Otázky a odpovede k predmetu: Poľovnícka osveta - Kategória otázok: M1

Kategória otázok: M1: Poľovnícka osveta

V dokumente vidíme otázky so správnymi odpoveďami.

 

Čo je poľovníckou trofejou zo zajaca?

fúzy

 

Pred otvorením spoločnej poľovačky som povinný predložiť poľovný lístok:

na vyzvanie vedúceho poľovačky

 

Všetci účastníci spoločnej poľovačky sú povinní rešpektovať pokyny a povely:

vedúceho poľovačky

 

Alkoholické nápoje je možné používať pri poľovačke

nikdy

 

Správny názov prvého jelenieho parožia je:

ihličiak

 

Správny názov samca diviaka lesného je:

kanec

 

Zálomok, tzv. posledný hryz, ktorý vsunie lovec lícom hore a ulomeným koncom do papule zveri sa používa u:

všetkých druhov raticovej zveri samčieho i samičieho pohlavia

 

Chvost u diviaka sa v poľovníckej reči nazýva:

pierko

 

Jednotná poľovnícka organizácia Československá myslivecká jednota (ČSMJ) bola založená:

1923

 

Kto zodpovedá za dodržanie hygienických a veterinárnych požiadaviek od ulovenia zveri do spracovania alebo dodania odberateľovi:

užívateľ poľovného revíru

 

Chovateľské prehliadky slúžia:

k posúdeniu chovnej hodnoty a správnosti odstrelu

 

Prvá medzinárodná výstava trofejí sa konala:

v Berlíne, 1937

 

Pri preparácii lebiek trofejovej zveri je nasledujúci postup:

odkrvenie, varenie, odmastenie, bielenie

 

Rozštvrtením úlovku rozumieme:

stiahnutie kože a oddelenie jednotlivých časti zveriny

 

Kvalitu zveriny zvýšime tzv. „dozrievaním“, čo znamená:

vychladnutie v koži vo zvislej polohe

 

Hubertku nájdeme v srdci:

jelenej, danilej, srnčej a diviačej zveri

 

Paletky majú:

len sluka

 

Na výrade sa zver ukladá v poradí:

podľa veľkosti a v poradí srstnatá a pernatá

 

Posledný hryz je:

posledná pocta ulovenej zveri – vetvička (zálomok) do papule

 

Za ulovenie raticovej zveri a šeliem strelec dostane:

zálomok

 

Poľovnícke právo je:

staré právo lovca na jedlé vnútornosti ulovenej zveri

 

Čo je to poľovnícka výstroj:

poľovnícke oblečenie a ostatné poľovníkove potreby okrem zbrane

 

Aký je rozdiel medzi výradom a zoradením zveri?

výrad sa robí po skončení poľovačky a zoradenie zveri po každom pohone

 

Poľovnícku evidenciu a štatistiku za poľovný revír vedie a spracováva:

poľovnícky hospodár

 

Kto schvaľuje plány chovu a lovu I. a II. a aká je ich záväznosť?

obvodný lesný úrad a plány sú záväzné

 

Prvá celoslovenská poľovnícka organizácia (LOS - Lovecký ochranný spolok) vznikol v roku a zakladateľom bol:

1920 generál MUDr. J. Červíček

 

Ďurišov zákon č. 225/47 Zb. znamenal:

zľudovenie poľovníctva, poľovný revír si mohla prenajať len poľovnícka spoločnosť nie jednotlivec

 

Zákon č. 23/1962 Zb. :

právo poľovníctva oddelil od vlastníctva pozemkov a prisúdil ho socialistickým organizáciám

 

Slovenský poľovnícky zväz vznikol na základe:

ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o federatívnom usporiadaní Československa

 

Čo je to poľovnícka reč?

reč, ktorú používajú poľovníci medzi sebou

 

Aké funkcie plní poľovníctvo?

ochranársku, ekologickú, kultúrnu, rekreačnú, produkčnú, komerčnú

 

Aký je význam poľovníctva v medzinárodnom merítku?

poplatkový odstrel zveri, odchyt a export živej zveri

 

Partnerom poľovníkov na úseku ochrany prírody je od roku:

1981 Ústredie ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši

 

Pre poľovníctvo je veľmi dôležitý zákon č. 543/2004 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Životné prostredie definuje ako:

súhrn všetkých prírodných i umelých zložiek prostredia, ktoré nás obklopujú

 

Medzi prírodné zložky životného prostredia patria:

pôdny substrát, voda, vzduch, rastliny, živočíchy

 

Medzi umelé zložky životného prostredia patria:

všetko, čo vytvoril človek

 

Zvláštnou zložkou životného prostredia je sociálna zložka – ide o vzťahy napr.:

človek – príroda, životné prostredie (spoločenstvo) poľovnej zveri

 

Poľovnícka morálka je:

súhrn zásad upravujúci vzťah poľovníka k spoločnosti i medzi poľovníkmi navzájom

 

Poľovnícke povely, signály a fanfáry sú:

pomôcka na udržanie poriadku a správneho vedenia poľovačiek

 

Pri otváraní veľkých poľovačiek sa používajú:

lesné rohy

 

Lesničiar nosí lesnicu na primerane dlhom remienku na:

pravej strane prevesenú cez pravé plece s nátrubkom hore, aby ju mohol použiť kedykoľvek

 

Úctu k ulovenej raticovej zveri vzdávame:

zálomkom tzv. posledným hryzom

 

Pasovanie za lovca sa robí:

ak ide o prvú ulovenú zver poľovníka, spravidla pri každom druhu

 

Poľovníctvo dáva prednosť:

ochranárskym a ekologickým požiadavkám

 

Životné prostredie zveri je potrebné:

chrániť, zveľaďovať a zachovávať v optimálnom stave

 

Vysoká úroveň poľovníctva našla svoj odraz:

v odbornej literatúre

 

Poľovníci by mali študovať odbornú literatúru pre:

získavanie poznatkov a následne ich prenášať do praxe

 

Medzi odbornú literatúru patria:

Základy poľovníctva, Poľovníctvo 1. a 2., poľovnícke časopisy

 

Práca s mládežou má význam pre:

vedenie detí od malička k láske k prírode a k poľovnej zveri

 

Zálomok sa vždy:

odlomí

 

Účelový zálomok slúži na:

označenie miesta, kde stál strelec alebo zver

 

Smerový zálomok sa používa na:

označenie smeru, ktorým zver unikla

 

CIC je:

Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri

 

CIC je:

nevládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať všeobecné záujmy poľovníctva v súlade s ochranou prírody

 

CIC vznikla v:

Paríži v roku 1930

 

Generálne zhromaždenie CIC sa schádza:

každý rok

 

Predsedníctvo sa volí na:

tri roky

 

FACE je:

Federácia poľovníckych zväzov európskej únie

 

FACE je:

mimovládna nezisková organizácia

 

FACE spolupracuje s:

inštitúciami EÚ, Rady Európy a medzinárodnými ochranárskymi organizáciami

 

Cieľom FACE je:

presadzovať spoločné záujmy členských organizácií, podporovať poľovníctvo v súlade so zásadou rozumného a trvalo udržateľného rozvoja a využívania zveri ako obnoviteľného zdroja

 

Vzdanie poslednej úcty k ulovenej zveri je:

prejavom úcty k nej

 

Pocta ulovenej veľkej zveri sa dáva:

obnaženou hlavou, zálomkom a posledným hryzom

 

Ulovená zver sa ukladá na výrade:

na pravý bok

 

Poľovníctvo sa musí rozvíjať v súlade s:

celospoločenskými záujmami a koordinovať s poľnohospodárstvom, lesníctvom a ochranou prírody

 

