá, ktoré odchovávajú mliekom. Majú väčšie pľúca ako vtáky, bez pľúcnych vakov a ich kostra nie je pneumatická. Močový mechúr majú vyvinutý, moč je tekutý a tvorí ho najmä močovina. Telesná teplota cicavcov je nižšia ako vtákov, zimným spáčom počas spánku značne klesá. Zárodky sa cicavcom vyvíjajú v maternici. Ich látkový metabolizmus je menej intezívny ako pri vtákoch. Dôležitým zmyslom popri zraku a sluchu je čuch. Voľne žijúce kopytníky, ktoré nezývame raticovou zverou, sú v súčasnosti najrozšírenejšie v našom poľovnom hospodárstve. Cicavce systematicky delíme takto:

 

 

1.Rad: h m y z o ž r a v c e (Insectivora)

1.1. Čeľaď: ježovité (Erinaceidae)

         Druh: jež tmavý (Erinaceusconcolor)

 

2. Rad: z a j a c e (Lagomorpha)

2.1. Čeľaď: zajacovité (Leporidae)

         Druh: králik divý (Oryctolagusciniculus)

 

3. Rad: h l o d a v c e (Rodentia)

3.1. Čeľaď: vevericovité (Sciuridae)

          Druh: veverica obyčajná (Sciurusvulgaris)

                     syseľ obyčajný (Citelluscittelus)

                     svišť vrchovský (Marmotamarmota)

3.2 Čeľaď: chrčkovité (Cricetidae)

        Druh:      chrček roľný (Cricetidaecricetus)

3.3. Čeľaď: hrabošovité (Microtidae)

         Druh: ondatra pižmová (Ondatra zibethica)

 

4. Rad: m ä s o ž r a v é (Carnivira)

4.1. Čeľaď: psovité (Canidae)

         Druhy:  vlk obyčajný (Caniuslupus)

                      líška obyčajná (Vulpesvulpes)

                      psík medviedikovitý (Nyctereutesprocyonoides)

4.2. Čeľaď: medviedikovité (Procyonoidae)

         Druh: medviedik čistotný (Procyon lotor)

4.3. Čeľaď: medveďovité (Ursidae)

                         medveď hnedý (Ursusarctos)

4.4. Čeľaď: lasicovité (Mustelidae)

         Druhy:  kuna hôrna (Martesmartes)

                      kuna skalná (Martesfoina)

                      hranostaj obyčajný (Mustelaerminea)

                      lasica obyčajná (Mustelanivalis)

                      tchor obyčajný (Putoriusputorius)

                      tchor stepný (Putoriuseversmanni)

                     norok európsky (Lutreolalutreola)

                     norok americký (Lutreolavision)

                     vydra riečna (Lutralutra)

                    jazvec obyčajný (Malesmales)

4.5. Čeľaď: mačkovité (Felidae)

         Druhy:  mačka divá (Felissilvestris)

                      rys ostrovid (Lynxlynx)

 

5. Rad: p á r n o k o p y t n í k y (Arctiodactyla)

5.1. Čeľaď: sviňovité (Suidae)

          Druh: sviňa divá (Susscrofa)

5.2. Čeľaď: jeleňovité (Cervidae)

          Druhy:  daniel škvrnitý (Damadama)

                       jeleň obyčajný (Cervuselaphus)

                       jeleň sika (Cervusnippon)

                      srnec hôrny (Capreoluscapreolus)

                      los mokraďový (Alcesalces)

                      pasrnec bielochvostý (Odocoileusvirginianus)

5.3. Čeľaď: turovité (Bovidae)

         Druhy: zubor hôrny (Bosbonasus)

                     kamzík vrchovský (Rupicaprarupicapra)

                     kozorožec vrchovský (Capraibex)

                     koza bezoárová (Capraaegagrus)

                    muflón obyčajný (Ovismusimon)

 

Vtáky (Aves)               

 

