Povinnosti poľovníka na poľovačke

Pozvanie na spoločnú poľovačku alebo individuálnu poľovačku je prejavom dôvery, preto je povinnosťou poľovníka, aby túto dôveru nezneužil. Bolo by nevhodné, keby si pozvaný hosť bez súhlasu štatutárnych zástupcov užívateľov poľovného revíru a bez súhlasu poľovného hospodára priviedol na poľovačku ďalšieho hosťa, hoci aj nepoľovníka. Hostitelia a vedúci preberajú za účastníkov poľovačky spoločenskú i právnu zodpovednosť, preto musia pred začiatkom poľovačky skontrolovať poľovné lístky a všetky zbrane.

Každá poľovačka je pre poľovníka sviatkom, a preto na ňu vždy chodíme primerane poľovnícky upravený. Ak nás pozvali na poľovačku a z osobných alebo pracovných dôvodov sa na nej nemôžeme zúčastniť, musíme sa včas ospravedlniť.

Na dohovorené miesto prídeme vždy presne a hneď sa prihlásime vedúcemu poľovačky. Účastníkom poľovačky, s ktorými sa ešte nepoznáme, sa predstavíme alebo požiadame hostiteľa, aby nás všetkým predstavil.

Poľovné zbrane musíme mať v bezchybnom stave a dodržiavame všetky bezpečnostné predpisy pri zaobchádzaní s nimi. Na miesto stretnutia ani na nástup pred začiatkom poľovačky nikdy neprichádzame s nabitou zbraňou. Brokové zbrane nosíme zlomené na ľavom pleci.

Pozorne vypočujeme všetky pokyny a informácie hostiteľov a vedúceho poľovačky o organizácii poľovačky a presne ich dodržiavame.

Pri spoločných poľovačkách zvyšujú slávnostnú atmosféru spoločné nástupy účastníkov poľovačky, prípadne trúbenie poľovníckych fanfár a signálov. Poľovnícki hostia a domáci poľovníci pred začiatkom spoločnej poľovačky zvyčajne nastupujú do jedného, prípadne aj do dvoch radov. V prvom rade na pravom krídle stoja zástupcovia hostiteľskej organizácie a poľovný hospodár. Naproti ním vo vzdialenosti 10 až 12 krokov čelom k poľovníkom stojí vedúci poľovačky a po jeho pravej ruke stoja ostatní účastníci poľovačky, teda zamestnanci, hájnici, honci, psovodi, nabíjači atď. Ak sú prítomný aj trubači, nastúpia v radoch poľovníkov a pomocníkov na konci vľavo. Po nástupe vystúpia na pokyn súčasne z radu poľovníkov a z radu pomocníkov proti sebe vedúci poľovačky a poľovný hospodár (alebo zástupca hostiteľskej organizácie), po štyroch krokoch sa zastavia, pozdravia a vedúci poľovačky hlási poľovnému hospodárovi, že poľovníci a pomocníci nastúpili na spoločnú poľovačku v určitom počte, zahlási počet prítomných, počet poľovne upotrebiteľných psov ap. Po vypočutí hlásenia poľovný hospodár poďakuje vedúcemu poľovačky podaním ruky, obaja pozdravia, poľovný hospodár urobí obrat vľavo vbok, predstaví vedúceho poľovačky a požiada prítomných, aby sa na poľovačke správali podľa jeho pokynov a dodržiavali bezpečnostné predpisy a pokyny pri streľbe a zaobchádzaní so strelnými zbraňami. Ak podrobné pokyny o poľovačke nemieni vydať sám, požiada o to vedúceho poľovačky, ktorý sa ujme slova a stručne, ale jasne vyhlási potrebné úpravy.

Na pokyn vedúceho poľovačky zatrúbia trubači signál „Pozor!“. Vedúci poľovačky alebo poľovný hospodár zaželá všetkým účastníkom úspešný lov a vyhlási poľovačku za otvorenú. Na jeho pokyn zatrúbia trubači signál „Začiatok poľovačky!“ a po odznení tohto signálu zatrúbia v pozore stojacim poľovníkom signál „Pohov!“. Potom sa všetci poľovníci aj pomocníci odoberú pod vedením vedúceho poľovačky na určené stanovištia.

Na poľovačke (po zaujatí určeného stanovišťa, nabití zbrane a nadviazaní kontaktu so susednými strelcami) nikdy nestrieľame na zver, ktorá je príliš ďaleko, ani na zver ktorá prišla na lepší dostrel susedovi. Je to nepoľovnícke, práve tak, ako prisvojovať si zver, ktorú po spoločných výstreloch zasiahne náš sused. Veľmi neslušné je hádať sa o strelenú zver, ktorú si náš sused či už právom alebo neprávom prisvojuje. Psa nepúšťame z remeňa bez pokynu vedúceho poľovačky, neposlušného psa, ktorý sa ťažko ovláda, na poľovačku neberieme.

Na určenom stanovišti sa správame ticho a pokojne, suseda nevyrušujeme zbytočným krikom a nevyčítame mu chybné výstrely. Je to nepoľovnícke a neslušné, čo platí aj o chválenkarení.

Vedúci poľovačky oznamuje koniec nadhánky dohovoreným znamením. Po skončení nadhánky treba akúkoľvek streľbu zastaviť, poľovné zbrane vybiť a odobrať sa najkratšou cestou na miesto stretnutia.