Československý myslivecký zväz vznikol:

v Prahe v roku 1961

 

Zväz loveckých ochranných spolkov vznikol:

po rozbití Československa v roku 1939 v Bratislave

 

Ktoré funkcie plní poľovníctvo?

produkčnú, spoločenskú, výchovno-vzdelávaciu

 

Pasovací list sa dáva poľovníkovi, ktorý:

ulovil svoju prvú zver

 

Prvým slovenským poľovníckym časopisom bol:

Nimrod (1923-1932) a vychádzal v Prešove

 

Časopis Poľovnícky obzor vychádzal od roku:

1946

 

Časopis Poľovníctvo a rybárstvo vychádza od roku:

1958

 

Časopis Hubertlov vychádza od roku:

1997

 

Časopis Naše poľovníctvo vychádza od roku:

2002

 

Úlohou osvetovej komisie je:

kultúrne a výchovne pôsobiť na poľovníkov i na poľovnícku verejnosť

 

Prvý poľovnícky zákon z r. 1873 konštatoval, že minim. výmeru revíru musí byť:

100 jutár

 

Poľovnícka trofej je:

upravená časť úlovku, prípadne celý úlovok (preparát)

 

Za trofej sa považujú parohy:

jeleňa, daniela, srnca

 

Poľovnícka kronika je:

svedectvom doby, dôležitých udalostí, o zvyklostiach, osobách, jubileách

 

Myšlienka založenia CIC vznikla:

v roku 1928 v Nových Zámkoch

 

Za zásluhy o poľovníctvo sa udeľuje vyznamenanie I. stupňa po:

10 rokoch aktívnej práce

 

Za zásluhy o poľovníctvo sa udeľuje vyznamenanie II. stupňa po:

15 rokoch aktívnej práce

 

Za zásluhy o poľovníctvo sa udeľuje vyznamenanie III. stupňa po:

20 rokoch aktívnej práce

 

Vyznamenanie Zlatý kamzík sa udeľuje za:

mimoriadne zásluhy o rozvoj poľovníctva, vedeckú a umeleckú prácu

 

Medaila Svätého Huberta sa udeľuje:

osobám, alebo organizáciám, ktoré reprezentujú našu poľovnícku kultúru

 

Poľovníckou latinou rozumieme:

veselé, často zveličené i vymyslené poľovnícke zážitky

 

Medzi faktory životného prostredia patria:

teplota, svetlo, vlhkosť

 

O vlastnostiach poľovníka i o požiadavkách na jeho profil hovorí:

Poľovnícky poriadok

 

Komisia pre výstavy a hodnotenie trofejí vypracovala v roku 1937 metódu CIC pre:

všetky druhy poľovnej zveri

 

Zver na výradisku smeruje chrbtami:

k čelu výradiska

 

Zver na výradisku po ukončení spoločnej poľovačky na diviačiu zver sa kladie do vyrovnaných radov v poradí:

vlk, šakal, diviak, líška,

 

Zver na výradisku po ukončení spoločnej poľovačky na malú zver sa kladie do vyrovnaných radov v poradí:

zajac, bažant, líška, kuna, straka

 

Medzi autorov poľovníckej beletrie patria:

Rudo Móric, Milan Rajský, Ľudo Zelienka, Štefan Terén, Ján Ďuračinský

 

Pasovanie za poľovníka sa vykonáva po:

úspešnom vykonaní skúšok uchádzačov o prvý poľovný lístok

 

Na poľovníckej výstave sa:

vystavujú väčšinou najlepšie trofeje

 

Chránená poľovná oblasť je:

poľovný revír spravovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a platia preň osobitné predpisy a podmienky

 

Chránené územie je:

územie, ktoré je významné vzhľadom na svoje prírodné bohatstvo

 

Rezervácia pre zver je:

územie, na ktorom sa sleduje ochrana a záchrana určitého druhu zveri

 

Medzi kultúrnu hodnotu poľovníctva zaraďujeme:

poľovnícke zvyky, obyčaje a tradície

 

Ak ide o organizáciu poľovačky, vedenie pohonov, stavy zvere, zvyky,tradície, obyčaje, hosť môže:

zásadne nekritizuje spôsob vedenia poľovačky, ani poľovný revír či stavy zvere. Vedúcemu poľovačky oznámi len hrubé porušenia pri zaobchádzaní so zbraňou

 

Účasť na poľovačke bez platného pozvania je podľa poľovníckych zvykov a tradícií:

hrubým priestupkom proti tradíciám a zvyklostiam v poľovníctve

 

Poľovník prichádza na spoločnú poľovačku pred jej konaním:

zásadne včas, t. j. pred stanovenou hodinou poľovačky

 

Poľovnícky hosť sa po príchode na miesto zrazu spoločnej poľovačky ohlási v prvom rade:

z hľadiska funkcie najvyššie postavenému prítomnému funkcionárovi

 

Poľovník sa po príchode na miesto zrazu poľovačky a po ohlásení pozdraví:

so všetkými účastníkmi spoločnej poľovačky

 

Osoba, ktorá sprevádza poľovníckeho hosťa sa môže zúčastniť lovu len s dovolením:

poľovníckeho hospodára (vedúceho poľovačky)

 

Ak poľovník mal pozvanie na poľovačku a nemôže sa jej zúčastniť:

včas sa ospravedlní

 

Podľa poľovníckych zvykov a tradícií používa poľovník poľovnícku reč:

pri všetkých poľovníckych príležitostiach

 

Poľovnícke označenie pre mäkké bahnité miesto, v ktorom sa rada vyvaľuje diviačia zver , aby sa ochladila a zbavila parazitov sa označuje ako:

bahnisko

 

Poľovnícke označenie zveri, ktorá bola usmrtená (ulovená) poľovníckou zbraňou je:

zver zhaslá

 

Poľovnícke označenie pre jedlý vývrh raticovej zveri (pľúca, obličky, pečeň, srdce, jazyk, ľadviny, slezina) sa nazýva:

poľovnícke právo

 

Poľovnícke právo (pľúca, obličky, pečeň, srdce, jazyk, ľadviny, slezina) patrí podľa poľovníckych tradícií:

tomu, kto zver vyvrhol

 

Trofej z ulovenej zveri patrí podľa poľovníckych tradícií:

tomu, kto zver riadnym poľovníckym spôsobom ulovil

 

Poľovnícky označené miesto, na ktorom sa ulovená zver po každom pohone odkladá, spočíta, predbežne ošetrí a roztriedi sa nazýva:

výlož

 

Podľa poľovníckych tradícií je zver na výradisku ukladaná do radov na:

pravom boku a hlavami k čelu výradu

 

Poľovnícke označenie pre vyvrhnutie pernatej zveri je:

vyhačkovanie

 

Poľovnícke označenie pre stiahnutú kožu parohatej a rohatej zveri je:

koža

 

Poľovnícke označenie pre stiahnutú kožu väčších šeliem (vlk, líška, psík medvedíkovitý) je:

kožka

 

Poľovnícke označenie pre tradičné ukončenie spoločnej poľovačky, ktoré má charakter priateľského posedenia sa nazýva:

posledný pohon

 

Poľovnícke označenie pre ulomenú vetvičku, ktorá sa dáva ulovenej pernatej zveri do zobáka na znak úcty je:

posledný zob

 

Poľovnícke označenie pre vyberanie vnútorností z ulovenej zveri sa nazýva:

vyvrhovanie zveri

 

Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí má ulovenú zver vyvrhovať:

sám strelec

 

Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí sa dodržujú pravidlá, podľa ktorých úspešný strelec pri vyvrhovaní:

nesmie dať dolu sako (kabát) ani si vyhrnúť rukávy

 

Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí strelec pri vyvrhovaní:

nesmie kľačať ani prekračovať zver

 

Poľovnícke označenie krvi u všetkej zveri je:

farba

 

Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí sa strelecký zálomok, namočený vo farbe v mieste strelu zveri, odovzdáva úspešnému strelcovi na:

klobúku alebo čepeli noža

 

Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí sa strelecký zálomok odovzdáva úspešnému strelcovi:

ľavou rukou s blahoželaním „Lovu zdar“ a podaním ruky

 

Strelecký zálomok má mať podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí:

tri výhonky

 

Na ulovený kus raticovej parohovej alebo rohatej zveri sa dáva zálomok do miesta strelu s ulomenou časťou smerujúcou k zvýrazneniu:

parožia

 

Na ulovený kus holej raticovej zveri sa dáva zálomok do miesta strelu s ulomenou časťou smerujúcou k zvýrazneniu:

materstva

 

Strelecký zálomok strelec nosí na:

pravej strane klobúka

 

K poľovníckej tradícii patrí aj dávanie zálomku zomretému poľovníkovi do hrobu. Tento zálomok sa volá:

smútočný

 

Smútočné zálomky majú poľovníci pripnuté na:

ľavej strane chlopne kabáta, alebo na klobúku

 

Smútočný zálomok položí, resp. hodí do jamy zvyčajne ten, kto:

predniesol smútočnú reč

 

Ak dovoľujú okolnosti, pri poslednej rozlúčke s poľovníkom sa môže vystreliť aj smútočná salva - súčasná streľba najmenej:

troch poľovníkov

 

Smútočný zálomok sa zhotovuje z vetvičky:

jedlí, alebo smrekov a previaže sa čiernou stuhou

 

Len jeden väčší nepravidelný smútočný zálomok (cca 30 cm) previazaný čiernou stuhou sa dáva na rakvu, ak ide o pohreb:

v krematóriu

 

Smútočná reč za poľovníka vychádza z:

reálneho hodnotenia osobnosti

 

Strelecký zálomok úspešný strelec, ak nejde o diviačiu zver ulovenú počas splnu, nosí do:

večera, resp. západu slnka toho dňa, kedy jedinca ulovil

 

V prípade úspešnej dohľadávky zvere psom, strelec jeden výhonok streleckého zálomku odovzdá:

do obojku psovi

 

Ak strelec uloví zver sám bez sprievodcu (doprovodu):

všetky povinnosti – strelecký zálomok, posledný hryz, posledný zob, vyvrhovanie zveri urobí sám

 

Poľovnícka trofej je:

upravená časť úlovku, resp. celý jedinec

 

Na výrade sa podľa poľovníckych zvykov a obyčajou musia zúčastniť:

všetci, ktorí sa zúčastnili spoločnej poľovačky s výzbrojou a výstrojou

 

Počas trúbenia lesničiarov majú účastníci poľovačky:

obnažené hlavy

 

Čelo výradu je tá strana výradu, ku ktorej smerujú:

hlavy ulovenej zveri

 

Pri preberaní streleckého zálomku stojí strelec pri:

chrbte zveri

 

Urobiť výrad len s časťou ulovenej zveri je:

neprípustné

 

Albín je zviera s:

dedične chýbajúcim pigmentom v pokožke, srsti, očiach a vnútorných ústrojoch

 

Bahniť sa znamená:

váľať sa v bahne (u diviačej zveri)

 

Bažantiar je:

odborník, ktorý sa zaoberá chovom bažantov (bažantiarstvom)

 

Na vábenie jeleňov sa používa:

vábec

 

Lesnica je:

poľovnícka trúbka

 

MVDr. Pavol Poruban bol:

lesničiar, propagátor lesničiarstva na Slovensku,

 

Na podujatiach SPZ používame základné poľovnícke signály, ich počet je:

10

 

Najznámejšia súťaž v hre na lesníci, vystúpenia lesničiarov a súťaž vo vábení jeleňov sa každoročne usporadúvajú:

na oslavách sv. Huberta vo Sv. Antone

 

Lesný roh je:

štvorzvuková trúbka používaná na trúbenie poľovníckych signálov

 

Poľovnícka kronika je:

kniha, do ktorej sa priebežne zapisujú udalosti v PZ, OkO SPZ, RgO SPZ, má spomienkovú funkciu, poznanie histórie poľovníctva doplnené fotografiami

 

Posledná rozlúčka s poľovníkom je:

účasť poľovníkov pri smútočnom obrade: keď zomrie poľovník, zakúpi sa veniec, pripraví sa smútočná reč, zhotovia smútočné zálomky,

 

Smútočný zálomok je:

jedľový, alebo smrekový nepravidelný zálomok, previazaný čiernou stuhou

 

Výročná členská schôdza PZ je:

jedna zo schôdzí PZ v roku

 

Základnou organizačnou jednotkou SPZ s právnou subjektivitou je:

poľovnícke združenie SPZ (SPK)

 

Okresnú organizáciu SPZ (SPK) tvoria:

poľovnícke združenia (PZ) okresu

 

Najvyšším orgánom OkO (RgO) SPZ je:

okresný (regionálny) snem

 

Snem OkO (RgO) sa zvoláva:

každých 5 rokov

 

Pôsobnosť snemu OkO (RgO) je:

v rámci okresu (regiónu)

 

Slovenský poľovnícky zväz vykonáva svoju činnosť:

na celom území SR

 

Najvyšším orgánom PZ je:

členská schôdza

 

Výbor PZ sa volí na:

5 rokov

 

Najvýznamnejšie záujmové kluby pri SPZ sú:

kluby chovateľov jednotlivých plemien psov, Slovenský klub sokoliarov, Klub histórie slovenského poľovníctva

 

Vyznamenania udeľované SPZ sú:

vyznamenania I.- III. stupňa Za zásluhy o rozvoj poľovníctva, medaily Zlatý kamzík a Medaily sv. Huberta

 

Medzi udelením jednotlivých vyznamenaní musí uplynúť minimálne:

5 rokov

 

Medaila sv. Huberta sa udeľuje:

raz v roku na Hubertovských slávnostiach vo Svätom Antone

 

Medailu Zlatý kamzík schvaľuje:

na návrh OkO (RgO) SPZ Prezídium SPZ

 

LOS – Lovecký ochranný spolok pre Slovensko vznikol v roku:

1920

 

Generál MUDr. J. Červíček bol:

zakladateľom celoslovenskej poľovníckej organizácie LOS pre Slovensko

 

Československá myslivecká jednota vznikla v roku:

1923

 

Zákon o poľovníctve č. 225/ 47 Zb. sa volal:

Ďurišov zákon

 

Časopis Poľovnícky obzor vznikol v roku:

1946

 

Sväz poľovníckych ochranných združení na Slovensku (SPOZ) vznikol v roku:

1952

 

Zákon o poľovníctve č. 23 vznikol v roku:

1962

 

Slovenský poľovnícky zväz vznikol v roku:

1969

 

Produkty poľovníctva sú:

divina, poplatkový odstrel zveri, odchyt a export živej zveri, výrobky a nájmy

 

Ekologicko – ochranárska funkcia poľovníctva spočíva v:

zachovaní všetkých druhov zveri a ich optimálny rozvoj v súlade s prírodnými podmienkami a záujmami ľudskej spoločnosti

 

Jednou z hlavných činností každej poľovníckej organizácie SPZ je:

výchova nových adeptov poľovníctva, ďalšie vzdelávanie členov a šírenie poľovníckej osvety medzi nepoľovníckou verejnosťou

 

Formy osvetovej práce v poľovníctve sú:

rozhovory a stretnutia s vlastníkmi pozemkov, s turistami, s mládežou, prednášky, besedy, relácie, výstavy, súťaže, konferencie, sympóziá, semináre, školenia, nástenky, plagáty, vedenie kroniky..., spolupráca so štátnou správou a samosprávou

