Typický posed so stojanmi

Pri tomto type posedu musíme pozornosť venovať pevnému spojeniu stojín a zeme, keďže nie sú použité žiadne podpery. Na upevnenie spojenia môžeme použiť šrubovacie kotvy alebo upevnenie na oceľové uholníky zapustené do betonových základov.

Návod na stavbu typického posedu so stojanmi:

1.  Zhotovíme bočné diely. Na dve stojiny (A,B) nanesieme značky vo vzdialensoti 50 cm, 450 cm a 550 cm od dolného konca. Stojiny položíme na zem a vyrovnáme do požadovanej polohy s rozbiehajúcimi sa spodnými koncami. Keďže sú bočné diely zostavené zrkadlovo, najprv položíme dlhšiu stojinu vľavo, v druhom prípade vpravo. V označených výškach 50 cm a 450 cm spojíme stojiny priečnymi trámami (C,D) a to vždy jedným klincom, s rozostupom 220 cm, resp. 140 cm. V spodnej časti bude vzdialenosť medzi stojinami o 1/5 dlhšia než hore, to znamená, že sklon stojin je 1:10. Pásmom zmeriame diagonálnu vzdialenosť medzi hornými a dolnými spojmi trámov so stojinami. Bočné diely vyrovnáme, diagonálne výstuhy (E) osadíme k dlhšej stojine hore a ku kratšej dole a priečne trámy pripevníme druhým klincom k stojínám. Pripevníme opierku paží (F) na značke vo výčke 550 cm.

2. Bočné diely postavíme vedľa seba na rovnú plochu kratšou stojinoudole a priečnymi trámmi smerom von. Vyrovnáme ich tak, aby sa dole rozbiehali v odpovedajúcom uhle a podoprieme ich. Bočné diely spojíme priečnymi trámmi (G) so vzdialeností klincov 140 cm tesne pod priečnymi trámmi (D), ktoré slpžia zároveň ako nosníky podlahy. Podlahu vyrovnáme do praveého uhla a vyztužíme diagonálnou výstuhou (H).

3. Bočné diely spojíme dole ďalšími priešnymi trámmi (I) (zo vzdiaenosti klincov 220 cm). Keďže sa jeden z priečnym trámov nachádza dosť vysoko nad zemou, bude potrebné k jeho pripevneniu použiť menší rebrík. Pomou pásma opäť zmeriame diagonálnu vzdialenosť, konštrukciu vyrovnáme a osadíme vždy po jednej diagonálnej výstuhe (J). Po vztýčení základnej konštrukcie osadíme diagonálnu výstuhu krížom k prvej.

4. Diagolnálnymi výstuhami (K) vyztužíme veniec v úrovni dolných priečnych trámov.

5. Medzi podlahové nosníky (D) osadíme ešte jeden nosník. Zvrchu naň položíme podlahu (L).

6. Vztýčime základnú konštrukciu, posed vyrovnáme do zvislej polohy, stojiny zakolíkujeme a upevníme kotvami.

7. Dozadu postavíme rebrík (M,N).

8. Pripevníme zostávajúce diagonálne výstuhy (J).

9. Osadíme opierku zbrane (O).

10. Nad spojovacím bodom na zadných stojinách 100 cm a na predných stojinách 80 cm urobíme značku. Strešné väzníky (P) pripevníme podľa týchto značiek k stojinám. V prípade potreby môžeme stojiny na vrchnej strane skrátiť. Väzníky zaistíme dvomi tyčami (Q), kolmo umiestnenými pod väzníkmi.

11. Na zadné priečne trámy (Q,G) pripevníme stĺpik dverí (R). Posed oplášťujeme tak, aby bola podlaha chránená pred dažďom.

12. Nosník sedadla (S) pripevníme k stojinám 45 cm nad podlahou.

13. K zadným stojinám a k stĺpiku dverí pripevníme 3 stĺpiky pred operadlo (T). V oplášťovanej časti posedu prbijime na stĺpiky operadlo (U), v mieste vstupu osadíme chýbajúce časti operadla pomocou dvoch kĺbových závesov, prišrubovaných k pevnej časti operadla. K zaisteniu odklopeného operadla môžeme na stĺpik  pred operadlo osadiť obratlík. Sedadlo (V) len volľne položíme.

14. Dokončíme strechu.