Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobená pri výkone poľovníctva

1. Význam strelectva z poľovníckeho a športového hľadiska

2. Druhy striel do guľových zbraní a jednotných striel do brokových zbraní, ich význam a použitie

Guľové strely – plášťové (zhotovené z plášťa a oloveného jadra, môžu byť celoplášťové, poloplášťové, trieštivé)
- olovené (do brokovníc) používajú sa v nevyhnutných prípadoch len pri streľbe na diviaky z mierne zahrdlených brokovín
Broky – môžu byť mäkké a tvrdé. Dnes sa vyrábajú už len tvrdé, lebo sú účinnejšie.

3. Popis guľovnice, brokovnice, kombinovanej zbrane, ich význam a praktické použitie

Guľovnica – je to dlhá zbraň, má hlaveň vnútri drážkovanú a strieľa sa z nich jedna strela (olovená alebo plášťová), môžu byť – jednohlavňová, dvoják (2hlavne vedľa seba), dvojáková kozlica (2guľové hlavne nad sebou), guľový troják (3 guľové hlavne)
Brokovnica – dlhá zbraň, ktorá má hlaveň s hladkými vývrtmi, strieľa sa z nich broková náplň. Môže byť: jednotka (jednohlavňová), dvoja (dve hlavne vedľa seba), broková kozlica (2guľové hlavne nad sebou), brokový troják (3guľové hlavne)
Kombinované zbrane – dlhé zbrane s hlavňami pre brokové i guľové náboje. Môžu byť:
- guľobrokovnica – s guľovou a brokovou hlavňou nad sebou
- kozlica – s guľovou a brokovou hlavňou nad sebou
- trojča – trojhlavňová puška, resp. kozlica s malokalibrovou hlavňou na strane
- trojačik – dvojka s malokalibrovou hlavňou nad brokovými hlavňami alebo pod nimi
- trojak – trojhlavňová puška s dvomi brokovými hlavňami, vedľa seba a s jednou guľovou hlavňou pod nimi alebo nad nimi
- dvojakový trojak – dvojak s brokovou hlavňou pod dvomi guľovými hlavňami
- štvorča – štvorhlavňová puška, trojak s malokalibrovou hlavňou navrchu

4. Výroba brokov a ich použitie podľa druhov lovenej zveri, dolety brokov

Broky sa lejú a lisujú z olova, v ktorom je primiešaný antimón a arzén. Označujeme ich číslami alebo priemerom v mm. V súčastnosti sa u nás upustilo od číslovania brokov a prešlo sa k ich jednoduchšiemu označovaniu, tj. k označeniu brokov v mm. V poľovníctve používame najčastejšie broky s priemerom od 2 do 5mm. Veľkosť brokov označujeme v mm a ich voľba závisí od veľkosti zveri, na ktorú chceme strieľať. Na jarabice, sluky, holuby používame broky s priemerom 2,5-3mm, na bažanty, divé kačice, králiky, zajace s priemerom 3-3,5mm, na zajace v zime s priemerom 3,5-4mm, na líšky, divé mačky, túlavé mačky a psov, divé husy a hlucháne s priemerom 4-4,5mm.

5. Popis brokového, guľového a malokalibrovkového náboja

Malokalibrovka – puška malého kalibru (5-6mm) na náboje s okrajovou zápalkou.
Guľový náboj – skladá sa z kovovej mosadznej nábojnice (na jej dne je nepriedušne vtlačená zápalka), z prachovej náplne a zo strely. Náboje do guľovníc sú označené dvoma číslami, napr. 8x57. náboje do zbraní so sklopnými hlavňami majú značku 8x57R – značí nábojnicu s okrajom, používanú v nábojoch do sklopených zbraní.
Brokový náboj – skladá sa z nábojnice a z náplne. Nábojnica sa skladá z papierovej rúrky a kovového dna, uprostred ktorého je nepriedušne umiestnená zápalka.

6. Zásady prvej pomoci pri otvorenej zlomenine dolnej končatiny

Ak presakuje krv v mieste zlomeniny cez odev, podľa všetkého sa bude jednať o otvorenú zlomeninu, ktorú musíme ošetriť, a preto ranu treba sprístupniť. Odev rozstrihneme, rozrežeme, poprípade roztrhneme. Pri použití ostrých nožníc alebo noža treba byť opatrný, aby sme nespôsobili ďalšie zranenie postihnutému a ani sebe.
Na vyčnievajúce úlomky kosti nikdy netlačíme!
Ranu musíme sterilne prekryť tak, aby sme zabránili ďalšiemu krvácaniu a prípadnej infekcii.