 

Mesiacom poľovníctva je mesiac:

jún

 

Najvýznamnejšia a najrozsiahlejšia osvetová poľovnícka akcia je:

Jún – mesiac poľovníctva

 

Chovateľská prehliadka sa koná:

každý rok po ukončení poľovníckej sezóny

 

Sprievodnými podujatiami Chovateľskej prehliadky trofejí sú:

výstavy trofejí, preparátov, výrobkov s poľovníckou tematikou

 

Združovanie školopovinných detí a mládeže v SPZ sa uskutočňuje do:

Krúžkov mladých priateľov poľovníctva a prírody

 

Žiaci v KMPP sú rozdelení podľa veku do:

troch skupín

 

Súťaž KMPP sa konajú s názvom:

O poľovnícku trofej

 

Tibor Andrašovan:

skomponoval viaceré poľovnícke skladby a poľovnícke signály

 

Mesačník Poľovníctvo a rybárstvo vychádza od roku:

1958

 

Dvojmesačník Hubertlov vychádza od roku:

1997

 

V súčasnosti máme na Slovensku národné parky v počte:

7

 

Chránené krajinné oblasti (CHKO) sú v súčasnosti na Slovensku v počte:

15

 

Červená kniha:

uvádza zoznam chránených druhov rastlín a živočíchov

 

Smernica 74/409 je tzv.:

vtáčou smernicou

 

Smernica 92/430 je o:

zachovaní prírodného prostredia a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

 

Bernská konvencia je:

dohovor o zachovaní európskych voľne žijúcich rastlín a živočíchov

 

CIC je:

Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri

 

CIC vznikla v roku:

1930 v Paríži

 

FACE je:

Federácia poľovníckych zväzov európskej únie

 

Bonská konvencia je:

dohovor o zachovaní migrujúcich voľne žijúcich zvierat

 

FCI je:

Medzinárodná kynologická federácia

 

Federácia poľovníckych organizácií EÚ FACE bola založená v roku:

1977 v Bruseli

 

SPZ je členom CIC. Táto skratka znamená:

medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri

 

SPZ organizuje poľovnícke výstavy s medzinárodnou účasťou pod záštitou:

CIC

 

Medzinárodná kynologická federácia – FCI bola založená v roku:

1911

 

Smútočný zálomok pri pohrebe poľovníka sa nosí:

na ľavej strane chlopne saka alebo klobúka

 

Riadny snem SPZ a okresné snemy sa zvolávajú raz za:

5 rokov

 

Výročná členská schôdza sa v PZ zvoláva:

raz ročne, spravidla do konca februára

 

SPZ udeľuje Zlatú medailu za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku členom, ktorí:

pracovali aktívne v SPZ 20 rokov

 

Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku obsahuje:

medailu, odznak a diplom

 

Vyznamenanie obsahujúce medailu s krátkou zelenou stuhou a diplom sa nazýva:

Zlatý kamzík

 

Skúšky z poľovníctva, chovateľské prehliadky, výstavy organizuje:

osvetová komisia OkO – RgO SPZ

 

Po ulovení jeleňa ho pri odvoze z revíru ukladáme na dopravný prostriedok:

hlavou k revíru proti smeru odvozu

 

Jediné špecializované poľovnícke múzeum na Slovensku je:

vo Svätom Antone

 

Prvá medzinárodná poľovnícka výstava sa uskutočnila:

v roku 1910 vo Viedni

 

Lovecký ochranný spolok – LOS usporiadal prvú poľovnícku výstavu v roku:

1926 v Poprade

 

SPZ sa venuje mládeži formou krúžkov:

mladých priateľov poľovníctva

 

Kultúrno - výchovná práca v PZ je úlohou:

osvetového referenta PZ

 

Sústava chránených území členských štátov EÚ sa nazýva:

Natura 2000

 

Pri nástupe na spoločnú poľovačku sa strelci postavia:

po pravej strane čela (funkcionári PZ)

 

Strelec na spoločnej poľovačke musí mať pri sebe:

poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz zbrane, pozvánku

 

Lesničiari pri slávnostnom výrade stoja:

oproti čelu (funkcionári PZ)

 

Slovenské poľovnícke signály vznikli v roku:

1970

 

Zver na výradisku nesmieme:

prekračovať

 

Smernica EÚ o zachovaní voľne žijúcich druhov vtákov má číslo:

79 / 409

 

Práva a povinnosti poľovníka vyplývajúce z členstva v SPZ sú vymedzené v:

Stanovách SPZ

 

Po skončení každého pohonu sa robí:

výlož

 

Čomu hovoríme poľovnícka latina:

žartovnej, zveličenej poľovníckej reči

 

Pochod slovenských poľovníkov má pomenovanie :

K horám

 

Mesiacom poľovníctva a ochrany prírody je mesiac:

jún

 

Za tradičnú farbu poľovníckeho oblečenia považujeme:

zelenú a hnedú

 

Svetovú cenu CIC získalo v roku 2001 poľovnícke múzeum v:

Svätom Antone

 

Sviatok patróna poľovníkov Sv. Huberta je:

3. novembra

 

Úradným časopisom Loveckého ochranného spolku na Slovensku bol:

Lovec

 

Prvou a v ČSR jedinou slovenskou odbornou poľovníckou knihou bola kniha:

Naša zverina z roku 1935

 

Základným dielom na úseku poľovníckej kynológie je kniha:

Poľovné psy

 

Autorom odbornej publikácie Poľovné psy je:

K. Slimák

 

Autorom známej plastiky Zhasínajúci karpatský jeleň je:

Alojz Stróbl

 

Na spoločnej poľovačke smie poľovník opustiť strelecké stanovište:

po skončení pohonu

 

Hubertove jazdy, ktoré mali pôvod v parforsných štvaniciach sa konali vždy:

3. novembra

 

Prvé Hubertove dni sa na Slovensku konali:

v roku 1991 vo Sv. Antone

 

Sviatok patróna lovcov a garbiarov sv. Egídia oslavujeme:

1. septembra

 

Poľovnícka etiketa znamená:

správanie sa poľovníka, vžité pozdravy, zvyky a postupy

 

Naša poľovnícka reč je kodifikovaná v publikácii:

Slovenské poľovnícke názvoslovie

 

Socha zhasínajúceho karpatského jeleňa od A. Stróbla je umiestnená:

v Topoľčiankach

 

Pri hlbšom oboznamovaní sa s chránenými živočíchmi treba vychádzať aj z :

Červenej knihy

 

Užívateľ poľovného revíru je povinný na ochranu poľovníctva ustanoviť:

jedného člena poľovníckej stráže na každých 500 ha

 

V zmysle tradícií poľovnícky sprievodca pri odovzdávaní zálomku stojí:

pri nohách ulovenej zveri

 

Autorom hudby slovenských poľovníckych signálov je:

T. Andrašovan

 

Albín je:

zviera s dedične chýbajúcim pigmentom v pokožke, srsti, očiach a vnútorných orgánoch

 

Bezparohá zver sú:

samice a mláďatá parohatej zveri

 

Biotop je:

životný priestor organizmov ohraničený istými ekologickými podmienkami

 

Bokombrady sú:

predlžená srsť na lícach rysa

 

Červená kniha je:

súpis vzácnych druhov a poddruhov rastlín a živočíchov, ktorým hrozí vyhynutie

 

Čiarovanie je:

priamočiare kladenie stôp pri rýchlom pohybe niektorých šeliem (vlk, líška, rys, divá mačka) na snehu

 

