Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody

1. Čo je to poľovnícke združenie, ako vzniká a zaniká. Orgány PZ, rozhodovanie v PZ a zastupovanie v PZ

Poľovnícke združenie – je základnou organizačnou jednotkou SPZ s právnou subjektivitou. Zakladá sa ba ustanovujúcej schôdzi, ktorú zvoláva OkO (RgO) SPZ na základe žiadosti aspoň 3 záujemcov o členstvo.
Najvyšším orgánom PZ je členská schôdza, ktorú zvoláva výbor PZ najmenej 2x ročne medzi členskými schôdzami riadi činnosť PZ jeho výbor, zvolený členskou schôdzou na 4roky. Dozorná rada (ak je PZ malé, tak kontrolór) – volí ju členská schôdza PZ. Člen dozornej rady (kontrolór) nemôže byť členom výboru PZ. Členská schôdza rozhoduje o odvolaniach proti kárnym rozhodnutiam výboru PZ. Jedna zo schôdzí PZ v roku je výročná – zaoberá sa výsledkami celoročného hospodárenia a schvaľuje plán činnosti PZ na budúci rok.
Zastupovanie v PZ – PZ zastupuje predseda, alebo tajomník, alebo iný poverený člen PZ.
Zaniká: - uznesením členskej schôdze PZ, schválených je viac ako polovicu všetkých hlasov členov PZ
  - rozhodnutím predstavenstva OkO SPZ
  - ak PZ neplní povinnosti vyplývajúce zo schválených stanov alebo vyvíja činnosť v rozpore s týmito stanovami.

2. Čo je „ právo poľovníctva“ a kto môže toto právo u nás vykonať

Právo poľovníctva je súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver si privlastňovať, zbierať zhody parožia a vajcia pernatej zveri. Právo poľovníctva patrí vlastníkovi pozemku a vykonáva ho užívateľ poľovného revíru.

3. Kto určuje v SR čas lovu na jednotlivé druhy zveri, kto môže povoliť výnimky z času a ochrany zveri

Ročný plán chovu a lovu zveri vychádza z dlhodobých plánov MP SR tak, aby bol zabezpečený riadny chov poľovnej zveri a v jej druhovom zastúpení, vekovej štruktúre, pomere pohlavia a v najvhodnejšom počte. Doba lovu jednotlivých druhov zveri je určená záväzným predpisom, ktorý vydal orgán štátnej správy poľovníctva.
Ústredný orgán štátnej správy poľovníctva má právomoc meniť dobu i spôsoby lovu podľa požiadaviek praxe po dohode s M ŽP SR a SPZ. Môže na vedecké účely povoliť lov zvery aj v čase ochrany. Na povolenie lovu vzácnych druhov zvierat sa vyžaduje súhlas MŽP SR.

4. Poľovníctvo a zákon NR SR o ochrane prírody a krajiny č. 287/1994 Zb.z.

5. Kde možno vykonávať právo poľovníctva

Právo poľovníctva možno vykonávať len na poľovných pozemkoch, ktoré obvodný úrad uznal za poľovný revír, zvernicu alebo samostatnú bažantnicu.
Vlastník poľovného revíru, resp. vlastníci, môžu vykonávať právo poľovníctva sami vo vlastnej réžii, alebo môžu jeho výkon za odplatu prenajať poľovníckemu združeniu, právnickej alebo fyzickej osobe.

6. Čo je trestný čin pytliactva, kto a ako ho stíha

Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby, alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakazujúcim spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva alebo na seba alebo iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potresce sa odňatím slobody až na 2roky, alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

7. Čo je to uznaná bažantnica, kto a ako ju schvaľuje, aký rozdiel je medzi uznanou a samostatnou bažantnicou

Uznaná bažantnica – časť poľovného revíru (v poľovnom revíri, ktorý bol predtým vytvorený), v ktorom sú vhodné podmienky pre intenzívny chov bažantov, podobne ako v samostatnej bažantnici. Na žiadosť užívateľa poľovného revíru ju uznáva rozhodnutím orgán štátnej správy, pri jej uznávaní môže k nej pričleniť aj pozemky iných vlastníkov v rozsahu potrebnom na zabezpečenie úspešného chovu bažantej zveri, prípadne vyhradiť o obmedziť výkon práva na priľahlých pozemkoch.
Samostatná bažantnica – je samostatným a osobitným druhom poľovného revíru

8. Kto je poľovný hospodár, kto a ako sa ním môže stať

Poľovnícky hospodár  musí byť občanom SR s platným poľovným lístkom a zbrojným preukazom, ktorý preukáže, že najmenej 5 rokov nepretržite vykonáva právo poľovníctva a zložil vyššiu odbornú poľovnícku skúšku. Do funkcie ho schvaľuje orgán štátnej správy na návrh užívateľa poľovného revíru. Pred jeho schválením orgán štátnej správy si od SPZ vyžiada vyjadrenie. Po jeho schválení mu vydá preukaz, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto funkciu.

