Poľovnícka morálka

Poľovníckou morálkou a etikou rozumieme súhrn zásada správania sa poľovníkov v prírode a k zveri, rovnako ako aj vzťahy medzi poľovníkmi. Vyvinuli sa v závislosti od výrobných prostriedkov a z niekdajšieho lovca vytvorili disciplinovaného poľovníka. Poľovníci by pri poľovačkách a vzájomných stretnutiach mali dodržiavať určité zvyky a obyčaje a ich zachovávanie musí byť ukážkou kultúrnosti každého poľovníka.

Okrem povinnosti dodržiavať zákon a príslušné predpisy o poľovníctve, o ochrane prírody, stanovy poľovníckeho zväzu a rôzne poľovnícke poriadky a stanovy musí poľovník dôkladne poznať poľovnú zver, jej spôsob života, chov, ochranu a spôsoby lovu, zásady poľovníckeho strelectva, musí poznať a správne používať poľovnícke názvoslovie, zvyky a obyčaje.

Každý poľovník by mal zachovávať tieto zásady:

1. Poľovník je predovšetkým ochrancom a chovateľom poľovnej zveri, preto neľutuje námahy a náklady, aby jej najmä v čase núdze uľahčil život

2. Strieľa vždy uvážene, pričom rešpektuje odborné chovateľské hľadiská

3. Poľuje najhumánnejším spôsobom, aby sa zver čo najmenej trápila

4. Nikdy nestrieľa na zver, ktorú bezpečne nespoznal a zreteľne nevidel

5. Strieľa iba na vzdialenosť, ktorá je primeraná jeho oku a zbrani

6. Pri streľbe a pri zaobchádzaní so zbraňou vždy dodržiava zásady bezpečnosti

7. Pri poranení zveri – najmä raticovej – spoľahlivo označí nástrel zálomkom a postará sa o bezpečné dohľadanie poranenej zveri. Ak zver prešla do susedného revíru, vždy požiada o súhlas a spoluprácu pri jej dohľadaní poľovného hospodára alebo štatutárneho zástupcu tohto revíru

8. Dohľadanú zver odborne ošetrí a postará sa o jej odvoz

9. Pri spoločných poľovačkách sa dôsledne riadi pokynmi vedúceho poľovačky, dodržiava bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní so strelnou zbraňou, ako aj všetky poľovnícke predpisy o zaobchádzaní so strelnou zbraňou, ako aj všetky poľovnícke pravidlá a zvyky. Nestrieľa na zajace na ležisku alebo na pernatú zver na zemi a na vode, nevystrelí na zver, ktorú má na lepší dostrel sused ap.

10. Na poľovačke sa správa vždy disciplinovane, skromne a nesebecky, s ulovenou zverou zaobchádza šetrne a s úctou. (Nikdy ju napr. ani mŕtvu neprekračuje, nehádže ju na zem ap. Nepoužíva hrubé výrazy a dôsledne dodržiava správne poľovnícke názvoslovie.)

Na živočíšstvo sa treba pozerať ako na súčasť nášho prírodného bohatstva, a podľa toho s ním aj hospodáriť.

Na raticovú zver by sa malo poľovať len individuálnym spôsobom lovu, a to posliedkou alebo postriežkou, a vždy iba guľovnicou. Strieľať na raticovú zver bokmi je zakázané.

Pre nočné poľovačky (postriežky) na diviaky platí že možno poľovať na ne iba za jasných mesačných nocí, a to 3 dni pred a 3 dni po kulminácii splnu mesiaca, vždy len s kvalitným puškohľadom. Zver môže strieľať len majiteľ poľovného lístka ktorý má na danú zver aj povolenku od štatutárneho zástupcu združenia alebo od poľovného hospodára. V povolení sa uvádza druh poľovnej zveri a veková trieda jedinca, ktorý sa povoľuje na odstrel.