Diana je:

v rímskej mytológii bohyňa lovu a Mesiaca, uznávaná aj u nás ako patrónka poľovníkov

 

Diviačia štetka je:

štetka na poľovnícky klobúk zviazaná z dlhých chrbtových štetín diviaka

 

Diviačie kly sú:

očniaky v čeľusti (horné) a v sánke (dolné) diviaka, ktoré sa uchovávajú ako trofej

 

Dostrelenie je:

usmrtenie poranenej zveri poľovníckou strelnou zbraňou

 

Došľap je:

stopa zadnej nohy odtlačená na stope prednej nohy tak, že ju zozadu čiastočne zakrýva

 

Fialka je:

pachová žľaza nad koreňom chvosta líšky hrdzavej

 

Fučanie je:

hlasový prejav diviačej zveri po zvetrení nebezpečenstva

 

Habitus zveri je:

vonkajší vzhľad zveri

 

Grúlenie zveri je:

výhražný hlasový prejav svine divej

 

Hlavný jeleň je:

dominantný jeleň na rujovisku, ktorý opanoval čriedu bezparohovej zveri

 

Bočný jeleň je:

slabší jeleň na rujovisku

 

Hniezdisko je:

miesto, lokalita, biotop, kde hniezdi určitý druh vtákov

 

Honec je:

účastník spoločnej poľovačky, úlohou ktorého je vyháňať, zbierať a nosiť ulovenú zver podľa pokynov vedúceho poľovačky

 

Hrabanisko je:

miesto, kde hrabal srnec, slúži mu na značkovanie teritória

 

Hradovací strom je:

strom, na ktorý si pravidelne sadá pernatá zver odpočívať alebo spať

 

Hradovanie je:

sedenie pernatej zveri na hradovacom strome

 

Homeostáza je:

ekologická rovnováha v prírode

 

Hubert je:

patrón poľovníkov (lovcov)

 

Hubertka je:

chrupkovitá kostička v srdci prežúvavej zveri

 

Chovateľská prehliadka trofejí je:

komplexné zhodnotenie poľovného obhospodarovania raticovej zveri a vzácnych šeliem za uplynulú poľovnícku sezónu

 

Ihličiak je:

samec parohatej zveri, najčastejšie mladý s prvým parožím, vyvinutým iba v podobe dvoch nerozvetvených kmienkov

 

Kanibalizmus je:

zlozvyk, pri ktorom sa zvieratá toho istého druhu navzájom napádajú, zraňujú, prípadne požierajú

 

Spoločná poľovačka je:

poľovačka za účasti najmenej troch strelcov (s honcami a poľovnými psami)

 

Korunový jeleň je:

jeleň s korunou aspoň na jednom kmeni alebo na oboch kmeňoch

 

Kožušina je:

vypracovaná koža (kožka) niektorých druhov srstnatej zveri, najmä šeliem a hlodavcov

 

Kŕmidlo je:

zariadenie na prikrmovanie a kŕmenie zveri

 

Krmovisko je:

miesto, kde sa zver prikrmuje

 

Kruhovka je:

spoločná poľovačka na zajace v poľných poľovných revíroch

 

Krúžok mladých priateľov poľovníctva (KMPP) je:

združenie záujemcov o poľovníctvo a ochranu prírody z radov mládeže

 

Kvorkanie je:

hlasový prejav tokajúceho samčeka sluky pri večernom prelete

 

Lanštiak je:

dospievajúci jedinec svine divej bez rozdielu pohlavia v druhom roku života

 

Lesnica je:

väčšia alebo menšia kruhovite zatočená kovová trúbka

 

Lesný roh je:

kovový dychový hudobný nástroj

 

Letnina je:

objemové krmivo pre prežúvavú zver s vysokým obsahom vlákniny, minerálnych látok a ostatných základných živín

 

Ležisko je:

miesto, kde zver leží a odpočíva

 

Lopata je:

rozšírená horná plochá časť parohov daniela a losa

 

Lopatár je:

daniel alebo los s plne vyvinutým lopatovitým parožím

 

Pod lovom (lovením), rozumieme:

všetky povolené spôsoby, ktorými sa možno zmocňovať zveri

 

Maska je:

výrazné sfarbenie tvárovej časti hlavy zvieraťa, odlišné od sfarbenia ostatného tela

 

Mraučanie je:

hlasový prejav mačkovitých šeliem

 

Mrnkanie je:

málo výrazný hlasový prejav jeleňa v ruji

 

Mrmlanie je:

typický hlasový prejav medveďa

 

Nabíjač je:

pomocník, ktorý pri spoločných poľovačkách na malú zver po vystrelení nabíja zbraň a podáva ju strelcovi

 

Nadháňanie je:

spôsob lovu, pri ktorom sa má zver priviesť poľovníkovi na dostrel pomocou duriacich psov

 

Nadhánka je:

spoločná poľovačka na malú i diviačiu zver

 

Napájadlo je:

studnička alebo umele upravená nádrž s pretekajúcou čistou vodou, kde zver chodí piť

 

Nepravá ruja je:

zriedkavá oneskorená ruja, vyskytuje sa napr. u srnčej zveri na jeseň (november – december)

 

Nočný čas je:

čas od hodiny po západe slnka až do hodiny pred východom slnka

 

Novec je:

sneh čerstvo napadnutý na holú zem

 

Obnovec je:

nový sneh napadnutý na starý

 

Odkladanie zveri je:

ponechávanie zveri na určenom mieste po jednotlivých pohonoch

 

Odložisko je:

miesto, kde sa odkladá zver počas pohonu (napr. na vyrovnávacích linkách)

 

Odrádzanie je:

úmyselné zamedzenie prístupu zveri na určité miesta, napr. na cesty, poľnohospodárske kultúry ap.

 

Ohryzové dreviny sú:

listnaté a ihličnaté dreviny, ktoré sa úmyselne sprístupňujú zveri rúbaním alebo vysádzaním

 

Pod ošetrením ulovenej zveriny rozumieme:

zamedzenie znehodnoteniu diviny alebo kože

 

Pachovisko je:

miesto, na ktorom rujný jeleň zanechal pach

 

Paličkár je:

srnec, spravidla mladý, s drobnými parožkami v podobe nerozvetvených kmienkov dlhých niekoľko cm

 

Panáčkovanie je:

vztyčovanie sa niektorých druhov malých cicavcov (zajac, králik, lasica, syseľ) na zadných nohách pri pozorovaní okolia

 

Pod papuľou zveri rozumieme:

ústa a nos raticovej zveri okrem diviačej a niektorej ostatnej srstnatej zveri, najmä šeliem

 

Pancier je:

tvrdá zhrubnutá koža s nalepenou živicou a zaschnutým blatom na bokoch hrude diviaka, ktorý ho chráni pri súbojoch

 

Párikovanie je:

utváranie párikov pernatej zveri (jarabíc, jariabkov a iných) pred párením

 

Parohovina je:

parožná hmota získaná zo zhodov alebo z trofejí parohatej zveri

 

Parohy sú:

plné kostené útvary vyrastajúce z výbežkov čelových kostí (pučníc) jeleňov

 

Parochňa je:

stále rastúci, nedostatočne kostnatejúci deformovaný parožný útvar, ktorý zviera nevytĺka ani nezhadzuje

 

Parochniar je:

samec parohatej zveri, ktorá má parožie zmenené na parochňu

 

Pasovací list je:

upomienková ozdobná blanketa, ktorá sa odovzdáva poľovníkovi pri pasovaní za lovca

 

Pastevný cyklus je:

čas od začiatku po ukončenie pasenia zveri

 

Pečienkár je:

poľovník, ktorý právo poľovníctva zneužíva vo svoj prospech

 