Na ošetrenie otvorenej zlomeniny použijeme:

- sterilnú gázu, ktorou prekryjeme krvácajúcu ranu
- vatu alebo sterilný vankúšik. Priložíme  ich na vrstvu gázy tak, aby prekrývali ranu s dostatočným presahom
- obväz, ktorým krytie s vatou alebo vankúšikom pevne zaistíme. Kontrolujeme prekrvenie poranenej končatiny.
- Poranenú časť znehybníme ako pri zatvorenej zlomenine
- Postihnutej osobe nepodávame tekutiny ani jedlo
- Zabezpečíme okamžitý prevoz postihnutej osoby do nemocnice

Ak kosť vyčnieva, pri ošetrení postupujeme nasledovne:

- môžeme použiť dva primerane veľké obväzy alebo čistú látku, ktorú zvinieme do požadovaného priemeru. Priemer obväzov (zvinutej látky) musí byť väčší, ako výška úlomku kosti
- obväzy uložíme po bokoch a pozdĺžne vyčnievajúcej kosti
- tretím obväzom upevníme obväzy k poranenej končatine. Obväzy uložené po bokoch vyčnievajúcej kosti nám zabezpečia to, že sterilné prekrytie rany nebude tlačiť  na vyčnievajúcu kosť
- poranenú časť znehybníme ako pri zatvorenej zlomenine
- postihnutej osobe nepodávame tekutiny ani jedlo
- zabezpečíme okamžitý prevoz postihnutej osoby do nemocnice

7. Rozdiel medzi zámkami a závermi, ich funkcia. Vymenujte základné druhy zámkov a uzáverov u guľových a brokových zbraní

Uzáver – zariadenie uzatvárajúce náboj v nábojovej komore. Na brokových a kombinovaných zbraniach bývajú tieto uzávery: Greenerov, Kerstenov, Purdeyov,.... Najbežnejší je Greenerov a najpevnejší je Purdeyov uzáver. Guľovnice sú vybavené valcovými uzávermi. Poznáme 2 systémy uzáverov: Mauserov a Manlicher- Schonaeurov.
Zámka s príslušenstvom – zámka je také zariadenie na brokovej i kombinovanej zbrani, v ktorom sa prostredníctvom pier alebo pružín prenáša náraz kohútika pomocou úderníka na zápalku. Zámkových systémov je veľa. Najznámejšie sú Hollandove, Blitzove a ansen- deleyove. Zámkové zariadenie má tieto súčiastky- spúšť, napínačik, poistky a výstražníky.
Spúšť – zariadenie, pomocou ktorého sa uvoľňuje bicie zariadenie na puške. Keď narazí na zápalku, vznieti v náboji prach a spôsobí výstrel. Rôzne pušky môžu mať jednu, dve, ba aj tri spúšte. Predná spúšť prislúcha k pravej hlavni, zadná k ľavej. Na ochranu spúšte a napinačika slúži spúšťový lúčik.
Napináčik – časť spúšťacieho mechanizmu, ktorá umožňuje ľahké stiahnutie spúšte. Býva len na guľovniciach a kombinovaných zbraniach s guľovou hlavňou.
Poistky – zariadenia, ktorými natiahnuté zámky zabezpečujeme pred náhodným spustením. Prevažne sa zaisťujú len spúšte. Poistky môžu byť samoisťujúce alebo mechanické. Lankasterky pokladáme za zaistené len vtedy, keď nemajú natiahnuté kohútiky.

8. Poskytnutie prvej pomoci pri hladkom priestrele dolnej končatiny

Musíme uplatniť protišokové opatrenia. Pacient má nastupujúci šok. Potrebné je však v tomto prípade zastavenie krvácania a to priamym tlakom na ranu a vyvýšením poranenej končatiny nad úroveň srdca. Priložíme sterilné krytie a tlakový obväz. Ak rana začína presakovať krvou prikladáme ďalšie obväzy, nikdy ich znova nerozbaľujeme a neodoberáme z rany. Postihnutého upokojujeme a zachovávame s ním kontakt. Kontrolujeme životné funkcie a privoláme RZP.

9. Popis a funkcia spúšte, poistky a napináčika poľovných zbraní a ich praktické použitie

Spúšť – uvoľňuje sa ňou bicí mechanizmus, ktorý sa naťahuje ručne alebo samočinne pri sklopení hlavne. Odpor spúšte je sila, ktorou treba na ňu pôsobiť aby sa uvoľnil bicí mechanizmus, podľa toho rozoznávame spúšť:
- citlivú – stačí malý tlak, nevhodná na spoločnú poľovačku
- jemnú a univerzálne upotrebiteľnú
- s dvojitým odporom – vhodná pre guľovnice
- tvrdú – kladúcu veľký odpor
Napináčik – zariadenie na spúšťovom mechanizme, ktoré umožňuje veľmi ľahké stiahnutie spúšte a tým aj maximálnu presnosť guľového výstrelu. Napináčik sa má natiahnuť tesne pred výstrelom. Jeho používanie na spoločnej poľovačke je neúčelné a nebezpečné, používa sa u individuálnej poľovačky na stojacu zver.
Poistka – zabezpečuje zbraň proti nežiaducemu výstrelu, môže byť mechanická alebo samočinná.

10. Montáž zameriavacích ďalekohľadov a ostatných meradiel na zbrane, ich výhody a nevýhody. Prednosti streľby za pomoci zameriavacích ďalekohľadov.

