Strelnice a strelištia

Poľovnícke strelectvo je účelovou činnosťou Slovenského poľovníckeho zväzu. jeho súčasťou je praktická strelecká výuka uchádzačov a prvý poľovný lístok, kontrolné streľby členov SPZ a strelecké súťaže. Bolo by nesprávne, aby sa poľovníci, najmä začiatočníci, cvičili v streľbe na živých terčoch - zveri. Pri výcviku sa musí strelec naučiť strieľať tak, aby po jeho absolvovaní vedel zver rýchle a účinne zasiahnúť. Preto je dôležité, aby sa vedel dtrelec rýchlo rozhodovať, musí mať dobrý postreh a reakciu. Tieto vlastnosti možno získavať len sústavným nácvikom na strelnici.

V súčasnosti poznáme strelnice pre guľové, brokové a kombinované disciplíny. Strelištia na cvičenie streľby z guľovníc sú malokalibrové a guľovnicové. Strieľa sa na terč srnca, diviaka, líšky a na pohyblivé terče diviaka na prieseku a líšku na prieseku.

Strelišia na cvičenie streľby z brokovníc sú:

- batéria

- oblúkové strelište (skeet)

- vysoká veža

- pohyblivý terč zajaca na prieseku

Strelnice na ktorých sa usporadúvajú vyššie typy súťaží, majú dve a viac oblúkových strelíšť a batérií. Na oblúkových strelištiach sa strieľa disciplína skeet.

Na kombinovaných strelniciach sú strelištia pre guľové i brokové zbrane.

Koncepcia výstavby strelníc stanovuje pre strelnice základné druhy strelíšť, a to pre guľové zbrane terče srnca, diviaka, líšky a pre brokovnice oblúkové strelište, batériu a jedno strelište na bežiacu disciplínu.

Strelnice majú mať také druhy a počrt strelíšť, aby sa na nich mohli uskutočňovať strelecké súťaže a desaťboj.

Na brokových strelištiach sa na vrhanie terčových kotúčov používa vrhačka. Skladá sa z ramena a špirálovej pružiny, ktorú možno naťahovať a uvoľňovať ručne alebo elektronicky. Keď sa pružina uvoľní, rameno vymrští do vzduchu terčový kotúč. Sústava batériových vrhačiek sa môže skladať z 3, 5 až 15 vrhačiek, ktoré sú umiestnené v úkryte v zemi.

Olympijská batéria má 6 streleckých stanovíšť, päť je usporiadaných v rade vedľa seba vo vzdialenosti 3 - 6 metrov a šiete (striedacie) stanovište je vľavo od nich. Ma každé strelecké stanovište (okrem striedacieho) pripadajú tri vrhačky a každá má iný smer. Ľavá vrhá terčové kotúče vpravo, pravá vľavo, obe maximálne do 45° uhla a stredná rovno s maximálnou odchýlkou 15°.

Pri streľbe na batérii sa používajú náboje s priemerom brokov do 2,5 mm a s brokovou náplňou do 32 g.

Streľba na oblúkovom strelišti je najlepší a najúčinejší spôsob cvičenia sa v streľbe na letiace ciele (bažanty, kačice, sluky atď.). Strelište sa skladá z dvoch veží (vysokej a nízkej), ktoré je umiestnené oproti sebe vo vzdialenosti 36,8 m. Po obvode poloblúka (r=19,2 m) je umiestnených 7 streleckých stanovíšť. Dráhy terčových kotúčov, ak sa vrhajú z oboch veží naraz, sa križujú v bode, ktorý je vysunutý od stredu spojnice oboch veží o 5,49 m a vo výške 4,57 m. Označí sa kruhom s priemerom 0,91 m upevneným na žrdi. Minimálny dolet terčových kotúčov (porcelánových, hlinených holubov) je 65 m a maximálny 67 m.

Streľba na terčové kotúče vrhané z vysokej veže poskytuje strelcom dobrú príležitosť zacvičiť sa v strieľaní na vysoko letiace ciele ponad hlavu. Strelec stojí 30 - 35 mod vysokej veže v poľovníckom postoji a na jeden terčový kotúč môže vystreliť dva krát. Z veže sa môžu vrhať naraz aj dva terčové kotúče (dvojstrel). Na kotúče sa vrhajú z vysokej veže, možno strieľať dvojakým spôsobom:

1. bez akéhokoľvek obmedzenia, čo značí, že terčoví kotúč vidieť po celej dráhe letu

2. s obmedzenou viditeľnosťou - strelec vidí terčový kotúč len v určitom úseku nad hlavou

Streľba na zajaca na prieseku najlepšie spĺňa podmienky na výcvik poľovníckej streľby na malú zver. Strelište sa skladá z plytkého zákopu, v ktorom sú položené koľajničky, po nich sa pohybuje vozík s terčom zajaca (alebo líšky). Vozík sa uvádza do pohybu mechanicky alebo elektricky. Strelecké stanovište je umiestnené 35 m od zákopu. Strelec vidí len siluetu terča zajaca v prieseku, ktorý má šírku 4 m. Pri tejto disciplíne sa strieľa buď na jednotlivé terče (možnosť dvoch výstrelov), alebo dvojterče. Pri streľbe na dvojterče sa terče vypúšťajú tak, aby nebolo možno zasiahnúť oba jedným výstrelom. Používa sa náboj s priemerom brokov 2,4 - 2,5 mm.

Pri streľbe z brokovníc sa pri disciplínach batéria strieľa v športovom postoji (strelec strieľa postojačky s chodidlami vnútri ohraničenia streleckého stanovišťa so zalícenou zbraňou), oblúkové strelište (skeet), vysoká veža a zajac na prieseku v poľovníckom postoji, kým sa neobjaví terč , stojí strelec na streleckom stanovišti v postoji "pripravený" a zbraň drží oboma rukami tak, aby sa pažba dotýkala línie pása a časť pažby bolo vidieť minimálne 40 mm pod lakťom, pričom nadlaktie je voľne spustené vo zvislej polohe. ˇUstie hlavní nesmie presahovať výšku vodorovnej roviny úrovne očí. Nepovoľuje sa vysúvať pažbu dopredu.

Na terč srnca sa strieľa guľovnicou 10 výstrelov na vzdialenosť 100 m v časovom limite 6 minút, s optickými mieridlami, postojačky, s oporou o voľne položenú žrď.

Na pevný terč diviaka sa strieľa guľovnicou 10 výstrelou na vzdialenosť 100 m v časovom limite 6 minút, s otvorenými mieridlami, postojačky a bez opory.

Na pevný terč líšky sa strieľa malokalibrovkou 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m v časovom limite 6 minút, s otvorenými mieridlami, postojačky a bez opory.

Disciplína diviak na prieseku sa strieľa na tom istom technickom zariadení ako zajac na prieseku. Terč zajaca sa vymení za terč diviaka a priesek sa rozšíri na 6 m. Strieľa sa na vzdialenosť 75 alebo 100 m guľovnicou s otvorenými mieridlami a v poľovníckom postoji.

Disciplína líška na prieseku sa strieľa tiež na tom istom strelišti ako zajac na prieseku. Terč zajaca sa vymení sa terč líšky. Strieľa sa 10 výstrelov z malokalibrovky s otvorenými mieridlami a v poľovníckom postoji.