Plán lovu chovu zveri

Poľovníctvo ako také odvetvie poľnohospodárskej a lesnej výroby podlieha plánovitému riadeniu. V poľovníctve , ako v ostatných odvetviach národného hospodárstva, poznáme krátkodobé (ročné) a výhľadové (dlhodobé).

Poľovnícke plány sa musia zostavovať tak, aby v súlade so záujmami poľovného a lesného hospodárstva zabezpečili sústavné zveľaďovanie poľovníctva, zušľachťovanie zveri a zvyšovanie jej stavov, ako to dovoľuje účinnosť revíru. Úlohou poľovníctva je okrem iného produkcia na konzumovanie, konzervárenské spracovanie, produkcia surovín (kožiek, kožušín) pre priemysel a chytanie živej zveri na vývoz. Z toho vidieť, že plány v poľovníctve musia byť reálne, lebo na ne nadväzujú plány v celom hospodárstve.

Základnou plánovacou jednotkou je poľovný revír, pre ktorý je užívateľ povinný zostavovať plány každý rok.

Sú to najmä tieto plány:

a) Plán chovu a lovu zveri I. Tento plán sa okrem úpravy početného stavu usiluje dosiahnuť vhodný pomer pohlavia, správne rozvrstvenie vekových tried a optimálny lov raticovej zveri.

b) Plán lovu a chovu II. Ide vlastne o plán chovu a lovu hlavných druhov malej úžitkovej zveri. Tento plán súčasne určuje dodávky diviny na verejné zásobovanie a dodávky živej zveri

c) Plán zazverovania III. Zahŕňa vzácne druhy zveri (drop, morka divá, kury lesné)

d) Plán poplatkového odstrelu zveri. Týka sa predovšetkým revírov štátnych organizácií, ale aj revírov, kde sa cudzincom povoľuje odstrel zveri. S týmto plánom súvisí aj zakladanie zverníc, bažantíc, kačičiarni atď.

f) Plán zlepšovania životného prostredia zveri. Ide o zakladanie remízok, obnovu a meliorácie lesných lúk a políčok, zakladanie a udržiavanie studničiek a napájadiel pre zver.

g) Plán poľovníckych zariadení. Týka sa výstavby a údržby kŕmidiel, zásobníkov, násypcov, soľníkov, liahni, elektrických kvočiarní, odchovní, voliér, chát, chodníčkov , posedov, chytacích zariadení, lapákov na škodlivú zver atď.

h) Plán chovu, držania a výcviku poľovne upotrebiteľných psov

i) Plán ostatnej činnosti poľovníckych združení sa týka úseku osvety a propagácie pomoci poľnému a lesnému hospodárstvu.

j) Plán potrieb. Tento plán zahŕňa stavebné materiály, sadenice, osivá, hnojivá, asanačné prostriedky, krmivá získané svojpomocne atď.

k) Finančný plán je finančným vyjadrením celej poľovníckej činnosti revíru. Poľovné združenie musí viesť aj:

- záznam o odstrele a chytaní zveri, kde sa zapisuje všetka ulovená úžitková i škodlivá zver vrátane uhynutej

- záznam o tom, komu a aké množstvo diviny alebo živej zveri dodal alebo predal

- evidenčné záznamy o viacnásobnom sčitovaní zveri v zimnom období

- evidenciu inventára a zásob

- účtovné záznamy

Všetky štatistické údaje treba viesť presne, lebo ich zhodnocovanie za viac rokov umožňuje sledovať zmeny v stavoch zveri, vzťahy a zákonitosti v prírodnom prostredí.