Zameriavacie (puškové) ďalekohľady – sú snímateľne upevnené na zbrani a určené na presné zameranie guľovou zbraňou i na väčšiu vzdialenosť, prípadne za šera. Majú fixné a variabilné zväčšenie (1,5- 20 násobné). Výhoda – strelec pri meraní spája len 3body (oko, zameriavací kríž a terč), zatiaľ čo pri meraní otvorenými meradlami 4body. Nevýhoda – na väčšiu vzdialenosť účinnosť streľby prudko klesá.
Kolimátor – optické mieridlo, vzhľadom pripomína malý puškový ďalekohľad, cieľ nezväčšuje, opatrený červeným svietiacim bodom, ktorý umožňuje rýchle namierenie.
Triedre – zväčšujú 4-12x, sú biokulárne

11. Kalibre brokových zbraní, technika streľby z brokovnice na stojacu, bežiacu a letiacu zver, chyby pri mierení. Zásady bezpečnosti pri streľbe brokovnicou.

Kalibre brokových zbraní – sa označujú počtom guliek odliatych z olova. Presne vypĺňajúcich svetlosť hlavne. Čím je väčšie číslo, tým je menší kaliber. Menšie broky sú účinnejšie. Brokovú náplň v náboji nazývame hromadnou strelou.
Technika streľby – zver sledujeme zo zameriavacou zbraňou s potrebným predsadením a vo vhodnom okamihu vystrelíme bez toho aby sme zastavili pohyb zbrane. Hodený alebo letmý výstrel – ak sa zver skryla zamierime na ňu s príslušným predsadením a hneď vystrelíme.
Chyby v mierení – brokovnicou sa neprejavia tak markantne ako pri guľovnici
Zásady bezpečnosti pri streľbe brokovnicou – pušku držíme tak, aby sme nemierili na ľudí, nestrieľame v smere, kde sú ľudia, pri prekonávaní prekážky vybijeme, v aute máme zbraň vybitú, strieľame smerom von z pohonu, účastníci pohonu majú mať oranžovú vestu, nabitú zbraň máme vždy zaistenú

12. Vlastnosti a technické parametre ďalekohľadov a zameriavacích ďalekohľadov

Výkonnosť ďalekohľadu – označuje sa dvoma číslami. Prvé číslo znamená zväčšenie, druhé priemer jeho objektívu.
Zorné pole – priemer kruhu, ktorý vidíme v zornom poli puškového ďalekohľadu na 100m, je tým väčšie, čím menšie je zväčšenie ďalekohľadu a čím je okulár väčší. Väčšie zorné pole – rýchlejšie zameranie na cieľ.
Svetelnosť – priemer objektívu v mm delíme zväčšením a výsledok umocníme na druhú.
Výkonnosť ďalekohľadu za šera – číslo zväčšenia umocníme na druhú, vynásobíme svetelnosťou a výsledok umocníme na druhú. Výkonnosť závisí od kvality použitých šošoviek, ich systému, tzv. antireflexnej, resp. tvrdiacej vrstvy.
Je dôležité aby zameriavacia osnova bola stabilná a pri otrasoch nemenila svoju polohu.

13. Prvá pomoc pri uštipnutí hadom a hmyzom

Uštipnutie hadom – je rozdiel či ide o uštipnutie užovkou (čo je len veľmi vzácne a bezproblémové) alebo o zmijou , ktorej uštipnutie je nebezpečnejšie, ale väčšinou nie smrteľné. V druhom (ale aj prvom) prípade pomáhajú studené obklady. Neodporúča sa ranu narezávať a vysávať. Sťahovací elastický obväz nad ranou (napr. na končatine)  je vhodný , ale len na krátku dobu, kým je postihnutý dopravený k lekárovi. Uštipnutie exotickým hadom pri lovoch v zahraničí môže byť smrteľné.
Uštipnutie hmyzom – (osou, sršňom, včelou) pomáhajú studené obklady a odstránenie žihadla, ak zostalo v rane. Veľmi nebezpečné môže byť uštipnutie pre alergikov, ktorí by mali preto zo sebou neustále nosiť potrebné lieky. Pri uštipnutí do oblasti okolo ústnej dutiny hrozia opuchy dýchacích ciest a následné udusenie. Vhodné je vyplachovanie úst studenou vodou, cucanie kociek ľadu a povytiahnutie opuchnutého jazyka, ak postihnutému zapadol. V kritických prípadoch sa musí urýchlenie vyhľadaný lekár.

14. Popis vyťahovača, vyhadzovača a výstražnika, ich význam

Vyťahovač – zariadenie brokovej, kombinovanej alebo guľovej zbrane so sklopenou hlavňou, ktoré pri otváraní vysunie o niekoľko mm náboj z nábojovej komory, aby sa dal ľahšie vytiahnuť.
Vyhadzovač – zariadenie, ktoré pri sklopení pušky vysunie nevystrelenú nábojnicu a po výstrele samočinne vymrští náboj z nábojovej komory.