9. Čo je to poľovný revír, kto a ako ho vytvára. Čo sú nepoľovné pozemky a za akých podmienok možno na nich poľovať

Poľovný revír – je základnou chovateľskou, ochranárskou, hospodárskou a organizačnou jednotkou, v ktorej sa vykonáva právo poľovníctva. Tvoria ho spolu súvisiace poľovné pozemky schopné uspokojovať životné potreby zveri, ktorá sa v ňom vyskytuje. Vytvára ho orgán štátnej správy z poľnohospodárskych pozemkov, lesných pozemkov, resp. z poľnohospodárskych a lesných pozemkov, ktoré predtým uznal ako poľovné pozemky (výmera pre jeleniu zver min 2000 ha, ostatné poľovné revíry min. 1000ha, resp. 500ha).
Nepoľovné pozemky – sú také pozemky, na ktorých sa z rôznych dôvodov nevykonáva právo poľovníctva. Zákon ich taxatívne vymenúva – stavebné pozemky, nádvoria, dvory, záhrady a riadne ohradené škôlky, námestia, trhoviská, ulice, cesty a parky vo vnútri zastavaných plôch, železničné trate a stanice, cesty, cintoríny a zverofarmy.

10. Aké zakázané spôsoby lovu poznáte

Zákon o poľovníctve zakazuje:
- loviť zver spôsobom, ktorý zbytočne trýzni, tráviť ju jedom, alebo usmrcovať plynom
- strieľať na raticovú zver brokmi a sekaným olovom alebo používať pri streľbe na ňu nábojnice s okrajovým zápalom alebo kratšie ako 40mm
- strieľať raticovú zver v čase núdze vo vzdialenosti 200m od kŕmidiel a soľníkov
- poľovať na zver okrem diviačej zveri, hlucháňov, tetrovov a slúk v noci, tj. hodinu po západe slnka až do hodiny pred východom slnka (neskôr bolo za dobrých podmienok povolené loviť aj medveďa, vlka, líšku, jazveca, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného)
- poľovať na raticovú zver na postriežke vo vzdialenosti do 100 m od hraníc poľovného revíru a na bažanty vo vzdialenosti do 200m od hraníc cudzej bažantnice
- chytať zver do ôk alebo na lep
- používať pri nadháňaní a poľovačke na zver umelé svetelné zdroje
- používať psy, okrem nízkonohých, na durenie (štvanie) zveri

11. Čo je to zver, jej rozdelenie, komu patrí ulovená zver v poľovnom revíry

Zver- tie druhy voľne žijúcich živočíchov, ktoré sú taxatívne vymenované v zákone o poľovníctve č. 23 z 23. februára 1962 v znení neskorších predpisov. Tento zákon zver rozdeľuje na úžitkovú a škodlivú. Takéto rozdelenie je však neekologické a rozvojom vedy dávno prekonané.
Rozdelenie: - srstnatá zver (cicavce)
  - pernatá zver (vtáky)
Obe tieto skupiny sa rozdeľujú na:
Veľkú zver – druhy s väčším telesným rámcom, táto zver sa u nás strieľa výlučne (alebo prevažne) guľou (napr. raticová zver, veľké mäsožravce, drop, ...)
Malú zver-  druhy s malým telesným rámcom, ktoré sa u nás strieľajú len (alebo prevažne) brokmi (napr. zajac, bažant, sluka, líška,...)
Z praktického a ochranárskeho hľadiska:
- celoročne chránené druhy
- druhy chránené najmä v čase rozmnožovania a s určeným časom lovu
- druhy bez určeného času lovu, ktoré sa smú loviť po celý rok
Ulovená alebo uhynutá zver patrí tomu užívateľovi poľovného práva, ktorý vykonáva v tom poľovnom revíri, v ktorom zver ulovil alebo v ňom uhynula. To však neplatí, ak postrelená alebo iným spôsobom poranená zver v jednom poľovnom revíri prebehla alebo preletela do iného poľovného revíru, prípadne na nepoľovné pozemky, ak sa podľa predpisu dohľadá. V takomto prípade patrí zver užívateľovi poľovného práva v revíri, v ktorom ju poranili.