Pečienkárstvo je:

lov zveri zo zištných dôvodov

 

Pelech je:

miesto, kde odpočívajú, spia, rodia a odchovávajú mláďatá niektoré druhy malej srstnatej zveri, najmä šelmy napr. kuny a zajace

 

Penisová kosť je:

kostička vystužujúca pohlavný úd samcov (mäsožravcov, hlodavcov a netopierov)

 

Penisová kosť je:

po vypreparovaní a vybielení, najmä z veľkých šeliem poľovníckou trofejou

 

Percento mortality zveri je:

percento prežívania zveri

 

Paša je:

prirodzená rastlinná potrava úžitkovej srstnatej zveri

 

Plachtenie je:

spôsob letu, pri ktorom vták opisuje vo vzduchu kruhy, nevesluje krídlami a necháva sa unášať vzdušnými prúdmi

 

Pískanie je:

hlasový prejav sŕn, srnčiat, jariabkov a slúk

 

Pišťanie je:

hlasový prejav myší a iných drobných hlodavcov

 

Myškovanie je:

napodobňovanie pišťania, ktorým sa vábi na dostrel líška alebo iná dravá zver

 

Píšťalka je:

pomôcka na výcvik a ovládanie poľovného psa v teréne

 

Plemenná kniha je:

dokument slúžiaci na úradnú evidenciu a pre potreby plemenitby všetkých čistokrvných psov poľovných plemien

 

Pĺznutie je:

prefarbovanie, pravidelné vymieňanie srsti cicavcov

 

Podkožný tuk je:

rezervný zdroj energie pre zver v období hladovania a dôležitý ukazovateľ jej kondície

 

Podsada je:

spodná jemná a hustá srsť cicavcov

 

Pofarbené ležisko je:

miesto, kde ležala postrelená alebo iným spôsobom poranená zver a zanechala farbu

 

Pohlavná dospelosť znamená:

fyziologický stav mladého jedinca, keď sa stáva schopným reprodukcie

 

Poľovačka je:

lov zveri odstrelom v súlade so zákonnými predpismi

 

Špeciálna poľovačka je:

poľovačka fretkovaním, brlohárením alebo výrovaním

 

Poľovnícka etika je:

korektný vzťah poľovníka k výkonu práva poľovníctva, k zveri, prírode i k iným poľovníkom

 

Hlavnou zásadou poľovníckej etiky je:

zver najprv chovať a len potom loviť

 

Zásady poľovníckej etiky sú zakotvené:

v poľovníckom poriadku, zákonných predpisoch, ako aj v poľovníckych zvyklostiach a prísloviach

 

Poľovnícka horúčka je:

osobitný psychický stav poľovníka v období prvých a konečných príprav na poľovačku

 

Poľovnícka kultúra je:

nadstavbová časť poľovníctva, ktorá má vždy národný charakter a zahŕňa poľovnícke zvyky a obyčaje, poľovnícke motívy v literatúre a umení

 

Poľovnícka latina je:

žartovné, často vymyslené rozprávanie o poľovníckych zážitkoch

 

Poľovnícka signálka je:

jednoduchá rovná alebo málo ohnutá trúbka bez náustka na trúbenie poľovníckych signálov a najčastejšie na začiatku a na konci jednotlivých pohonov

 

Poľovnícke fanfáry sú:

zvukové signály trúbené pri slávnostných príležitostiach, najčastejšie na lesných rohoch

 

Poľovnícke hlaholy sú:

poľovnícke signály trúbené na počesť ulovenej zveri

 

Poľovnícky obrad je:

slávnostný ceremoniál pri rozličných poľovníckych príležitostiach

 

Poľovnícke obyčaje sú:

súhrnom poľovníckych zvykov, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie

 

Poľovnícke signály sú:

návestia a povely trúbené na poľovačkách, ako aj iné dohovorené zvukové a optické znamenia, ktorými sa poľovníci navzájom dorozumievajú

 

Poľovnícke právo je:

právo poľovníka zobrať si z raticovej zveri, ktorú ulovil a sám vyvrhol, srdce, pečeň, obličky, slezinu a jazyk

 

Poľovnícke zariadenie je:

zariadenie slúžiace na zabezpečenie riadneho chovu a lovu poľovnej zveri

 

Poľovnícky hosť je:

osoba oprávnená na výkon práva poľovníctva, ktorá poľuje na pozvanie

 

Poľovnícky chodník je:

jednoduchý, vhodne upravený a udržiavaný chodník, ktorý poľovníkom sprístupňuje všetky časti poľovného revíru

 

Poľovnícky chodník využíva sa pri love zveri:

posliedkou

 

Poľovnícky prípitok je:

zásada ustálená tradíciou, podľa ktorej sa pri prípitku drží pohárik v ľavej ruke. Namiesto Na zdravie!, sa hovorí Lovu zdar

 

Poľovnícky rok:

začína 1. apríla, keď sa raticová zver v poľovníckych plánoch preraďuje do vyššej vekovej triedy a začína sa jarné poľovanie (sluka, medveď), končí sa 31. marca

 

Poľovnícky sprievodca je:

skúsený poľovník, ktorý sprevádza poľovníckeho hosťa pri poľovaní

 

Poľovnícky súd je:

poľovnícka obyčaj, podľa ktorej sa na poslednom pohone žartovným spôsobom súdia účastníci poľovačky za bezvýznamné priestupky proti poľovníckym obyčajom, ktorých sa počas poľovania dopustili

 

Poľovnícka výstroj je:

všetko, čo poľovník potrebuje na úspešné poľovanie, okrem zbrane a streliva

 

Poľovnícky hospodár je:

kvalifikovaný funkcionár poľovníckeho združenia, ktorý je schválený Obvodným lesným úradom pre každý poľovný revír

 

Poľovným revírom sú:

poľovné pozemky tvoriace vyhovujúci celok a možno v ňom vykonávať právo poľovníctva

 

Posed je:

poľovnícke zariadenie s rozhľadom na pozorovanie a odstrel zveri

 

Posledný zob je:

zálomok, ktorý sa kladie do zobáka ulovenej pernatej zveri

 

Posledný hryz je:

zálomok, ktorý sa dáva do papule ulovenej raticovej zveri

 

Posledný pohon je:

spoločné posedenie poľovníkov a ostatných účastníkov poľovačky po jej skončení

 

Povolenie na poľovačku (povolenka) je:

doklad, ktorý musí mať poľovník pri výkone práva poľovníctva

 

Právo poľovníctva je:

oprávnenie a povinnosť plánovite chovať zver, starať sa o ňu, chrániť a loviť ju

 

Predšľap je:

stopa zadnej nohy odtlačená pred stopou prednej nohy

 

Preparát je:

vypracovaná srstnatá alebo pernatá zver alebo časť tejto zveri

 

Prešľap je:

stopa zadnej nohy odtlačená na stope prednej nohy tak, že ju spredu čiastočne predlžuje a rozširuje, pričom pôsobí dojmom jednej väčšej stopy

 

Prevencia je:

najúčinnejšia a najlacnejšia metóda na ochranu zdravia zvierat

 

Priobličkový tuk je:

dôležitý ukazovateľ kondície a stavu vykŕmenosti zveri

 

Pruhovka je:

kolektívny spôsob poľovania na zajace a bažanty

 

Pytliactvo je:

úmyselný neoprávnený zásah do práva poľovníctva

 

Pytliak je:

osoba, ktorá sa dopúšťa pytliactva

 

Regulačný odstrel je:

odstrel poľovnej zveri, ktorým sa upravuje jej počet tak, aby zodpovedal úživnosti a akosťovej triede a normovaným kmeňovým stavom

 

Repelent je:

čuchovo-chuťové odpudzovadlo, súčasť chemického spôsobu pasívnej ochrany proti škodám spôsobovaných zverou na lesných kultúrach

 

Rohovina je:

produkt pokožkových buniek, na niektorých miestach vytvára pevné tvrdé rohovinové útvary, napr. ratice, pazúry, tuľajky, zobák

 

Rohy sú:

rohovité útvary, kostené výrastky čelovej kosti obklopené násadcom – tuľajkou z rohoviny

 

Rojnica je:

postupujúca línia honcov (a strelcov) na spoločnej poľovačke

 

Posliedka je:

jeden z najzaužívanejších spôsobov individuálneho poľovania, najmä na raticovú zver

 

Ručadlo je:

nástroj na napodobenie hlasu ručiaceho jeleňa a používa sa pri poľovaní na jeleňa vábením

 

Rúno je:

hriva muflóna

 

Rybina je:

zdrsnenie pažby a predpažbia krížovým ryhovaním s rozličnými vzormi

 

Sadlo je:

tuk diviačej zveri a šeliem (najmä jazveca a medveďa)

 

Rytina je:

ručným alebo strojovým rytím ozdobená kovová časť zbrane

 

Samotár je:

starý samec raticovej zveri alebo veľkej šelmy žijúci mimo obdobia párenia oddelene od čriedy

 

Sčitovanie zveri je:

zisťovanie počtu zveri na určenie kmeňových stavov zveri k 31. marcu príslušného roku

 

Selekcia je:

zameraný, uvedomelý chovateľský postup zameraný na rozvíjanie požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov a vlastností potomstva

 

Senáž je:

kvalitné a hodnotné objemové šťavnaté krmivo pre prežúvavce, získané senážovaním vhodných krmovín

 

Senník je:

jednoduchá zrubová stavba na uskladňovanie sena

 

Skúška z poľovníctva je:

podmienka, ktorú musí splniť každý, čo sa uchádza po prvý raz o poľovný lístok

 

Skuvíňanie je:

hlasový prejav psa a šeliem, najmä psovitých spravidla vyvolané bolesťou

 

Sliedenie je:

spôsob hľadania malej zveri v lese, v poli alebo pri vode psom

 

Slovenské poľovnícke fanfáry pre lesné rohy zložil:

Tibor Andrašovan k oslavám 50. výročia poľovníckej organizácie na Slovensku v októbri 1970

 

Slovenské poľovnícke signály vyšli tlačou v roku 1970:

autorom textu je Pavel Poruban a autorom hudby je Tibor Andrašovan

 

Slučie pierka sú:

paletky sluky, nosia sa ako trofej na poľovníckom klobúku

 

Slučka je:

oko – nástraha, pasca z drôtu alebo iného materiálu na chytanie zveri nepovoleným spôsobom

 

Slučkár je:

okár – pytliak, ktorý používa na chytanie zveri slučky

 

Slučkárstvo je:

zakázaný spôsob chytania poľovnej zveri do slučiek

 

Slzník je:

párová pachová žľaza pod očami jelenej, danielej a inej zveri

 

Smrteľný zásah je:

zásah, po ktorom zver skoná na mieste nástrelu alebo v jeho blízkosti

 

Smútočná salva je:

súčasná streľba troch alebo viacerých poľovníkov na smútočnom obrade pri úmrtí poľovníka

 

Sociálne správanie je:

správanie, ktoré zahŕňa okruh prejavov súvisiacich so spolčovaním dvoch alebo viac jedincov

 

Sokoliarska etika je:

súbor noriem, ktoré limitujú vlastnosti a správanie sokoliara v súkromnom a spoločenskom živote

 

Sokoliar je:

človek, ktorý sa zaoberá sokoliarením

 

Sokoliarenie je:

výkon práva poľovníctva, pri ktorom poľovnú zbraň nahrádza sokoliarsky dravec

 

Sokoliarska sezóna je:

obdobie, počas ktorého sa usporadúvajú sokoliarske lovy. Časovo je ohraničená preperovaním sokoliarskych dravcov

 

Sokoliarska skúška je:

podmienka na prijatie za člena sokoliarov a na vykonávanie sokoliarstva

 

Sokoliarstvo je:

jeden z najstarších spôsobov lovu zveri pomocou vycvičených dravých vtákov

 

Solisko je:

miesto, na ktorom sa zveri predkladá v soľníkoch soľ

 

Soľník je:

poľovnícke zariadenie, v ktorom sa zveri podáva kusová soľ

 

Spiatočník je:

starý samec parohatej zveri, ktorý upadá v paroží

 

Spoločná zver je:

spoločný úlovok – zver ulovená súčasnými výstrelmi dvoch alebo viacerých účastníkov poľovačky, pričom platí zásada „prvá guľa, posledný brok“

 

Srieň je:

belavé konce srsti kamzíkov, jazvecov, diviakov a niektorej inej zveri

 

Stála zver je:

zver, ktorá sa trvale zdržiava na svojom stanovišti, resp. v určitej časti poľovného revíru

 

Stanovište je:

miesto, ktoré určí strelcovi vedúci spoločnej poľovačky

 

Stanovište zveri je:

miesto, kde sa zver pravidelne zdržuje

 

Stanovištný zálomok je:

zálomok položený na miesto, odkiaľ sa vystrelilo na zver

 

Stará stopa je:

stopa zveri staršia ako 48 hodín

 

Stopa je:

odtlačok chodidla zveri zanechaný na zemi, v blate a snehu

 

Stopár je:

pes, ktorý ochotne a spoľahlivo sleduje stopu zveri

 

Stopárstvo je:

náuka o stopách poľovnej zveri

 

Stopovanie zveri je:

sledovanie stôp poľovnej zveri, pri ktorom sa môže určiť druh zveri, jej pohlavie a vek, čerstvosť stopy a podľa stopovej dráhy aj smer postupu zveri

 

Strakatosť je:

odchylné sfarbenie zveri v dôsledku čiastočnej straty pigmentu

 

Strapec je:

predĺžená srsť na pohlavnom úde samcov raticovej zveri

 

Strižky sú:

odstrelené časti srsti, ktoré ostávajú na nástrele

 

Svetlá v poľovníckej terminológii sú:

oči poľovnej zveri

 

Svorka je:

spoločne žijúca a poľujúca skupina toho istého druhu typická pre vlka

 

Škodník je:

starší jeleň alebo srnec s ostro zakončenými kmeňmi a malým počtom vetiev

 

Škrabance sú:

stopy po pazúroch veľkých šeliem (napr. medveďa, rysa) na kôre stromu

 

Škrabnutie je:

zásah zveri strelou, najčastejšie s povrchovým zranením pretiahnutého tvaru

 

Štetiny sú:

tvrdá krycia srsť diviačej zveri

 

Štetka je:

poľovnícka ozdoba za klobúk zhotovená z dlhšej srsti niektorých druhov zveri

 

Tichý prelet je:

večerný alebo ranný prelet slúk, pri ktorom sa neozývajú

 

Tichá ruja je:

jelenia ruja, pri ktorej jelene ručia len veľmi málo, alebo neručia vôbec, ako aj danielia ruja, pri ktorej daniele nechŕkajú

 

Timer je:

časovacie zariadenie na vypúšťanie terčových kotúčov napr. na oblúku a batérii

 

Tokanie je:

hlasový a pohybový prejav samcov vtákov (napr. hlucháňa, tetrova, dropa a iných) v čase párenia

 

Tokanisko je:

miesto, kde tokajú niektoré druhy pernatej zveri (hlucháň, tetrov, drop)

 

Topinambur je:

nenáročná odolná trváca rastlina, ktorej vňať poskytuje raticovej zveri vhodné objemové krmivo