15. Zásady streľby na zver stojacu pod svahom alebo nad svahom, vplyv prekážok na účinnosť poľovných zbraní

Pri strelbe strmo nahor alebo na dol vždy mierime trocha poniže miesta na tele zveri, ktoré chceme zasiahnuť. Aj silný bočný vietor treba brať pri mierení do úvahy.

16. Zásady poskytnutia prvej pomoci pri poranení chrbtice

Poranenie miechy v oblasti hrudníkovej alebo driekovej časti chrbtice:

Príznaky:
- nemožnosť pohybu s dolnými končatinami
- ochabnutosť dolných končatín
- necitlivosť ochrnutých častí tela

Poranenie chrbtice: príznaky prasknutého alebo zlomeného stavca:

Príznaky:
bolesť v oblasti krku alebo chrbta
citlivosť na dotyk v poranenej časti chrbtice
zmena v zakrivení chrbtice
zablokovanie chrbtice

Prvá pomoc, ak postihnutý je pri vedomí:
- postihnutého udržujeme v polohe, v akej sme ho našli - za predpokladov, ktoré sme už opísali
- postihnutému vysvetlíme, že nesmie otáčať hlavou, obracať sa a vstávať
- postihnutého upokojujeme
- pri rýchlej dostupnosti RZP stabilizujeme hlavu a krk postihnutého v neutrálnej polohe: kľakneme si za hlavu postihnutého tak, aby sme rukami mohli uchopiť hlavu postihnutého v oblasti uší - hlava, krk a chrbtica je v jednej osi
- ak na RZP budeme musieť čakať dlhšie, tak hlavu postihnutého obložíme z bokov, ak to poloha postihnutého umožňuje, zvinutými froté uterákmi, dekami alebo ťažšími predmetmi, ako napr. batožinou, taškami, ktoré môžeme naplniť napr. aj pieskom, jemným štrkom, zeminou, v horách hlavu môžeme obložiť kameňmi - na stranu dotyku s hlavou priložíme poskladané tričko alebo košeľu a pod.
- vyšetríme a ošetríme postihnutého
- zabezpečíme okamžité privolanie RZP
- postihnutého prikryjeme
- sledujeme zdravotný stav postihnutého
- pri premiestňovaní postihnutého doporučujeme použiť vystužené (pevné) nosidlá - dvere, širšiu dosku, podsúvacie nosidlá a pod. Na krátku vzdialenosť prenesieme postihnutého aj traja, je ale lepšie, ak sme viacerí – hlavu, krk, trup a nohy udržiavame počas premiestňovania v jednej myslenej priamke. Pri transporte postihnutého na nosidlách, ak predpokladáme poranenie krčnej chrbtice, musíme hlavu postihnutého fixovať k nosidlám napr. izolačnou páskou, lepiacou páskou cez čelo postihnutého a spodnú časť nosidiel.

Prvá pomoc, ak postihnutý je v bezvedomí:
- postihnutého udržujeme v polohe, v akej sme ho našli - za predpokladov, ktoré sme už opísali
- -pri rýchlej dostupnosti RZP stabilizujeme hlavu a krk postihnutého v neutrálnej polohe: kľakneme si za hlavu postihnutého tak, aby sme rukami mohli uchopiť hlavu postihnutého v oblasti uší - hlava, krk a chrbtica je v jednej osi
- ak na RZP budeme musieť čakať dlhšie, tak hlavu postihnutého obložíme z bokov, ak to poloha postihnutého umožňuje, zvinutými froté uterákmi, dekami alebo ťažšími predmetmi, ako napr. batožinou, taškami, ktoré môžeme naplniť napr. aj pieskom, jemným štrkom, zeminou, v horách hlavu môžeme obložiť kameňmi - na stranu dotyku s hlavou priložíme poskladané tričko alebo košeľu a pod.
- zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest predsunutím sánky, viď. téma umelé dýchanie z úst do úst. Dbáme na to, aby sme nezaklonili hlavu postihnutého.
- skontrolujeme dýchanie a činnosť srdca, v prípade zástavy začneme s oživovaním, viď. témy umelé dýchanie z úst do úst, nepriama masáž srdca, kardiopulmonálna resuscitácia
- ak sme sami a musíme postihnutú osobu opustiť na nevyhnutný čas (napr. privolanie RZP), postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku
- vyšetríme a ošetríme postihnutého
- zabezpečíme okamžité privolanie RZP
- postihnutého prikryjeme
- sledujeme zdravotný stav postihnutého
- pri premiestňovaní postihnutého postupujeme ako pri postihnutom pri vedomí