12. Čo sú to záujmové kluby SPZ, ako vznikajú a kto ich riadi

Pri SPZ pracujú viaceré záujmové kluby. Z nich najvýznamnejšie kluby chovateľov jednotlivých plemien psov, ktorých činnosť riadi a usmerňuje kynologická rada SPZ, jej predseda je zároveň členom Rady a Prezídia SPZ.
- činnosť ostatných klubov riadia orgány takýchto klubov a v konečnom dôsledku za ňu zodpovedá predseda príslušnej odborovej komisie Rady SPZ. Intenzívnu činnosť vyvíja tiež Slovenský klub sokoliarov a Klub histórie slovenského poľovníctva.

13. Čo je to poľovná stráž, kto ju ustanovuje a aké má práva a povinnosti

Poľovnícka stráž – plní osobitné úlohy na úseku ochrany zveri. Užívateľ poľovného revíru je ju povinný ustanoviť na každých 500 ha výmery poľovného revíru. Členom môže byť len ten, kto má platný poľovný lístok a zbrojný preukaz. Člen má zo zákona postavenie verejného činiteľa. Poslaním je zabezpečovať ochranu poľovníctva. Je povinná pri výkone svojej funkcie nosiť služobný odznak so štátnym znakom.
Má oprávnenie:
- zadržať na zaistenie totožnosti osobu, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výkone práva poľovníctva pri čine, ktorý zákon o poľovníctve zakazuje, alebo osobu, ktorá bola pristihnutá v poľovnom revíri s poľovníckou výzbrojou, prípadne so strelnou zbraňou, ak nejde o osobu oprávnenú podľa osobitných predpisov nosiť zbraň i na poľovníckych pozemkoch.
- usmrcovať v poľovnom revíri psy, ktoré mimo vplyvu svojho vedúceho a vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšieho trvalo obývaného domu hľadajúceho alebo prenasledujúceho zver alebo sa k nej plazia. Toto oprávnenie sa nevzťahuje na psy ovčiarske, ak sa nevzdialia od stáda viac ako 200m, na psy poľovné, slepecké, zdravotnícke, vojenské a služobné, pokiaľ sa ako také dajú rozoznať a pokiaľ sa pri výkone služby alebo pri výcviku vzdialia z vplyvu svojho vedúceho len prechodne
- usmrcovať mačky potulujúce sa v poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200m od najbližšie trvalo obývaného domu alebo pokiaľ ich vo vzdialenosti kratšej ako 200 m pristihne pri pytliačení
- poľovať v revíri na zver, ktorú zákon pokladá za škodlivú a hubiť zvieratá škodlivé poľovníctvu (pytliačiace mačky, psy, v bažantniciach ježe, čo v súčastnosti nie je aktuálne). Vlastníkom psov a mačiek je zakázané nechať ich voľne behať v poľovnom revíri

14. Vydanie a odňatie veci podľa trestného poriadku

Uvedené ustanovenie trestného poriadku ukladá povinnosť tomu, kto má pri sebe dôležitú vec pre trestné konanie, aby ju na vyzvanie odovzdal súdu, prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo vyhľadávajúcemu orgánu.
- vec dôležitá pre trestné konanie – rôzne predmety (zbrane, strelivo, ulovená zver), listiny (zbrojný preukaz, poľovný lístok, povolenka na lov)
- výzva na vydanie veci môže mať formu písomnú alebo ústnu – sťažnosť proti nej nie je prípustná (ak by ju na výzvu nevydal, dopúšťa sa trestného konania)
Odňatie veci nastupuje spravidla vtedy, ak ten kto ju má pri sebe, odmietol ju na výzvu dobrovoľne vydať.
- na odňatie veci pri osobnej prehliadke nie je potrebný osobitný príkaz. Ak pominuli dôvody, pre ktoré bola vec odňatá a neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie, vráti sa tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá.

