Zásady zisťovania početných stavov zveri

Základným predpokladom správneho chovu zveri je spoľahlivé zistenie jej početných stavov sčítavaním.

Zver treba sčítavať najmenej dva krát do roka. Opakovaným sčítavaním sa zvyšuje spoľahlivosť zistených údajov. Úspech sčítavania závisí od znalostí a svedomitosti poľovníkov, ktorý sa vykonávajú. Pre poľovnícke plánovanie je najdôležitejšie sčítavanie zveri koncom zimy, zisťovanie jarných stavov (k 31. marcu). Pred obdobím lovu sa zisťujú letné kmeňové stavy. Podľa rozdielu medzi letným a jarným sčítaním zveri sa určí plán odstrelu zveri. Správny poľovník sa neobmedzuje iba na obdobie sčítavania, ale sleduje stavy zveri počas celého roka a všetky výkyvy zaznamenáva.

Stavy raticovej zveri sa v zime zisťujú pri kŕmidlách, podľa stôp na obnovci alebo sčítavaním zveri pri pochôdzkach v revíri. Pri pozorovaní a sčítavaní raticovej zveri v období ruje treba dobre poznať revír, vynaložiť čas i námahu.

Z raticovej zveri sa najťažšie sčítava diviačia zver, lebo  je veľmi túlavá. Najľahšie sa sčítava zver vo zverniciach. Stavy zveri vo voľných revíroch možno spoľahlivo zistiť iba vtedy, ak sa v určitých oblastiach zisťujú v rovnakom čase.

Spôsoby zisťovania stavov malej zveri sa odlišujú podľa druhu zveri. Pri zajačej zveri sa najlepšie uplatňuje metóda pásovej taxácie pomocou vzorových plôch. Spočíva v tom, že v revíry sa určí jeden alebo viac pásov tak, aby ich plocha tvorila asi 1/10 z celkovej poľovnej plochy revíru. Pásy sa určia bez zreteľa na konfiguráciu terénu a na rastlinný kryt tak, aby z hľadiska rozšírenia zajačej zveri prechádzali rovnako cez výborné, priemerné a málo zazvernené časti revíru. Šírka pása závisí od počtu taxátorov zúčastnených na sčítaní, pričom vzdialenosť medzi nimi nemá byť viac ako 10 – 15 metrov.

Taxátori sa v rojnici pohybujú vytýčeným smerom. Vyplašené zajace má zapisovať iba vedúci skupiny, ktorý postupuje uprostred rojnice. Z praxe je známe, že takto získaný odhad býva vyšší, než je skutočnosť, preto od konečného súčtu odčítame 25 – 30 %. Pri sčítavaní zajacov registrujeme súčasne stavy jarabíc, bažantov a ostatnej zveri.

V lese je sčítanie zajacov omnoho ťažšie. Počet zajacov sa tu odhaduje podľa počtu jedincov vychádzajúcich na určité obľúbené miesta (lesné lúky, políčka, poľnohospodárske kultúry pri lesných okrajoch ap.).

Stavy bažantov sa zisťujú tiež koncom zimy a prírastok pred odstrelom v lete podľa zistených kŕdľov alebo párikov pomocou poľovného psa.

Kmeňové stavy jarabíc sa zisťuje koncom zimy a prírastok pred odstrelom v lete podľa zistených kŕdľov alebo párikov pomocou poľovného psa.