 

Trofej je:

upravený úlovok alebo časť tela ulovenej poľovnej zveri, ktorý si poľovník odkladá na pamiatku

 

Trofejová zrelosť je:

vek zvieraťa, v ktorom kulminuje mohutnosť jeho trofeje

 

Trofejová zver je:

poľovná zver poskytujúca trofej

 

Úlovok je:

poľovná zver, ktorú poľovník ulovil povoleným spôsobom

 

Vábec je:

nástroj na vábenie niektorých druhov poľovnej zveri

 

Vábenie je:

individuálny spôsob poľovania, pri ktorom poľovník láka zver napodobňovaním jej hlasu rozličnými druhmi vábcov

 

Vábiť znamená:

privolávať zver napodobňovaním hlasových prejavov charakteristických pre jej druh alebo jej korisť

 

Vedúca jelenica je:

najskúsenejšia jelenica, ktorá má v čriede vedúce postavenie. Vždy má pri sebe mláďa

 

Vedúci honcov je:

poľovník poverený vedúcim poľovačky rozostavovať honcov a riadiť ich činnosť v pohone, musí dokonale poznať celý pohon

 

Vedúci poľovačky je:

poľovník, ktorý riadi poľovačku a je zodpovedný za jej priebeh, najčastejšie vedúcim poľovačky je poľovnícky hospodár

 

Vetrať zver znamená:

otvoriť rezom brušnú dutinu zveri, alebo narezať zver medzi hrudným košom a lopatkami, aby sa predišlo zapareniu diviny

 

Vetvenie parožia znamená:

rozčleňovanie vetiev na paroží

 

Vidliak je:

jeleň alebo srnec s vidlicovito rozvetvenými kmeňmi parožia

 

Vidlica je:

vrchol jelenieho parožia rozdvojený do dvoch vetiev (račie klepeto)

 

Vidlicovitý jeleň je:

jeleň, ktorého parožie je zakončené vidlicou

 

Vláknina je:

súčasť rastlinnej potravy zveri, ktorá podporuje prežúvanie a trávenie

 

Vnadidlo je:

návnada – uhynutá zver, vyložená na vhodnom mieste na prilákanie dravej zveri (medveďa, vlka, líšky, jazveca ap.)

 

Vodiaca samica je:

samica srstnatej poľovnej zveri, ktorá vodí svoje mláďatá (vedúca samica)

 

Voľne žijúci živočích je:

zviera, ktoré žije v prírode voľne na rozdiel od zvierat chovaných v zajatí

 

Vrešťadlo je:

vábec na napodobovanie zvuku ohrozeného zajaca alebo králika, používa sa pri poľovaní na líšky

 

Vrešťanie je:

zvuk, ktorý vydáva ohrozený zajac alebo králik

 

Vymočenie je:

odstránenie moču z odstrelených zajacov a králikov tlakom ruky na brušnú dutinu

 

Výrad je:

slávnostný ceremoniál po skončení spoločnej poľovačky, na ktorom sa zhodnotí celkový priebeh poľovačky a jej výsledok

 

Výradisko je:

miesto, kde sa po spoločnej poľovačke zoradí všetka ulovená zver na slávnostný výrad

 

Vyraďovací odstrel znamená:

opatrenie, ktorým sa vyraďuje z chovu zver nesúca na ďalší chov, predovšetkým chorá, poranená, nenádejná ap.

 

Výrovanie (výrovka) je:

poľovanie na krkavcovité vtáky a na dravce pomocou živého, vypchatého alebo umelého výra

 

Výrovisko je:

špeciálne upravené miesto na výrovanie

 

Vytie je:

hlasový prejav psov a vlkov

 

Výtlčky (odierky) sú:

odreniny na kôre drevín, spôsobené vytĺkaním parožia

 

Vývrh je:

vybratie všetkých vnútorností z brušnej a hrudnej dutiny ulovenej zveri

 

Vývržky sú:

vyvrátené nestráviteľné zvyšky potravy vtákov, najmä sov a dravcov

 

Vzácna zver je:

zver, ktorá je u nás zriedkavá a buď celoročne chránená (vydra, drop) alebo jej lov sa povoľuje len na mimoriadnu výnimku

 

Vzorové stanovy poľovníckeho združenia sú:

základným interným predpisom

 

Zakázané spôsoby lovu sú:

spôsoby lovu, ktoré sa priečia zaužívaným zvykom, obyčajom a platným predpisom

 

Zálomok je:

vetvička, ktorá sa v poľovníctve používa na označenie rozličných miest a oznamov

 

Nástrelový zálomok je:

označenie miesta, na ktorom stála zver v okamihu výstrelu

 

Smerový zálomok označuje:

smer úniku zveri po výstrele

 

Stopový zálomok označuje:

začiatok stopovej dráhy

 

Stanovištný zálomok je:

označenie miesta, na ktorom stál strelec v čase strieľania na zver

 

Zásed je:

pozemné stanovište poľovníka, upravené na pozorovanie a na odstrel zveri

 

Záštita je:

stabilné alebo prenosné zariadenie slúžiace ako kryt pre strelcov na streleckom stanovišti

 

Zbrojný preukaz je:

doklad, ktorý oprávňuje poľovníka na držanie a nosenie guľových, brokových a kombinovaných zbraní

 

Zdvihnutie zveri je:

vyplašenie zveri z ležiska alebo úkrytu

 

Vnadidlo je:

najčastejšie upravená jama, kde sa kladie návnada živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

 

Zhadzovanie parožia je:

každoročné prirodzené oddeľovanie parožia od pučníc a jeho opadnutie

 

Zhasnúť znamená:

skonať v krátkom čase po dobrom zásahu

 

Zhynúť znamená:

skonať následkom vysokého veku, choroby, prirodzeného poranenia, postrelenia ap.

 

Zimný spánok (hibernácia) je:

dlhodobá spánková letargia, umožňujúca niektorým druhom zvierat prežiť nepriaznive ekologické podmienky zimného obdobia

 

Zimovisko je:

časť teritória jedinca alebo populácie zveri, ktorá predstavuje najvhodnejšiu časť biotopu na zabezpečenie optimálnej výživy a úkrytových možností v zimnom období

 

Zmladená populácia je:

populácia zveri, v ktorej je nedostatok staršej dospelej zveri a veľmi veľa mladej zveri a mláďat

 

Prestarnutá populácia je:

populácia zveri, v ktorej je nedostatok mladej zveri a veľmi veľa starej zveri

 

Značkovanie srstnatej zveri je:

označovanie poľovnej srstnatej zveri kontrolnou značkou

 

Znakovanie zveri je:

reakcia zveri v okamihu zásahu

 

Znaky zveri sú:

rozličné časti tela škodlivej zveri, ktoré poľovníci predkladajú ako dôkaz o jej ulovení

 

Zob je:

potrava malej pernatej zveri

 

Zoradenie zveri je:

uloženie zveri do radov po ukončení pohonu alebo poľovačky podľa určitých pravidiel

 

Zostať v ohni znamená:

padnúť a skonať hneď po zásahu na nástrele alebo v jeho bezprostrednej blízkosti

 

Zrastené parožie je:

jednokmenné parožie

 

Zver:

všetky druhy poľovne obhospodarovaných vtákov a cicavcov uvedených v zákone o poľovníctve č. 274/2009

 

Zvetrenie zveri je:

zistenie prítomnosti zveri alebo jej stôp pomocou čuchu

 

Zvláštne spôsoby poľovania:

výrovanie, brlohárenie a fretkovanie

 

Medzi žľazy s vonkajším vylučovaním patria:

mazové, potné, pachové, mliečne

 

Otázky a odpovede si môžete stiahnúť

...:::TU:::...