15. Kto riadi na Slovensku poľovníctvo

Štátnu správu na úseku poľovníctva vykonávajú tieto orgány štátnej správy:
- obvodný úrad, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
- krajský úrad, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
- Ministerstvo poľnohospodárstva SR
Obvodný úrad – prvostupňový orgán štátnej správy. Uznávanie poľovných revírov, schvaľovanie plánov poľovníckeho hospodárenia, lovu a výkon dozoru nad ich plnením.
Krajský úrad – druhostupňový orgán štátnej správy. Rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu prvostupňových orgánov štátnej správy. Organizovanie vyšších skúšok z poľovníctva a dozor nad výkonom funkcie prvostupňových orgánov.
MP SR- ústredný orgán štátnej správy. Vypracovávanie dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja poľovníctva, vydávanie vykonávacích predpisov k zákonu o poľovníctve. Organizuje a zabezpečuje vedecko výskumnú činnosť na úseku poľovníctva a aplikáciu jej výsledkov v praxi. Schvaľuje stanovy SPZ.
SPZ – sa zúčastňuje na riadení poľovníctva plnením konkrétnych úloh, ktoré mu vyplývajú zo zákona o poľovníctve. Organizovanie a vykonávanie skúšok z poľovníctva, organizovanie a riadenie poľovníckej kynológie, strelectva, sokoliarstva, organizovanie chovateľských prehliadok ulovenej zveri, vykonávanie veterinárnych opatrení a opatrení na zazverovanie revírov

16. Čo je to Jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok, Kto ho vydal a kto ho musí dodržiavať

Bol vydaný Výnosom MP SR č. 46/1994-100 zo dňa 23.3.1994

17. Ak upravuje zákon o zbraniach a strelive vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva

•48 Spoločné ustanovenia na vývoz, dovoz a prevoz zbrane a streliva
(1) každý, kto vyváža, dováža alebo vykonáva prevoz zbrane kategórie A,B alebo C streliva do týchto zbraní cez štátnu hranicu SR, je túto skutočnosť povinný oznámiť útvaru policajného zboru, ktorý vykonáva hraničnú kontrolu na hraničnom priechode a colnému úradu na colnom priechode SR. Zároveň je povinný predložiť zbrojný sprievodný list.
(2) každý, kto vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie A,B,C alebo strelivo do týchto zbraní, je povinný najmenej 5 pracovných dní pred dátumom ich predpokladaného vývozu oznámiť policajnému útvaru (okrem podnikateľa v rámci jeho podnikateľskej činnosti):
a) osobné údaje a číslo cestovného dokladu osoby, ktorá prepravu vykonáva
b) miesto, kam má byť zbraň alebo strelivo vyvezené
c) údaje o zbrani a strelive
d) hraničný priechod, cez ktorý sa vývoz a opätovný dovoz vykoná
e) údaje o dopravnom prostriedku
f) dátum predpokladaného vývozu a dovozu

18. Aké škody je povinný uhrádzať užívateľ poľovného revíru užívateľovi poľovných pozemkov v súvislosti s výkonom práva poľovníctva

Je povinný uhradiť škodu, ktorá v poľovnom revíri vznikla výkonom práva poľovníctva na poľovných pozemkoch alebo na poľnohospodárskych plodinách, na viničoch a na lesných porastoch. Je tiež povinný uhradiť škodu, ktorú na nich spôsobila úžitková zver. Neuhrádzajú sa škody spôsobené zverou na nepoľovných pozemkoch a viničoch neošetrených proti škodám, v neohradených ovocných a zeleninových záhradách, v kvetinových škôlkach, v stromoradiach, na ojedinelo rastúcich stromoch či na pozemkoch s vysoko cennými plodinami. Neuhradzujú sa ani škody, ktoré zver spôsobila na plodinách nezobratých z poľa v agrotechnických termínoch. Takisto sa nehradia škody na plodinách uskladnených na poľovných pozemkoch, ak sa neurobili opatrenia na zabránenie škôd.

19. Kárne konanie v SPZ

(1) členovi PZ, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v PZ a na nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže výbor PZ podľa miery zavinenia a ostatných okolností uložiť tieto druhy kárnych opatrení:
a) pokarhanie pred výborom PZ
b) dočasné obmedzenie lovu zveri v revíri na dobu 1-5rokov
c) zníženie podielu na VH PZ za bežný rok
(2) člen PZ, ktorý hrubo, alebo opätovne po predchádzajúcom uložení kárneho opatrenia výborom PZ porušil stanovy SPZ, stanovy OkO, interné predpisy, ... predpisy súvisiace s výkonom práva poľovníctva, alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči PZ, alebo konal v rozpore so záujmami PZ, môže byť vylúčený v PZ.
Rozhodnutie sa musí vypracovať písomne.