Vytvorenie a priloženie golierovej dlahy:
Golierová dlaha zvyšuje stabilitu hlavy, ale stabilizovanie hlavy postihnutého rukami záchrancu nenahrádza. Ak na odbornú pomoc budeme musieť čakať dlhšie, alebo ak budeme musieť postihnutého transportovať na nosidlách (nedostupný terén, veľká živelná pohroma a pod.), na stabilizáciu krčnej chrbtice môžeme použiť improvizovanú golierovú dlahu.
Noviny alebo časopis zložíme tak, aby ich dĺžka bola minimálne 45 centimetrov a šírka maximálne 10 centimetrov. Noviny omotáme trojrohou šatkou alebo inou vhodnou čistou tkaninou, napr. uterákom, tričkom s dlhým rukávom alebo košeľou tak, aby sme mohli dlahu po osadení uviazať okolo krku postihnutého. Takto pripravenú golierovú dlahu ohneme v rukách alebo na stehne. Postihnutému uvoľníme odev okolo krku. Stred golierovej dlahy položíme spredu na krk postihnutého, dlahu dávame pod bradu postihnutého, preto šírka golierovej dlahy nesmie byť viac ako 10 centimetrov. Golierovú dlahu opatrne ovinieme okolo krku postihnutého a vpredu uviažeme. Golierovú dlahu osádzame tak, aby postihnutý mohol bez problémov dýchať. Dýchanie postihnutého neustále sledujeme. Počas osádzania golierovej dlahy, a aj po osadení dlahy, druhý záchranca nepretržite stabilizuje hlavu postihnutého svojimi rukami, ktoré má priložené v oblasti uší postihnutého a hlavou postihnutého nehýbeme.

17. Kalibre guľových a brokových zbraní a ich využitie

Kaliber brokových zbraní sa označuje počtom guliek odliatych z 1 anglickej libry olova, presne vypĺňajúcich svetlosť hlavne. To znamená čím väčšie je číslo, tým menší je kaliber. V súčastnosti sa najviac uplatňujú brokové hlavne kalibru 12 a 16, menej 20. najviac brokov je v náboji kalibru 12 preto je najúčinnejší. Používa sa pri love sluky, holuba divého, straky, kačice, bažanta, králika, vrany, husi, líšky, túlavých psov a vlka.
Kaliber guľových zbraní sa u nás udáva ako dvojnásobok dvoch čísel, z ktorých prvé znamená priemer vývrtu hlavne v mm a druhé dĺžku nábojnice v mm. Používa sa na líšky, srnca, kamzíka, muflóna, daniela, jeleňa, diviaka, medveďa. V podstate rozlišujeme 3 druhy striel a to celoplášťové, poloplášťové a olovené.

18. Podmienky držby zbrane pre výkon práva poľovníctva, ako sa má zbraň prepravovať a ako nosiť

Pri držbe zbrane musí dotyčná osoba mať zbrojný preukaz. Zbraň by sa mala prepravovať v pevnom kufríku a na nosenie by mala mať remeň. V aute musí byť zbraň vybitá, tak isto aj pri prestávke a na chate. Zbraň v tomto prípade zavesíme alebo oprieme bezpečne tak, aby nespadla, prípadne ju nezhodil pes. Pušku na poľovačke nesieme buď na pleci (spravidla na ľavom), alebo v ruke, vždy však otočenú hlavňami nahor, nikdy nie vodorovne s ústiami smerujúcimi na osobu pre nami. Iba keď sneží alebo prší, môžeme ju niesť otočenú ústiami hlavní k zemi.

19. Zásady poskytnutia prvej pomoci pri strelnom poranení hornej končatiny

Treba zastaviť krvácanie, dať do stabilizačnej polohy a zavolať lekára, nikdy nevyťahovať guľku.

20. Popíšte kombinované zbrane a prednosti ich použitia v praxi

Majú brokovú aj guľovú hlaveň nad sebou a vedľa seba.

21. Čistenie údržba, konzervovanie a úschova poľovných zbraní

Zbrane čistíme po každom použití, aj keď sme z nej nevystrelili. Ak sme z nej strieľali, vyčistíme hlaveň najprv čistiacim olejom (pomocou kúdele alebo srsťovej kefky), potom použijeme podľa potreby aj mosadznú kefku a nakoniec konzervačný olej. Hlaveň vytrieme od komory smerom k ústiu. V byte uložíme osobitne pušku a osobitne uzáver, prípadne predpažbie a náboje. Chaty sa často vykrádajú, preto tam pušku nenechávame, ani v uzamknutom aute.

22. Prvá pomoc pri poruchách dýchania a pri zlyhávaní činnosti srdca

23. Rozdelenie poľovných zbraní, popíšte druhy pažieb a ich výhody a nevýhody

24. Zásady bezpečnosti pri individuálnych a spoločných poľovačkách na diviačiu zver, dolet strely z guľovnice a jednotnej strely z brokovnice