Vtáky sa vyznačujú tým, že telo majú pokryté perím, hrudníkové končatiny premenené na krídla, majú rohovinový zobák, pľúcne vaky, ktorých výbežky prenikajú až do dutých kostí, čim sa telo nadľahčuje. Vtáky sa rozmnožujú vajcami, ktoré zohrievajú vlastným telom. Ich koža je tenká a suchá, perie si mastia výlučkom kostrčovej mazovej žľazy. Vtáky majú krycie alebo obrysové perie a páperie. Panvovú končatinu vtákov od päty nadol pokrývajú šupiny. Pri vtákoch rozlišujeme žľaznatý a svalnatý žalúdok. Nemajú močový mechúr, moč je zhustený, tvorí ho najmä kyselina močová, ktorá sa spolu s trusom hromadí v klaoke, čo je spoločný vývod tráviacej a močovopohlavnej sústavy. Telesná teplota vtákov je stála a pomerne vysoká (okolo 42°C). Ich látkový metabolizmus je veľmi intenzívny, lebo pri lete spotrebujú veľa energie. Dôležitými zmyslami sú zrak a sluch. Vtáky systematicky delíme takto:

 

1. Rad: h r a b a v e c (Galliformes)

1.1. Čeľaď: hlucháňovité (Tetraonidae)

         Druhy: tetrov obyčajný (Lyrurustetrix)

                      hlucháň obyčajný (Tetraourogallus)

                      jariabok hôrny (Tetrastesbonasia)

1.2. Čeľaď: bažantovité (Phasianidae)

          Druhy: prepelica poľná (Coturnixcoturnix)

                       kuropta horská (Alectorisgraeca)

                      kuropta červená (Alectorisrufa)

                      bažant obyčajný (Phasianusphasianus)

                      bažant kráľovský (Sirmaticusreevesii)

                      morka divá (Meleagrisgallopavo)

                      jarabica poľná (Perdixperdix)

 

2. Rad: h o l u b o v c e (Columbiformes)

2.1. Čeľaď: holuby (Columbidae)

         Druhy: holub plúžik (Columba oenas)

                     holub hrivnák (Columba palumbus)

                     hrdlička poľná (Streptopeliaturtus)

                     hrdlička záhradná (Streptopeliadecaocto)

 

3. Rad: ch r i a š t e l e (Ralliformes)

3.1. Čeľaď: chriašteľovité (Rallidae)

          Druh: lyska čierna (Fulicaatra)

3.2. Čeľaď: žeriavovité (Grusgrus)

 

4. Rad: d r o p y (Otidiformes)

4.1. Čeľaď: dropovité (Otididae)

          Druh: drop veľký (Otistarda)

 

5. Rad: b a h n i a k y (Charadriiformes)

5.1. Čeľaď: slukovité (Scolopacidae)

          Druhy: močiarnicamekotavá (Gallinagogallinago)

                      močiarnica tichá (Gallinagomedia)

                      sluka hôrna (Scolopaxrusticola)

 

6. Rad: č a j k y (Lariformes)

6.1. Čeľaď: čajkovité (Laridae)

          Druh: čajka smejivá (Larusridibundus)

 

7. Rad: p o t á p k y (Podicipediformes)

7.1. Čeľaď: potápkovité (Podicipidae)

          Druh: potápka chochlatá (Podicepscristatus)

 

8. Rad: v e s l o n o ž c e (Pelecaniformes)

8.1. Čeľaď: kormoránovité (Phalacrocoracidae)

          Druh: kormorán veľký (Phalacrocoraxcarbo)

 

9. Rad: z ú b k o z o b c e (Anseriformes)

9.1. Čeľaď: kačicovité (Anatidae)

Podčeľaď: husi (Anserinae)

          Druhy: hus divá (Anseranser)

                      hus bieločelá (Anseralbifrons)

                      hus malá (Ansererythropus)

                      hus siatinná (Anserfabalis)

                      bernikla tmavá (Brantabernicla)

                      bernikla bielolíca (Brantaleucopsis)

                      červenokrčka pestrá (Brantaruficollis)

Podčeľaď: kačice (Anatinae)

         Druhy: húska pestrá (Tadornatadorna)

                      kačica ostrochvostá (Anasacuta)

                      kačica chrapačka (Anasquerquedula)

                      kačica chrapka (Anascrecca)

                      kačica divá (Anasplatyrhynchos)

                      kačica chripľavka (Anasstrepera)

                      kačica hvízdárka (Anaspenelope)

                      lyžičiarka pestrá (Spatulaclypeata)