20. Vymenujte zakázané spôsoby lovu a vysvetlite ich dôvod

Zákon o poľovníctve zakazuje:
- loviť zver spôsobom, ktorý zbytočne trýzni, tráviť ju jedom, alebo usmrcovať plynom
- strieľať na raticovú zver brokmi a sekaným olovom alebo používať pri streľbe na ňu nábojnice s okrajovým zápalom alebo kratšie ako 40mm
- strieľať raticovú zver v čase núdze vo vzdialenosti 200m od kŕmidiel a soľníkov
- poľovať na zver okrem diviačej zveri, hlucháňov, tetrovov a slúk v noci, tj. hodinu po západe slnka až do hodiny pred východom slnka (neskôr bolo za dobrých podmienok povolené loviť aj medveďa, vlka, líšku, jazveca, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného)
- poľovať na raticovú zver na postriežke vo vzdialenosti do 100 m od hraníc poľovného revíru a na bažanty vo vzdialenosti do 200m od hraníc cudzej bažantnice
- chytať zver do ôk alebo na lep
- používať pri nadháňaní a poľovačke na zver umelé svetelné zdroje
- používať psy, okrem nízkonohých, na durenie (štvanie) zveri

21. Čo je povolenka na poľovačku, kto ju vydáva a ktoré údaje v nej musia byť uvedené

Povolenka na poľovačku- predpísané evidované tlačivo. Vydáva ju užívateľ poľovného revíru (oprávňuje poľovníka vstúpiť do tohto poľovného revíru so zbraňou určenou na výkon práva a poľovníctva). Musí v nej byť uvedený čas jej platnosti ako aj druhy zveri, jej pohlavie a vekové kategórie, ktorých lov sa povoľuje. Ulovenie zveri poľovník neodkladne zaznačí do povolenky. Je neprenosná na inú osobu.

22. Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k policajnému zboru, vojenskej, železničnej a mestskej či obecnej polícii

Držiteľ zbrojného preukazu je povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane.

23. Ako definuje poľovníctvo zákon o poľovníctve

Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na zveľaďovanie, ochranu a optimálne využitie genofondu zveri ako prírodného bohatstva SR. Je súčasťou tvorby, ochrany a využívania ŽP. Nesmie narušovať racionálne obhospodarovanie lesa a poľnohospodárskej pôdy.

24. Za akých podmienok môže poľovník v poľovnom revíry usmrtiť túlavé psy a mačky

Poľovnícka stráž má právomoc:
- usmrcovať v poľovnom revíri psy, ktoré mimo vplyvu svojho vedúceho a vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšieho trvalo obývaného domu hľadajúceho alebo prenasledujúceho zver alebo sa k nej plazia. Toto oprávnenie sa nevzťahuje na psy ovčiarske, ak sa nevzdialia od stáda viac ako 200m, na psy poľovné, slepecké, zdravotnícke, vojenské a služobné, pokiaľ sa ako také dajú rozoznať a pokiaľ sa pri výkone služby alebo pri výcviku vzdialia z vplyvu svojho vedúceho len prechodne
- usmrcovať mačky potulujúce sa v poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200m od najbližšie trvalo obývaného domu alebo pokiaľ ich vo vzdialenosti kratšej ako 200 m pristihne pri pytliačení