25. Prvá pomoc pri sériovej zlomenine rebier

- postihnutého umiestnime do polohy v polosede tak, aby poranená časť hrudníka bola nižšie – postihnutého v polosede mierne nakloníme na poranenú stranu hrudníka
- spevníme poranenú časť hrudníka – potrebujeme vystužiť nestabilnú časť hrudníka – môžeme poskladať časopis, resp. noviny po dĺžke na potrebnú šírku, priložíme ich na postihnuté miesto na hrudníku – hrudník vystužíme po jeho výške – elastickým ovínadlom obviažeme hrudník a zároveň prichytíme zložené noviny, resp. môžeme použiť trojrohé šatky na prichytenie výstuhy.
UPOZORNENIE: ovínadlo, resp. šatky doťahujeme s citom, nesmieme príliš stiahnuť hrudník, aby sme neobmedzili potrebný pohybový rozsah hrudníka.
- ak je dýchanie postihnutého nedostatočné, začneme vykonávať podporné umelé dýchanie z pľúc do pľúc
- ak je postihnutá osoba v bezvedomí, uložíme ju do stabilizovanej polohy na boku tak, aby ležala na poranenej časti hrudníka ( zdravá časť hrudníka je vyššie)
- pravidelne kontrolujeme celkový zdravotný stav postihnutej osoby
- ak postihnutú osobu treba premiestniť, použijeme nosidlá
- okamžite zabezpečíme RZP

26. Popíšte rozdiel medzi malokalibrovkou, guľovničkou a guľovnicou, ich použitie

27. Nebezpečné a ohrozené pásma pri streľbe brokovou a guľovou zbraňou

28. Zásady transportu poraneného pri jednotlivých druhoch poranenia

29. Poslanie poľovníckej športovej streľby, strelišta pre športovú streľbu, nebezpečný a ohrozený priestor

- podľa charakteru: súťaž jednotlivcov, družstiev, jednotlivcov aj družstiev
- disciplíny: oblúkové strelište, skeet a batéria, guľový trojboj, poľovnícky 10boj

30. Zásady bezpečnej úschovy zbraní

- pušku držíme vždy tak aby ústie hlavne nesmerovalo do priestoru, kde sú ľudia, psy alebo oné živé bytosti
- v aute, poľovníckej chate, obedňajšej prestávke musí byť zbraň vybitá
- v byte uložíme osve pušku, uzáver, predpažbie a náboje, puška musí byť vždy vybitá
- pušku nenechávame v aute ani na chate, kvôli možnosti odcudzenia
- zbraň prenášame v puzdre, ktoré ju chráni pred poškodením a znečistením

31. Zásady poskytnutie umelého dýchania

- uvoľnie dýchacích ciest – položíme postihnutého na chrbát a uvoľníme dýchacie cesty záklonom hlavy: - položíme jednu ruku na čelo, jemne zatlačíme, pričom súčasne ukazovákom a prostredníkom druhej ruky pridvihneme bradu tak, aby sa otvorili ústa postihnutého
- palec a ukazovák ruky položenej na čele sú pripravené na stlačenie nosa, ak sa rozhodneme zahájiť umelé dýchanie
- po 30 stlačeniach hrudníka pokračujeme umelým dýchaním v pomere 30:2
- opäť uvoľníme dýchacie cesty súčasným záklonom hlavy a pridvihnutím brady
- palcom a ukazovákom ruky, ktorá je položená na čele pacienta stlačíme mäkkú časť nosa
- stále pridržiavame bradu tak, aby sme umožnili ústam pacienta otvoriť sa
- normálne sa nadýchneme a perami nepriedušne obopneme ústa postihnutého
- neprerušovane vdýchneme do úst postihnutého, pričom sledujeme, či sa mu dvíha hrudník (objem vdychovaného vzduchu má byť 500 až 600 ml)
- vdych z úst do úst trvá približne 1s
- udržujeme hlavu v záklone aj pridvihnutú bradu, zdvihneme sa a sledujeme, či hrudník klesá a postihnutý vydýchne
- znovu sa normálne nadýchneme a zopakujeme umelý vdych
- po vykonaní druhého umelého vdychu ihneď položíme ruky na hrudník a znovu stláčame 30 krát
- pokiaľ sme dvaja, jeden záchranár vykonáva masáž srdca, druhý umelé dýchanie.

32. Popíšte hlavne guľových a brokových zbraní

Guľovnice – jednohlavňová, dvojak, guľová kozlica, guľový trojak
Brokovnice – jednotka, dvojka, broková kozlica, brokový trojak
Druhy hlavní:
- s hladkým vývrtom – na streľbu s brokmi
- s drážkovým vývrtom – guľová, malokalibrová hlaveň
- s kombinovaným vývrtom – je hladká hlaveň s drážkovaním na konci

33. Poskytnutie prvej pomoci pri priestrele hornej končatiny s poranením kosti

34. Popíšte konštrukciu guľového, brokového a malokalibrovkového náboja

Guľový náboj – zápalka, drážka, náplň, nábojnica, strela
Brokový náboj – brokový náboj s hromadnou strelou, zápalka, dno nábojnice, kovanie nábojnice, prachová náplň, prachová krytka, plstená zátka, krytka pod broky, hromadná strela, plášť nábojníc, hviezdicový uzáver
Malokalibrový náboj – okrajový zápal, plechová náplň, nábojnica, strela

35. Zásady bezpečnosti pri spoločných poľovačkách na malú zver

- zbraň nosíme mimo pohonu so sklopenými hlavňami, guľovnice s otvoreným uzáverom
- pri prekonávaní prekážok zbraň vybíjame