Podčeľaď: chochlačky: (Aythyinae)

         Druhy: chochlačka sivá (Aythyaferina)

                      chochlačka bielooká (Aythyanyroca)

                      chochlačka vrkočatá (Aythyafuligula)

                      hlaholka obyčajná (Bucephalaclangula)

Podčeľaď: potápače (Merginae)

         Druhy: potápač malý (Margusalbellus)

                      potápač prostredný (Mergusserrator)

                      potápač veľký (Mergusmerganser)

 

10. Rad: b r o d i v c e (Ciconiiformes)

10.1. Čeľaď: bocianovité (Ciconiidae)

            Druhy: bocian biele (Ciconiaciconia)

                        bocian čierny (Ciconianigra)

10.2. Čeľaď: volavkovité (Ardeidae)

            Druh: volavka popolavá (Ardeacinerea)

 

11. Rad: d r a v c e (Accipitriformes)

11.1. Čeľaď: jastrabovité (Accipitridae)

            Druhy: včelár obyčajný (Pernisapivorus)

                        haja červená (Milvusmilvus)

                        haja tmavá (Milvusmigrans)

                        jastrab veľký (Accipitergentilis)

                        jastrab krahulec (Accipiternisus)

                       myšiak hôrny (Buteobuteo)

                       myšiak severský (Buteolagopus)

                       orol malý (Hieraaëtuspennatus)

                       orol skalný (Aquilachrysaëtos)

                       orol kráľovský (Aquilaheliaca)

                       orol stepný (Aquilarapax)

                       orol hrubozobý (Aquilaclanga)

                       orol krikľavý (Aquilapomarina)

                       orliak morský (Hieraaëtusalbicilla)

                       kaňa sivá (Cirsuccyaneus)

                       kaňa stepná (Circusmacrourus)

                       kaňa popolavá (Cicruspygargus)

                       kaňa močiarna (Circusaeruginosus)

                       hadiarkrátkoprstý (Circaëtusgallicus)

11.2. Čeľaď: sokolovité (Falconidae)

            Druhy: sokol rároh (Falcocherrug)

                        sokol sťahovavý (Falcoperegrinus)

                        sokol lastovičiar (Falcosubbuteo)

                        sokol kobec (Falcocolumbarius)

                        sokol kobcovitý (Falcovespertinus)

                        sokol bielopazúrový (Falconaumanni)

                        sokol myšiar (Falcotinnunculus)

 

12. Rad: s o v y (Strigiformes)

12.1. Čeľaď: plamienkovité (Tytonidae)

            Druh: plamienka driemavá (Tytoalba)

12.2. Čeľaď: sovovité (Strigidae)

            Druhy: výrik obyčajný (Bobobubo)

                         výr skalný (Bubobubo)

                         krahuľa hôrna (Surinaulula)

                         belaňa tundrová (Nycteascandiaca)

                         kuvik obyčajný (Athenenoctua)

                         sova obyčajná (Strixaluco)

                         sova dlhochvostá (Strixuralensis)

                         myšiarka ušatá (Asiootus)

                         myšiarka močiarna (aiofunereus)

                         pôtikkapcavý (Aegoliusfunereus)

                         kuvičok vrabčí (Glaucidiumpasserinum)

 

13. Rad: s p e v a v c e (Passeriformes)

13.1. Čeľaď: krkavcovité (Corvidae)

            Druhy: krkavec čierny (Corvidae)

                         vrana obyčajná západoeurópska (Corvuscoronecorone)

                         vrana obyčajná východoeurópska (Corvuscoronecornix)

                         havran čierny (Corvusfrugilegus)

                         kavka obyčajná (Corvusmonedula)

                         straka obyčajná (Picapica)

                         sojka obyčajná (Garrulusglandarius)

                         orešnicaperlavá (Nucifragacaryocatactes)

13.2. Čeľaď: drozdovité (Turdidae)

            Druh: drozd čvíkotavý (Turduspilaris)