25. Bezpečnostné predpisy pri zaobchádzaní so strelnou zbraňou a strelivom, úschova zbraní

1. pušku držíme vždy tak, aby ústie nikdy nesmerovalo do priestoru, kde sú ľudia, psy alebo iné živé bytosti
2. Na spoločnej poľovačke nosíme zbraň mimo pohonu so sklopenými hlavňami, guľovnicu s otvoreným záverom
3. pri prekonávaní prekážky zbraň vybíjame
4. v aute musí byť zbraň vybitá, aj na poľovníckej chate, resp. pri obedňajšej prestávke na spoločnej poľovačke
5. strieľame len na zver, ktorú sme bezpečne identifikovali, dbáme na to, aby sme pri tom neohrozili iného účastníka spoločnej poľovačky.
6. na spoločnej poľovačke nikdy nestrieľame v smere, kde sú ľudia
7. každý honec a strelec prechádzajúci pohonom musí mať na sebe oranžovú signálnu vestu
8. ak na spoločnej poľovačke pernatá zver letí príliš nízko, radšej na ňu vôbec nestrieľame, alebo až smerom von z pohonu
9. pušku na poľovačke nesieme buď na pleci, alebo v ruku, vždy otočenú hlavňou nahor (iba keď sneží alebo prší, môžeme ju niesť otočenú ústiami hlavní k zemi)
10. strieľame smerom von z pohonu
11.nabitú zbraň máme vždy zaistenú
12. do zbrane používame len náboje takého kalibru a typu, pre aký je určená a odskúšaná
13. v byte uložíme osobitne pušku a osobitne záver, prípadne predpažbie a náboje tiež osobitne. Pušku nenechávame v chate ani aute.
13. pri cvičnej streľbe a streleckých pretekoch treba remene zo zbraní sňať. Mimo streľby musia byť zbrane vybité, hlavne sklopené, resp. závery otvorené.

26. Aplikácia a záväznosť veterinárnych predpisov pri výkone práva poľovníctva

Každý kto vykonáva právo poľovníctva, je povinný dôsledne dodržiavať veterinárne predpisy. Ich dodržiavanie má význam nielen pre samotnú zver, ale aj pre poľovníkov a tých, ktorí budú konzumovať potravu z ulovenej zveri alebo prichádzať s jej produktmi do styku. Môže sa predísť prenosu nebezpečných chorôb z nakazenej zveri na človeka.
- pozorovanie zveri pri pasení, odpočinku, pohybe
- každá uhynutá zver v poľovnom revíri sa musí ohlásiť poľovnému hospodárovi, ktorý zabezpečí jej odborné vyšetrenie
- človek sa musí vyvarovať priamemu dotyku so zverou podozrivou na chorobu
- ak sa nezistí choroba – odvoz do kafilérie alebo zakopať do zeme
- nie je dovolené konzumovať ulovenú zver bez toho, aby ju prehliadol odborník. Každý kus diviačej zveri musí byť vyšetrený na trichinelózu.
- v lokalite, v ktorej sa našla besnota – na odborné vyšetrenie poslať každú ulovenú alebo nájdenú usmrtenú líšku. Treba pozorovať aj správanie domácich zvierat – môžu prenášať besnotu na iné zvieratá a ľudí.

27. Trestný čin opilstva a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky

Uvedené ustanovenie plní preventívnu úlohu – je pohrozením pre tie osoby, ktoré by po použití alebo aplikácii návykovej látky sa priviedli do stavu nepríčetnosti hoci aj z nedbanlivosti a v tomto stave spáchali trestný čin, že budú za takéto konanie potrestané.

28. Čoho by ste sa dopustili, keby ste zastrelili bez povolenky vo vlastnom poľovníckom združení chovného jeleňa a aké by to malo pre vás následky

29. Držanie zbraní a streliva, nadobúdanie, evidovanie a úschova zbraní a streliva

Držaním zbrane a streliva sa rozumie oprávnenie prepravovať a mať pri sebe zbraň a strelivo iba v objektoch alebo na miestach určených v zbrojnom preukaze alebo hromadnom zbrojnom preukaze. Písomný súhlas sa nevyžaduje na zbrane a strelivo pri prepravovaná na opravy, vystavovanie, cvičnú streľbu, odovzdanie do úschovy atď. Zbraň a strelivo za účelom ich držania alebo nosenia možno nadobudnúť len na základe nákupného povolenia vydaného policajným útvarom. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla zbraň, je povinná do 5dní od jej nadobudnutia predložiť zbraň policajnému útvaru na jej zaevidovanie alebo úschovu. Policajný útvar zaeviduje zbraň, ktorá podlieha overovaniu, len vtedy, ak má výrobné číslo a je označená overovacou značkou alebo rovnocennou zahraničnou značkou. Ponechávať zbraň a strelivo v dopravnom prostriedku je zakázané. Úschova- v aute musí byť zbraň vybitá, aj na poľovníckej chate, resp. pri obedňajšej prestávke na spoločnej poľovačke. V byte má byť osobitne puška, záver, predpažbie a náboje. Pušku nenechávame v aute ani na chate.