36. Prvá pomoc pri strelnom poranení dolnej končatiny s následným krvácaním z tepny a žily

Pri strelných alebo bodných ranách je veľmi dôležité čo najskôr zastaviť krvácanie. Krvácanie z končatín zastavíme tak, že ranu zakryjeme hrubou vrstvou sterilnej gázy a stlačíme elastickým obväzom. Vhodné je končatinu znehybniť a uložiť do zvýšenej polohy. Ak poruke nemáme gázu, použijeme aj vlastný odev. Ak silne strieka krv z prerušenej tepny, snažíme sa krvácenie zastaviť škrtiacim obväzom nad ranou (smerom k srdcu – už sa veľmi nepoužíva), stlačením tepny rukou, prstom apod., aby nedošlo k priveľkej strate krvi. Poraneného čo najskôr dopravíme k lekárovi. Ak stratil veľa krvi, možno mu dať autotransfúziu tak, že mu zdvihneme končatiny do zvislej polohy, aby krv z nich stiekla do trupu.

37. Rozptyl a krytie, ako ich vyjadrujeme, korekcia

Výkonnosť brokovnice posudzujeme podľa toho, ako husto a koľko brokov dopadne na plochu terča v určitej vzdialenosti. Krytie brokovej hlavne – počet brokov, ktoré zasiahnu určitú plochu na terči. Pri brokovniciach sa udáva krytie v %. Krytie vypočítame ako počet priestrelov v terči delený počtom brokov v náboji krát 100. Výkonnosť guľovnice závisí predovšetkým od veľkosti rozptylu. Rozptyl guľovníc (krytie guľovej zbrane) – posudzuje sa podľa priemeru kruhu, opísaného kolo 5-6 najlepších zásahov pušky, upravenej a zamierenej na ten istý bod vo vzdialenosti 100m. optimálne je keď priemer kruhu nepresahuje 3-6cm.
Korekcia – výkonnosť a účinnosť brokovnice sú závislé aj od kvality nábojov, zahrdlenia hlavní a kalibru.
Guľovnica – výšková odchýlka, kolísanie začiatočnej rýchlosti strely
- šírkové odchýlky – nesymetrické rozloženie hmotnosti zbrane, naklonenie zbrane pri zalícení
- príčinou výškových i šírkových odchýliek býva nerovnaké zamierenie, chvenie hlavne pri výstrele, kolísanie poveternostných podmienok
Tieto vplyvy by sme mali obmedziť na minimum.

38. Druhy mieridiel na poľovníckych zbraniach, technika streľby brokovou a guľovou zbraňou

Mieridlá – otvorené (mechanické) cieľnik a muška, resp. len muška a vodiaca plošinka
- optické
- dioptrický cieľnik – je za cieľnikom bližšie k oku strelca. Má malý kruhový otvor, cez ktorý sa cieľnik a muška vynímajú ostrejšie – presnejšia streľba je z guľovnice.
Technika streľby z brokovnice:
- najlepšie zásahy sa dosahujú pri streľbe max. na 35m
-streľba je ľahšia ako z guľovnice, mieridlom je len muška na konci hlavne. Cieľ s hromadnou strelou so značne rozptýleným hlukom brokov dá ľahšie zasiahnuť.
- z brokovnice sa má najlepšie mieriť tak, aby zámernica (spojnica oka, mušky a cieľa) prechádzala 3-5mm nad vrcholom hlavy záveru – baskuly zbrane
- používa sa prevažne na odstrel bežiacej malej srstnatej zveri alebo letiacej pernatej zveri. Treba preto správne predsadzovať.
Technika streľby guľovou zbraňou:
- vo všeobecnosti platia rovnaké zásady ako pri brokovnici
- je podstatne ťažšia ako z brokovnice, ide o streľbu s nábojmi s jedinou strelou na pomerne veľké vzdialenosti.
- pri správnom mierení majú obe mechanické mieridlá splývať s okom (muška a cieľnik) a s cieľovým bodom vytvárať zámernicu.

39. Technika streľby z guľovej zbrane na stojacu a bežiacu zver a poľovnícke vzdialenosti pri streľbe na zver

Na stojacu zver – veľkou výhodou je keď si môžeme oprieť lakte o kolená (pri streľbe posediačky), alebo o koleno oprieme aspoň lakeť tej ruky, ktorou držíme predpažbie (pri streľbe klačíme na druhom kolene, resp. už sedíme na päte) alebo si pušku podoprieme odspodu (napr. o predprseň posedu), prípadne zo strany (napr. o kmeň stromu). Medzi opierkou a zbraňou však musí byť nejaký mäkký, pružný predmet, prípadne zaujmeme ležiacu polohu.
- výhodné je mať 3 opory
- pri mierení otvorenými mieridlami je dôležité, aby bola muška umiestnená presne v uprostred v cieľniku a hore zarovnaná s jeho hornou hranou.
- pri mierení puškovým ďalekohľadom dbáme o to, aby sme videli cez kruhové zorné pole bez zatienenia na okraji a nemali oko príliš blízko okulára, lebo ďalekohľad by nás mohol pri spätnom náraze zbrane poraniť (je vhodné mať na okulári gumený nadstavec)
Na bežiacu zver – musíme predsadzovať, teda mieriť v smere pohybu pred miesto, kde chceme zásah umiestniť. Veľkosť predsadenia závisí od rýchlosti bežiacej zveri, vzdialenosti a rýchlosti strely, pri streľbe guľovnicou je vždy menšia ako pri streľbe z brokovnice, lebo broky i jednotná strela letia oveľa pomalšie.
Vzdialenosti – na prežúvavú zver strieľame len keď stojí v primeranej vzdialenosti. Na srnca a muflóna cca 100m (s použitím puškohľadu asi 140m). Na dospelú jeleniu a danieliu zver do 140m (s puškovým ďalekohľadom do 200m), na bežiacu zver strieľame do vzdialenosti 100m.

40. Skúšanie poľovníckych zbraní (overovacie značky)  

Úradné skúšanie zbraní vykonávajú skúšobne zbraní. Skúšobne zbraní v jednotlivých štátoch majú svoje overovacie značky, ktorými sa označia doma vyrobené zbrane. Účelom je otestovať funkčnosť a technický stav zbrane, a tak zaistiť bezpečnosť strelca a jeho blízkeho okolia pri jej používaní. Zbraň musíme preskúmať po každom väčšom zásahu do nej, pri poškodení a u nás vždy po 15 rokoch (brokovnica) respektíve po 20 rokoch (guľovnica a kombinovaná zbraň), čo je veľmi náročný štandard.
Používajú sa náboje s väčšou prachovou náplňou než je bežné, tzv. tormentačné. Úradná skúšobňa zbraní pre SR je v Dubnici nad Váhom.

41. Popíšte malokalibrovku a účel jej použitia

Malokalibrovka je dlhá poľovná alebo športová zbraň malého kalibru 5,6mm náboje s okrajovým zápalom. Určená je najmä na výcvik v guľovej streľbe a na preteky. V poľovníctve je vhodná na lov malej srstnatej a pernatej zveri.
- môže byť jednovýstrelová, opakovacia alebo samonabíjacia – automatická
- športové malokalibrovky sa delia podľa použitia, druhu a spôsobu pretekov na ľubovoľné a štandardné
- na odstrel malej dravej zveri v čase ochrany tzv. úžitkovej zveri sa používa aj špeciálne prispôsobená malokalibrovková hlaveň, ktorú možno vkladať do brokových hlavní a v čase potreby ju použiť na streľbu
- nie sú vhodné na odsteľ hlucháňov či inej väčšej zveri
- najznámejšie malokalibrovky sú Winchester, Mauser a Walter
- v poľovníctve a v cvičnej streľbe sa malokalibrovky používajú najmä pre ich malú hmotnosť, presnosť streľby, cenovú prístupnosť a malé náklady na strelivo

42. Poľovnícka výstroj, príslušenstvo a pomôcky

Výstroj – čistiace potreby, čistiaci a konzervačný olej, handričky, kúdeľ, prípadne vata a ľanový olej alebo iný prípravok na ošetrenie pažby, dlhá strelecká palica ako opierka na guľovú zbraň, ale aj nábojové pásy na brokové náboje
Príslušenstvo zbrane – remeň na nosenie, chránič ústia hlavne, puzdro na zbraň alebo pevný kufrík, vreckové zasúvacie zásobníky, kožené šnurovacie puzdro na pätu pažby, vkladacie guľovničkové alebo guľovnicové hlavne do brokovej hlavne, montáž na zameriavací ďalekohľad, prípadne na kolimátor.

43. Zásady poskytnutia prvej pomoci pri uhryznutí psom, líškou a inou zverou

Pri pohryzení vzniká bodná rana, resp. tržná rana a hrozí infekcia (najmä besnota a tetanus) a silné krvácanie.
Ak sa pri pohryznutí poruší koža, treba okamžite ranu vyčistiť:
- pri slabom pohryznutí ranu vyčistíme mydlom a čistou vodou, ranu namydlíme a opláchneme prúdom čistej vody, toto opakujeme aspoň 5 minút a viac
- pri silnom pohryznutí postihnutému poskytujeme pomoc ako pri prudkom vonkajšom krvácaní
- zastavíme krvácanie
- zamedzíme v maximálnej miere riziku infekcie
- zabezpečíme RZP, alebo prevoz postihnutého do nemocnice osobným autom

44. Na čo treba prihliadať pri kúpe a výbere brokovej a guľovej zbrane z hľadiska ich využitia

45. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na streleckých podujatiach

Na každom streleckom podujatí, je potrebné zabezpečiť lekársky dozor. Či už lekára, zdravotný personál alebo na streleckých súťažiach pre prípad zranenia RZP.

Autor: studak, Zdroj: http://www.zones.sk/studentske-prace/biologia/5740-polovnicke-strelectvo-a-prva-pomoc/