30. Čo sú to tzv. vyhradené poľovné revíry, kto, na akom základe a na aké účely ich môže za takéto vyhlásiť

Vyhradený poľovný revír – zriaďuje ho podľa zákona MP SR po dohode s MŽP SR svojím rozhodnutím a to z dôvodu všeobecného záujmu, napr. za účelom skvalitnenia niektorých druhov zveri (alebo ich zachovania, výnimočnosti apod.)
- výkon práva poľovníctva vykonáva vo vyhradených poľovných revíroch MP SR, alebo ním poverená štátna organizácia

31. Postih za porušenie predpisov na úseku zbraní a streliva

32. Ako a podľa čoho sa určuje výška odplaty za postúpenie výkonu práva poľovníctva, kedy a komu sa uhrádza

- uhrádza sa vlastníkom poľovných pozemkov
- ak výmera pozemku nepresahuje 10ha vo vlastníctve fyzickej osoby, nájomné za tieto pozemky sa uhrádza príslušnému obecnému alebo mestskému úradu, v katastrálnom území, ktorého sa nachádzajú
- uhrádza sa 1x za rok do 15. februára príslušného roku
- výška nájomného sa stanovuje podľa sadzobníka Zákona o poľovníctve

33. Zadržanie podozrivej osoby

Trestný poriadok dáva každému právo zadržať osobu, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine, aby bolo páchateľovi zamedzené pokračovanie v páchaní trestnej činnosti (aby z miesta činu neušiel, aby sa zaistili jeho osobné údaje)
- kto vykonal zadržanie osoby, je povinný zadržaného odovzdať prokurátorovi, vyšetrovateľovi, vyhľadávajúcemu orgánu alebo policajnému orgánu
- zadržanie podozrivej osoby prichádza do úvahy aj pri výkone práva poľovníctva v súvislosti s podozrením páchania trestného činu pytliactva. Zadržanie bude aktuálne pri neoprávnenom love zveri, prenášaní ulovenej zveri ak je dôvodné podozrenie, že bola protiprávne ulovená a pod.

34. Ako upravuje zákon o poľovníctve a jeho vykonávacie vyhlášky ochranu poľovníctva

Ochrana poľovníctva – ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä nedostatkom potravy, škodlivými zásahmi ľudí, škodnou zverou a škodlivými zvieratami, chorobami a ochrana poľovníckych zariadení
- je zakázané na poľovných pozemkoch po celý rok vypaľovať kroviská, trávu, burinu a suché lístie, rúbať a vyrezávať stromy a kroviská
- zriaďovanie kŕmidiel, násypcov, zakladanie remízok, políčok pre zver
Užívatelia mechanizačných prostriedkov na kosbu krmovín sú povinný používať účinné plašidlá zveri na zabránenie škôd spôsobovaných na zveri v čase hniezdenia a kladenia mláďat pri kosbe krmovín. Užívatelia poľovných pozemkov sú povinný oznámiť to užívateľovi poľovného revíru aspoň 3dni pred začatím kosby. Tiež sú povinní oznámiť  čas a miesto, kde sa budú vykonávať v nočnom čase poľnohospodárske práce (aj pri použití chemických látok a prostriedkov)

35. Kto a z akých dôvodov môže vydať povolenie na odstrel poľovnej zveri v čase jej zákonnej ochrany

Ústredný orgán štátnej správy poľovníctva má právomoc meniť dobu i spôsoby lovu podľa požiadaviek praxe po dohode s MŽP SR a SPZ. Môže na vedecké účely povoliť lov zveri aj v čase jej ochrany. Na povolenie lovu vzácnych druhov zveri sa vyžaduje súhlas MŽP SR.

36. Zásady použitia zbrane v nutnej obrane

- na odvrátenie útoku – na nutnú obranu je oprávnený aj ten, na ktorého útok páchateľa bezprostredne nesmeruje
- útok páchateľa musí priamo hroziť alebo trvať. Útok priamo hroziaci je aj taký útok, ktorý má bezprostredne nastať. Pri ňom ochranca nemusí vyčkávať na to, že páchateľ začne útočiť ako prvý.
- ak páchateľ ukončil útok a pominula hrozba, že bude v útoku pokračovať, nutná obrana nie je prípustná
- musí byť primeraná útoku, môže byť však intenzívnejšia ako je útok páchateľa (aby mohla útok odvrátiť)
- musí smerovať len proti útočníkovi alebo útočníkom

37. Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva, kto a s kým ju uzatvára a kto ju schvaľuje

Vlastník poľovného revíru môže vykonávať právo poľovníctva sám, alebo ho môže dať zmluvou do nájmu poľovníckemu združeniu, prípadne inej právnickej alebo fyzickej osobe. Uzatvára sa medzi zmluvnými stranami písomnou formou na uznaný poľovný revír na dobu 10rokov. Výška nájomného je určená zákonom – určuje sa podľa sadzobníka. K platnosti zmluvy, jej zmene alebo predĺženiu je potrebný súhlas orgánu štátnej správy. Jedno PZ smie uzavrieť zmluvu len v jednom poľovnom revíri (neplatí pre právnické a fyzické osoby, ktoré nie sú PZ).

38. Ako upravuje zákon o poľovníctve dohľadávanie postrelenej zveri, ktorá prešla do cudzieho poľovného revíru

Zver patrí užívateľovi poľovného práva v revíri, v ktorom ju poranili. Pri dohľadávaní zveri treba o tom najprv upovedomiť poľovného hospodára a pri nepoľovných pozemkoch užívateľa pozemku, ktorý sa môže zúčastniť na dohľadávaní zveri. Ak zver uhynula na nepoľovných pozemkoch, pričom nemožno zistiť, z ktorého revíru pochádza, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.

39. Vyššie odborné skúšky z poľovníctva, kto sa môže na ne prihlásiť a kto ich organizuje

Organizuje ich Krajský úrad. Kto zloží vyššiu odbornú skúšku z poľovníctva môže zastávať funkciu poľovného hospodára.

40. Organizačné jednotky SPZ a ich orgány

Sídlo ústredia je v Bratislave. Štatutárnymi zástupcami SPZ sú prezident a tajomník. Volí ich snem SPZ.
Prezídium
Rada SPZ – je najvyšším orgánom SPZ medzi snemami
Dozorná rada SPZ – volí ju snem SPZ. Vykonáva kontrolnú činnosť v SPZ. Jej predsedu tiež volí snem SPZ. Jej súčasťou je aj kárny senát.
Okresná organizácia SPZ (OkO SPZ, RgO SPZ)- tvoria ju poľovnícke združenia okresu (regiónu) a členovia SPZ s trvalým bydliskom v obvode ich pôsobnosti. Najvyšším orgánom OkO SPZ je okresný (regionálny) snem.

41. Aké doklady musí mať poľovník, ak chce vstúpiť s poľovnou zbraňou do poľovného revíru, aké úkony musí vykonať pre legalizáciu pobytu v revíry a odstrelu zveri

- poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz zbrane, povolenka na poľovačku na príslušný druh zveri, musí sa zapísať do knihy návštev revíru
- mal by sa uistiť pred streľbou, že v smere predpokladanej streľby sa nik nenachádza

42. Čo urobíte ak poľovník - motorista, keď zrazíte a poraníte či zabijete na ceste autom napr. Srnčiu zver

43. Trestný čin nedovoleného ozbrojovania

1. kto bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému strelnú zbraň alebo ju prechováva potresce sa odňatím slobody až na 3mesiace alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci
2. kto bez povolenia:
a) sebe alebo inému zadováži alebo prechováva hromadne účinné zbrane (granát, výbušný systém) alebo súčiastky, ktoré sú na použitie takej zbrane nevyhnutne potrebné (trhavina, rozbušky) alebo,
b) hromadí, vyrába alebo sebe alebo inému zadovažuje zbrane, strelivo alebo výbušniny, potresce sa odňatím slobody až na 3roky
3. odňatím slobody na 1 až 5 rokov sa páchateľ potresce,
a) ak spácha čin uvedený v odseku 2 ako člen organizovanej skupiny
b) ak taký čin spácha vo väčšom rozsahu alebo
c) ak taký trestný čin spácha za brannej pohotovosti štátu.
Na spáchanie trestného činu nedovoleného ozbrojovania je potrebné úmyselné zavinenie.

44. Aké povinnosti má podľa Jednotného poľovníckeho a disciplinárneho poriadku poľovník pri ulovení trofejovej zveri na individuálnej poľovačke

Po skončení individuálnej poľovačky poľovník oznámi poľovníckemu hospodárovi alebo osobe, ktorú tým poveril, ulovenie zveri a trofejovú zver predloží na vizuálnu prehliadku - po ulovení trofejovej zveri je poľovník povinný trofej riadne ošetriť a pripraviť na chovateľskú prehliadku

 

Autor: studak, Zdroj: http://www.zones.sk/studentske-prace/biologia/5739-pravne-predpisy-na-useku-polovnictva/